Основы компьютерной обработки геологической информации

Сипаттама: Бұл пән кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді, талдауды және бейнелеуді қамтамасыз ететін қазіргі геоақпараттық жүйелерді қолдануға қатысты мәселелердің үлкен спектрін, геоақпараттың жалпы принциптері мен теориялық негіздерін, географиялық ақпараттық жүйелердің (ГАЖ) жұмыс істеу принциптерін, ГАЖ геологиялық ақпаратты өңдеуге арналған құрал ретінде пайдалануды қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Тренингтің мақсаты - геоақпараттық жүйелерді қолдану арқылы геологиялық ақпаратты ұйымдастыру, сақтау және өңдеудің негізгі жолдарын меңгеру.
Міндет
 • Осы мамандық бойынша жұмыс істейтін түрлі профильді мамандар үшін қажетті геоақпараттық жүйелерді әзірлеу мен пайдаланудың негізгі дағдыларын қалыптастыру;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ғылыми білімнің әдіснамасы мен ағымдық үрдістерін білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы; әлеуметтік қызмет саласындағы білім беру мен ғылымның рөлі, білім сапасын жақсартудың психологиялық әдістері мен құралдары
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың табиғаты мен маңыздылығын түсінуді және конструкторлық және технологиялық қызметті орындау қабілетін көрсету мүмкіндігін;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жаңа мәселелер мен жағдайларды шешу үшін шығармашылық және шығармашылық ойланыңыз; оқыту, өзін-өзі бақылау әдістерін және құралдарын өз бетімен қолдануға, интеллектуалды, мәдени, моральдық, физикалық және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру туралы уәдесін жүзеге асыру, олардың күшті және әлсіз жақтарын сыни тұрғыдан бағалай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жеке-жеке және командалардың мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі, жеке орындаушылар топтарын басқару дағдыларын көрсете отырып, жеке жауапкершілікті меңгере алады, кәсіби этика мен кәсіби қызмет стандарттарын ұстану және кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру мүмкіндігі, ғылыми зерттеулерге мүмкіндік береді
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • еодезия, геодинамика және қашықтықтан зондтау саласындағы үрдістер мен құбылыстарды зерттеу және модельдеу, зерттеу, өндірістік және технологиялық шешімдерді жасау үшін мультимедиалық, виртуалды, көп өлшемді сандық кеңістіктік модельдеу технологияларын енгізу мүмкіндігі.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Общие сведения о географических информационных системах.
 • Возможности ГИС.
 • Классификация ГИС
 • Основные компоненты ГИС
 • Структура и модели данных
 • Технология ввода данных
 • Анализ постранственных данных
 • Моделирование поверхностей
 • Методы и средства визуализации
 • Этапы и правила проектирования ГИС
 • Краткий обзор программных средств, используемых в Казахстане
Негізгі әдебиет
 • 1. GIS Research Methods: Incorporating Spatial Perspectives. Sheila L. Steinberg, Steven J. Steinberg Esri Press, 2015 – p. 500 2. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. — 272 с. — ISBN 978-5-91136-065-8 3. Клюшниченко В.Н., Тимофеева Н. В.Геоинформационные системы: (назначение, функции, классификация) : монография, СГГА, 2008 4. Блиновская Я.Ю. Введение в геоинформационные системы: учебное пособие. Форум, 2013 5. Основные принципы геоинформационных систем: учебн. пособие / Шипулин В. Д.; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. –Х.: ХНАГХ, 2010. –337 с. 6. Wu Faguan. Global View of Engineering Geology and the Environment : учебник / Wu Faguan, Qi Shengwen. - London : CRC Press, 2013. - 899 p. 8 Mining of Mineral Deposits : учебник / Genadiy Pivnyak [et al.]. - Лондон : CRC Press, 2013. - 372 p.
Қосымша әдебиеттер
 • 7. Ковин Р.В., Марков Н.Г. Геоинформационные системы: учебное пособие. – Томск, 2008. ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА Ф1 И ВКГТУ 701.01 Система менеджмента качества Рабочая модульная учебная программа и силлабус Стр. 7 из 9 8. Замятин А.В., Марков Н.Г., Анализ динамики земной поверхности по данным дистанционного зондирования Земли. – М:ФИЗМАТЛИТ, 2007. 9. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере. 2-е изд. СПб: Питер, 2003. 688 с. 10. Геоинформатика: учебн. для студ. вузов /Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарёв, В.С. Тикунов. – М: Академия, 2005 г. 11. Зейлер М. Моделирование нашего мира. Руководство ESRI по проектированию баз геоданных. – Нью-Йорк, ESRI Press, 1999. – 254 с.