Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07304 - Проектирование и строительство автомобильных дорог
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Автомобиль жолдары құрылысы материалдарын және бұйымдарын жобалау, салу, жасау және өңдеуде инновациялық әдістерді дамытуға байланысты проблемаларды шешуге арналған дайын түлектерді дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

-автомобиль жолдарын инженерлік іздестіру, жобалау, салу, пайдалану, мониторинг, бағалау және реконструкциялау;
- құрылыс алаңдары мен қалалық жолдар мен көшелерге инженерлік қолдау және жабдықтар;
-қ ұрылыс пен өндіріске арналған машиналарды, жабдықтарды және технологияларды пайдалану
құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар.
Кәсіби қызмет объектісі:

- автомобиль жолдары;
- жол-құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрылымдары;
- жолдардағы дренаждық жүйелер;
- жол құрылысы мен жол құрылысы материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіруде пайдаланылатын жол машиналары, жабдықтар, технологиялық кешендер және автоматтандыру жүйелері;
- жылжымайтын мүлік, жер, қалалық жерлер, көлік инфрақұрылымы объектілері;
Кәсіби қызмет түрлері:

- есептеу техникасы және техникалық-экономикалық
- ұйымдастырушылық және басқарушылық
- өндірістік - техникалық және пайдалану
- ғылыми, тәжірибелік зерттеулер
- заңгерлік, сараптамалық және кеңес беру
- білім беру (педагогикалық)
Кәсіби қызметінің функциялары:

- геодезиялық, геологиялық, гидрогеологиялық және гидрометриялық жұмыстар жүргізу
- жобалау-іздестіру жұмыстарын орындау
- көліктік-коммуникациялық және мұнай-газ кешендерінің объектілерін салу, жөндеу және ағымдағы жөндеудің технологиялық процестерін әзірлеу және енгізу
- Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Кәсіби қызмет барысында пайда болатын проблемалардың жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау қабілеті Кешенді инженерлік қызметте математикалық, жаратылыстану, гуманитарлық және техникалық ғылымдар саласында базалық және арнайы білімді қолдану
5. Құрылыс объектілерінің инвестициялық тартымдылығын арттыру іс-шараларын әзірлеу қабілеті Жабдықты қолдану, техникалық жағдайды тексеру, жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу
Белгіленген әдістер бойынша эксперименттер жүргізу, стандартты сынау әдістерін қолдану.
6. Жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша құжаттаманы, еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздік талаптарын дайындау қабілеті Жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін жасау, ұйымдастыру және жоспарлау есептерін жүргізу
7. Кәсіби қызмет объектілерін жобалау, іздестіру және салуға қатысу қабілеті Құрылыс құрылымдарының элементтері мен компоненттерін есептеудің стандартты әдістерін қолданып, жобалау жұмыстарын орындаңыз
8. Инженерлік іздестіру саласындағы нормативтік базаны, ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды жобалау принциптерін білу Техникалық құжаттарды (кестелер, нұсқаулықтар, бағалаулар, жоспарлар, материалдар мен жабдықтарға арналған өтінімдер) жасау
Инновациялық жобалар және патенттік зерттеулер бойынша жұмысқа қатысу мүмкіндігі.
Тиімді құрылыс конструкцияларын жасаудың заманауи әдістерін қолдану мүмкіндігі
9. Нәтижелерді өңдеу және талдау арқылы берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізу қабілеті Автомоббиль жолдары құрылыстарды жобалаудың негізгі міндеттерін анықтау және жобалау әдістерін меңгеру
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер