Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B04106 - Управление финансами наукоемких предприятий
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Инновациялық экономиканы дамыту жағдайында кәсіпорындардың қаржысын басқару саласында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, креативті ойлайтын, білікті және еңбек нарығында сұранысқа ие дипломдалған мамандарды даярлау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандардың ұйымдарының қаржылық, жоспарлау және шаруашылық қызметтерін ұйымдастыру және жүзеге асыру;
- ғылымды қажетсінетін кәсіпорындардың қаржыларын, олардың ақша ағындарын, инвестициялық қызметті ұйымдастыру және басқару;
- қаржылық операцияларды жүзеге асыру, ұйымдарда жоспарлау, есепке алу және есеп беру, қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалану іс-шараларын әзірлеу, қаржылық менеджменттің тиімділігіне талдау жүргізу
Кәсіби қызмет объектісі:

Түрлі қаржы институттары, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың, қызмет салаларының, ұйымдық-құқықтық нысандағы қаржы қызметтері
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет,
- жоспарлы-қаржылық,
- ақпараттық-аналитикалық,
- инновациялық,
- жобалау-зерттеу
Кәсіби қызметінің функциялары:

- есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және оны басшылармен, инвесторлармен, кредиторлармен, сыртқы және ішкі пайдаланушылармен пайдалануға дайындау;
- қаржыландыру, кредит беру, қарыз алу, баға белгілеу, инвестициялау, өндіріс әдістері бойынша баламалы шешімдерді талдау және бағалау;
- кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметін басқару және бақылау;
- құрылымдық бөлімшелерде қаржыны тиімді ұйымдастыру, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметінде қаржылық менеджментті қолдану;
- қаржылық тәуекелдерді басқару және мониторинг;
- кәсіпорынның бағалы қағаздар портфелін басқару және оның құрылымын оңтайландыру
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Ұлттық және әлемдік экономиканың дамуындағы негізгі үрдістерді анықтау, кәсіпорындағы бизнес-үдерістерді басқару дағдыларын меңгеру Экономика, менеджмент, есеп, қаржы саласындағы ұғымдар мен санаттарға сүйену, жаhандық және аймақтық экономикалық үрдістерді талдау
Кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылықты қабылдау және олар үшін жауапкершілік алу
5. Деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды түсіндіру Қаржы-экономикалық ақпараттарды өңдеу үшін құрал-саймандық құралдарды қолдану, алынған нәтижелерді негіздеу
Математикалық әдістерді пайдаланып, статистикалық ақпараттарды жинау және өңдеу қабілетін меңгеру
6. Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық талдауын жүргізу, қаржыны басқарудың өзіндік әдістері және қаржылық шешімдер қабылдау мүмкіндігі. Басқарудың барлық түрлеріндегі ұйымдардың қаржылық талдауын жүргізу, оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін оның нәтижелерін пайдалану
Ақша ағындарын, қаржы ресурстарын басқару және кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін меңгеру
7. Кәсіпорынның инновациялық қызметіндегі ұйымдастырушылық - қаржылық және басқарушылық қолдауды жүзеге асыру мүмкіндігі ҒЗТКЖ нәтижелерін коммерциализациялау мақсатымен жаңа түрлері мен ғылыми өндірісті ұйымдастыру әдістерін қолдану
Кәсіпорынның инновациялық даму бағдарламасын қалыптастыру және оның іске асырылуын қамтамасыз ету, инновациялық қызметті қаржыландыру қажеттілігін негіздеу
8. Жоспардың қаржы бөлімдерін дайындау үшін қажетті есептеулерді жүргізіп, оларды ақтайды және нәтижелерді стандарттарға сәйкес ұсыну Инновациялық қызметті қаржыландырудың оңтайлы құралдарын таңдай білу үшін, ғылымды қажет ететін салаларды мемлекеттік қолдау әдістерін таңдай білу
Тиімділік және тәуекелдер критерийлерін ескере отырып, қаржылық және басқа есептіліктің деректерін талдау, басқару шешімдеріне арналған нұсқаларды сыни бағалау
9. Қаржылық тәуекелдерді төмендету бойынша іс-шараларды жүзеге асыру, қаржылық шығындарды азайту үшін ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау қабілеті Қызметтің қаржылық нәтижелерін арттыру факторы ретінде басқару жүйесін қалыптастыру мақсатында кәсіпорынның шығындарын анықтау және бағалау
Оңтайлы инвестициялық портфельді қалыптастыру және қаржы инвестицияларының тәуекелдерін барынша азайту үшін қор нарығының қаржы құралдарын пайдалану
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер