Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07305 - Строительство
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Еңбек нарығының сұраныстарын қанағаттандыру үшін құрылыс саласында жоғары білікті мамандар даярлау. Бітірушіге таңдалған қызмет саласында табысты жұмыс істеуге және еңбек нарығында тұрақты болуға мүмкіндік беретін құзыреттерді қалыптастыру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- инженерлік ізденістер, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, салу, пайдалану, мониторинг, бағалау және қайта құру;

- қала аумағы мен құрылыс объектілерін инженерлік қамтамасыз ету және жабдықтау;

- құрылыс және өндіріс үшін машиналарды, жабдықтар мен технологияларды қолдану
құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары.
Кәсіби қызмет объектісі:

- өнеркәсіптік, азаматтық ғимараттар мен құрылыстар;

- құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкциялары;

- өнеркәсіптік, азаматтық ғимараттарды жылумен, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру жүйелері;

- құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын салу және өндіру кезінде пайдаланылатын машиналар, жабдықтар, технологиялық кешендер мен автоматтандыру жүйелері;

- жылжымайтын мүлік объектілері, жер учаскелері, қалалық аумақтар, көліктік инфрақұрылым объектілері.
Кәсіби қызмет түрлері:

- іздестіру және жобалау-конструкторлық;

- өндірістік-технологиялық және өндірістік-басқарушылық;

- эксперименттік-зерттеу;

- монтаждық-реттеу және сервистік-пайдалану.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- ғимараттарды, құрылыстарды, кешендерді, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды жобалау үшін ақпараттық және бастапқы деректерді жинау және жүйелеу, ғимараттарды, құрылыстарды салу және қайта құру үшін инженерлік іздестірулерді орындауға қатысу;

- ғимараттардың, құрылыстардың және кешендердің құрылыс конструкциялары элементтерінің есептік негіздемелері, әмбебап және мамандандырылған бағдарламалық-есептеу кешендерін және автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдалана отырып бөлшектер мен тораптарды құрастыру;

- жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды техникалық жабдықтау, технологиялық жабдықтарды орналастыру;

- орындаушылардың шағын ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру, қызметкерлердің жұмысын және еңбекақы төлеу қорларын жоспарлау; техникалық құжаттамаларды (жұмыс кестелерін, нұсқаулықтарды, жоспарларды, сметаларды, материалдарға, жабдықтарға өтінімдер жасау) құру);

- берілген әдістемелер бойынша эксперимент жүргізуге қатысу, жүргізілген зерттеулердің сипаттамасын жасау және нәтижелерді жүйелеу;
- құрылыс объектілерінің құрылымдарын, инженерлік жүйелері мен жабдықтарын монтаждау, баптау, сынау және пайдалануға тапсыру, алдын алу тексерулерін және ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру;

- қызметкерлердің және еңбекақы төлеу қорларының жұмысын жоспарлау; техникалық құжаттаманы (жұмыс кестелерін, нұсқаулықтарды, жоспарларды, сметаларды, материалдарға, жабдықтарға өтінімдерді), сондай-ақ бекітілген нысандар бойынша белгіленген есептілікті құру.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Кәсіби қызмет барысында пайда болатын проблемалардың жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау қабілеті Кешенді инженерлік қызметте математикалық, жаратылыстану, гуманитарлық және техникалық ғылымдар саласында базалық және арнайы білімді қолдану
5. Құрылыс объектілерінің инвестициялық тартымдылығын арттыру іс-шараларын әзірлеу қабілеті Экономикалық білім негіздерін меңгеру, белгісіз тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру
Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу, ұйымдастыру-жоспарлы есептерді орындау
6. Жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша құжаттаманы, еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздік талаптарын дайындау қабілеті Өндірісте денсаулық сақтау, тіршілік қауіпсіздігі және еңбек қауіпсіздігі мәселелерінде хабардарлықты көрсету
7. Кәсіби қызмет объектілерін жобалау, іздестіру және салуға қатысу қабілеті Қазіргі қоғамның дамуындағы техникалық ақпараттың мәні мен мәнін түсінуді көрсету
Енгізілетін жаңа жабдықты игеру, жабдықтар мен конструкциялардың техникалық жай-күйі мен қалдық ресурстарын тексеру
Қолданыстағы техникалық құжаттаманы талдау және өз бетінше әзірлеу
Стандартты автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана отырып, құрылыстағы объектілер мен технологиялық процестерді жобалауды пайдалана білу
8. Инженерлік іздестіру саласындағы нормативтік базаны, ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды жобалау принциптерін білу Ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік жүйелерін жобалаудың негізгі міндеттерін анықтау және жобалау әдістерін меңгеру
Жобалау сатысында және жобаны іске асыру сатысында технологиялық шешімдерді құжаттау әдістемесін пайдалануға дайын болу
Құрылыс конструкцияларының элементтері мен тораптарын есептеудің стандартты әдістерін қолдану, жобалау жұмыстарды орындау және стандарттарға сәйкес құжаттаманы ресімдеу
9. Нәтижелерді өңдеу және талдау арқылы берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізу қабілеті Пайдаланылатын материалдар мен бұйымдардың физикалық-механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынау әдістерін қолдану
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер