Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07310 - Водоснабжение и канализация
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Еңбек нарығының сұраныстарын қанағаттандыру үшін сумен қамту және канализация саласында жоғары білікті мамандар даярлау. Бітірушіге таңдалған қызмет саласында табысты жұмыс істеуге және еңбек нарығында тұрақты болуға мүмкіндік беретін құзыреттерді қалыптастыру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- сумен жабдықтау және лас суды бұру жүйесі мен ғимараттарын жобалау, салу, пайдалану;
- сумен жабдықтау және канализация жүйелерін және объектілерін бақылау, бағалау және жаңғырту;
- сумен жабдықтау және канализация объектілерінің санитарлық қорғау аймақтарын жобалау;
- кәсіпорындардың экологиялық қызметін бағалау.
Кәсіби қызмет объектісі:

- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа қызмет көрсететін ұйымдар;
- өнеркәсіптік кәсіпорындарда сумен жабдықтау және лас су бұру цехтері мен бөлімдері;
- сумен жабдықтау және су бұру объектілерінде (тораптар, сорғы станциялары, су жинау қондырғылары, ағын суларды тазарту қондырғылары);
- гидротехникалық құрылыстар;
- жобалау ұйымдары;
-ғылыми-зерттеу ұйымдары .

Кәсіби қызмет түрлері:

- жобалау-конструкторлық;
- өндірістік-технологиялық және өндірістік-басқарушылық;
- эксперименттік-зерттеу;
- монтаждық-реттеу және сервистік-пайдалану.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- сумен жабдықтау және лас суды бұру жүйелерін жобалау бойынша ақпарат пен бастапқы деректерді жинау және жүйелеу;
- әмбебап және мамандандырылған бағдарламалық және есептік жүйелерді және автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдана отырып, сумен жабдықтау және лас сулар желілерін таратуға арналған жобалау негіздемесі;
-әмбебап және мамандандырылған бағдарламалық және компьютерлік жобалау жүйелерін пайдаланатын табиғи және сарқынды суларды тазарту қондырғыларын жобалаудың негіздемесі;
- көрсетілген әдістерге сәйкес эксперименттер жүргізуге қатысу, жүргізілген зерттеулердің сипаттамаларын жасау және нәтижелерді жүйелендіру;
- сумен жабдықтау және су бұру құрылыстарын инженерлік жүйелер мен жабдықтарды монтаждау, іске қосу, сынақтан өткізу және іске қосу, профилактикалық тексерулер мен жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру;
- берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізуге қатысу, жүргізілген зерттеулердің сипаттамасын жасау және нәтижелерді жүйелеу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Су және канализация шаруашылығы саласындағы бәсекеге қабілетті түлектерді индустриялық дамудың қазіргі жағдайында ғылыми, өндірістік және білім беру қызметіне дайындау. Ғылым мен техниканың әр түрлі салаларынан білім интеграциясы негізінде сумен қамту және су бұру жүйелерін жобалау қабілеті
Стандартты емес міндеттерді шешу және жобалаудың жаңа бірегей идеялары мен әдістерін іздеу үшін қазіргі заманғы технологиялар негізінде су шаруашылығы және гидроэнергетикалық объектілерді, кешенді гидротораптарды, сорап бекеттерін жобалау қабілеті.
Табиғатты қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың экологиялық принциптерін, қауіпсіздік талаптарын, денсаулық сақтау, заң аспектілерін, кәсіби этика кодексін және инженерлік қызмет үшін жауапкершілікті, экономикалық және тұрақты дамуды ескере отырып, су шаруашылығы жүйелерін жобалауды білімі.
5. Сумен қамту және канализация объектілерін пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау қабілеті. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша негізгі операцияларды білу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелері мен құрылыстары жұмысының негізгі пайдалану параметрлерін бағалай білу.
6. Табиғи, өндірістік, канализациялық сарқынды суларды тазарту әдістері мен технологияларын таңдау қабілеті. Шаруашылық - ауыз су, өндірістік қажеттіліктер үшін табиғи суды дайындау бойынша; канализация жүйесіне және су объектілеріне жіберу алдында сарқынды суларды тазарту бойынша технологиялық сұлбаларды таңдай білу.
7. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың ішкі инженерлік жүйелерін жобалау және орнату саласындағы нормативтік база мен негізгі қағидаттарды білу Алынған білімді пайдалана отырып, тұрғын және қоғамдық ғимараттардың ішкі инженерлік жүйелерін жобалау қабілеті
8. Ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін және суды ұтымды пайдаланудың негізгі принциптерін ескере отырып, өнеркәсіптік кәсіпорындардың сумен қамту және су бұру жүйелерін әзірлеуге және жобалауға қатысу қабілеті. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда су тұтыну және су бұру саласында білім алу, өнеркәсіптік кәсіпорындардың су объектілеріне кері әсерін төмендету бойынша іс-шараларды білу.
Кәсіпорындарда су шаруашылығы балансын құру, айналымдық сумен жабдықтаудың салқындатқыш жүйесін жобалау, техникалық суды дайындау бойынша сұлбалық технологиялық шешімдерді таңдау.
9. Сумен жабдықтау және канализация саласындағы техникалық міндеттерді шешу үшін гидравликаның, сұйық және газ механикасының негізгі заңдылықтарын пайдалану қабілеті. Сұйықтықтың тепе-теңдігі мен қозғалысының негізгі заңдарын, есептеу формулаларын, негізгі гидравликалық шамаларды және олардың өлшемділігін, арынды құбырлар мен каналдардағы сұйықтықтың қозғалысының гидравликалық заңдылықтарын және оларды гидравликалық есептеу принциптерін, саңылаулар мен саптамалар арқылы сұйықтықтың өту заңдылықтарын білу.
Нақты техникалық міндеттерді қою және шешу кезінде гидравликаның негізгі есептеу формулаларын дұрыс қолдана білу.
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер