Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B04105 - Государственные финансы
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Мемлекеттік қаржыны басқару саласында табысты жұмыс істеуге, еңбек нарығында әлеуметтік-ұтқыр және бәсекеге қабілетті болуға қабілетті жоғары білікті, шығармашылық ойлайтын, кәсіби білікті жаңа форматтағы қаржыгерлерді дайындау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

– мемлекеттік және өңірлік басқару секторында қаржылық-экономикалық жоспарлау және Қазақстан Республикасының Бюджеттік жүйесі бюджеттерінің атқарылуын ұйымдастыру;
– кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржылық, жоспарлы-экономикалық және салық қызметтерінің, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржы-экономикалық қызметтерінің қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру;
– бюджет жобаларын жасау және Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесі бюджеттерімен есеп айырысуды жүргізу;
– әр түрлі деңгейдегі бюджет қаражатымен операциялар жасауға бақылауды жүзеге асыру;
– Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің бюджетіне салықтарды, алымдарды және басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету;
– қаржылық қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасы мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін кәсіби қолдануды жүзеге асыру
Кәсіби қызмет объектісі:

Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар: ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Ұлттық экономика министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, ҚРҰБ Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау комитеті, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері, банктер, сақтандыру қорлары, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі, сондай-ақ ғылыми-зерттеу ұйымдары, жоғары оқу орнына дейінгі білім беру мекемелері (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер)
Кәсіби қызмет түрлері:

– ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
– қаржы-экономикалық;
– ақпараттық-аналитикалық;
– консалтингтік;
– есептік-жобалы;
– білім беру;
– зерттеу қызметі.
Кәсіби қызметінің функциялары:

– мемлекеттік қаржының барлық түрлерін жоспарлау, болжау, реттеу және ұйымдастыру, сондай-ақ олардың тиімді пайдаланылуын бақылау;
– басқарушылық шешімдердің нұсқаларын әзірлеуге, тәуекелдерді және қабылданатын шешімдердің ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдері негізінде оларды таңдауды негіздеуге қатысу;
– экономиканың мемлекеттік және жеке секторларының кәсіпорындары мен мекемелерінің қаржылық және қаржылық-шаруашылық қызметін басқару және бақылау;
– микро және макродеңгейлерде мемлекет жүргізіп отырған ақша-кредит және фискалдық саясаттың іс-шараларын іске асыру;
– қаржылық-кредиттік қатынастарды ұйымдастыру мен басқарудың заңнамалық-нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызметтер көрсету;
– осы бейіндегі мамандар мемлекеттік компаниялар мен бюджеттік мекемелердің қаржылық жай-күйіне талдау жүргізуі, мемлекеттік кірістерді ұлғайту резервтерін іздестіруге және бюджеттік шығындар мен тәуекелдерді азайтуға ықпал етуі, мемлекеттің сапалы қаржылық қызмет көрсетуге қажеттілігін қанағаттандыруы тиіс.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Ұлттық және әлемдік экономиканың дамуындағы негізгі үрдістерді анықтау қабілеті, бизнес-үрдістерді басқару дағдыларын меңгеру Экономика, менеджмент, есеп, қаржы саласындағы ұғымдар мен санаттарға сүйену, жаhандық және аймақтық экономикалық үрдістерді талдау
Кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылықты қабылдау және олар үшін жауапкершілік алу
5. Деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды түсіндіру Қаржы-экономикалық ақпараттарды өңдеу үшін құрал-саймандық құралдарды қолдану, алынған нәтижелерді негіздеу
Математикалық әдістерді пайдаланып, статистикалық ақпараттарды жинау және өңдеу қабілетін меңгеру
6. Бюджеттік-салықтық және ақша- кердиттік саясатттағы мәліметтерді жинау, ұйымдастыру, қаржылық есептерін талдау қабілеті Жергілікті деңгейде фискалдық және ақша-несие саясатын іске асырудың мақсаттары мен бағыттарын анықтау дағдыларын иелену
Менеджменттің барлық түрлеріндегі ұйымдардың қаржылық талдауын жүргізу, оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін оның нәтижелерін пайдалану
7. Бюджет жобалары мен олардың орындалуы туралы есептердің орындалуын бағалау, қоғамдық қаржыны дамыту үшін бағалау нәтижелерін пайдалану мүмкіндігі Мемлекеттік қаржыны басқару саласындағы шешімдерді қабылдау кезінде есеп берудің барлық түрлерін талдау нәтижелерін талдау және қолдану
Түрлі деңгейдегі бюджеттердің орындалуының параметрлерін сипаттайтын көрсеткіштерді есептеу; қаржы ресурстарына қажеттілікттерін дәлелдеу
8. Бюджеттiң тиiмдiлiгiн бағалау үшiн бюджеттердiң жарамдылығын және бюджеттiң атқарылуы туралы есеп берудiң дұрыстығын бағалау мүмкiндiгi Кірістер мен шығыстар бойынша бюджеттің орындалуын қазынашылық сүйемелдеуді енгізу
Тиімділік және тәуекелдер критерийлерін ескере отырып, басқару нұсқаларын критикалық түрде бағалау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу
9. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың ең жақсы әдістерін және нысандарын таңдауға және пайдалануға мүмкіндік береді, бақылау шараларының нәтижелерін жүзеге асырады. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың қазіргі заманғы құралдарын қолдану, Бақылау іс-шараларының нәтижелерін ресімдеу, олардың іске асырылуын қамтамасыз ету
Мемлекеттік борышты дамыту мен қаржыландырудың мемлекеттік бағдарламаларын қаржыландыру көздерін оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарды негіздеу
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер