Промышленные типы месторождений полезных ископаемых

Сипаттама: "Пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері" курсы геологиялық бейіндегі студенттер зерттейтін пәндер циклінің ішіндегі ең маңыздысы болып табылады, себебі студенттерге халық шаруашылығының әр түрлі салаларында қолданылатын және онсыз қазіргі экономиканың қалыпты жұмыс істеуі мүлдем мүмкін емес әлемдегі пайдалы қазбалар түрлерінің барлық түрлілігі туралы толық түсінік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пайдалы қазба кенорындарының (ПҚК) геологиясы мен өнеркәсіптік типтерін меңгеру. Жалпы сипаттамалары, геологиялық құрылысының ерекшеліктері, генезисы, қалыптасу жағдайлары, жасы, кенді денелердің морфологиясы қарастырылады.
Міндет
 • - Қазақстан Республикасының минералдық шикізат қорының қазіргі жағдайларымен, болашақта дамуымен студенттерді таныстыру; - студенттерді пайдалы казба кенорындарының өнеркәсіптік жіктемелерімен таныстыру; - студенттерді кенорындардың геологиялық құрылымы, кен денелерінің морфологияларымен таныстыру; - кендердің минералдық және химиялық құрамдарын зерттей отырып, олардың өнеркәсіпте пайдаланыумен танысу; - өнеркәсіптің пайдалы казбалар кенорындарына қоятын негізгі талаптарын қарастыру; - студенттерді пайдалы казбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері үлгілерімен таныстыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • - Қазақстан Республикасының минералдық шикізат қорының қазіргі жағдайларымен, болашақта дамуын оқып білу; - ПҚК жаралу әдістерін оқып үйрену; - Металл, бейметалл және жанғыш қазба кенорындарының өнеркәсіптік типтерін оқып білу; - Минералдық шикізаттардың технологиялық ерекшеліктері, сапасы және өнеркәсіптік талаптары туралы мәліметтерді оқып білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Студенттерді пайдалы казбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері үлгілерімен танысу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Пайдалы казба кенорындарының өнеркәсіптік типтер туралы білімді геологиялық түсіру, іздеу, барлау және гидрогеологиялық жұмыстарды жүргузу барысында минералдардың, кендердің жаратылу жағдайлары, болжау-іздеу маңыздылығы, құндылығы, зерттеуде заманауй әдістерді қолдану туралы негізделген пікірлерді ұсыну және айта алу геологтарға қажет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Болжау минералогиялық, геологиялық мәселелерді шешу үшін негізгі мағлуматтарды, әдістерді игеру. Әр түрлі, жан-жақты аумақтардың геологиясының ақпаратымен жұмыс істей алу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Заманауй техника мен технологияны қолдануға, жетілдіруге икемді болу Студенттер теориялық білімді өндірістік іс-тәжірибеде, дипломдық жоба жазу кезінде қолдана алады
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Курстың мазмұны, басқа пәндермен байланысы. Негізгі түсініктер.
 • Қара металдар кенорындарының өнеркәсіптік типтері
 • Түсті металдар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Алюминий, мыс кенорындары
 • Түсті металдар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Молибден, қорғасын және мырыш кенорындары
 • Түсті металдар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Қалайы мен вольфрам кенорындары
 • Түсті металдар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Сынап және сурьма, никель және кобальт кенорындары
 • Асыл металдар кенорындарының өнеркәсіптік типтері
 • Сирек, сирек жер металдар мен шашыраңқы элементтер кенорындарының өнеркәсіптік типтері
 • Радиоактивті металдар кенорындарының өнеркәсіптік типтері
 • Кенсіз пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Индустриялық тау-кен шикізаттың кенорындары. Зергерлік- әшекей тастар, алмаз және корунд кенорындары
 • Кенсіз пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Индустриялық тау-кен шикізаттың кенорындары. Графит, слюда, асбест кенорындары.
 • Кенсіз пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Индустриялық тау-кен шикізаттың кенорындары. Талька, флюорит кенорындары.
 • Кенсіз пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Индустриялық тау-кен шикізаттың кенорындары. Тау-кен-химиялық және агрономиялық шикізаттың кенорындары
 • Кенсіз пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Жанғыш пайдалы қазбалар кенорындары
 • Кенсіз пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Жанғыш пайдалы қазбалар кенорындары
Негізгі әдебиет
 • Байбатша А.Б. Геология месторождений полезных ископаемых: Учебник. – Алматы: КазНТУ, 2008. 368 с.
 • Месторождения полезных ископаемых: учебник для вузов/ В.А. Ермолов, Г.Б. Попова, В.В. Мосейкин и др.; Под ред. В.А. Ермолова. М.: Изд-во МГГУ, 2011. – 570 с.
 • Милютин А.Г. Геология. Учебник. М.: Высшая школа, 2013. 413 с.
 • Байбатша Ә. Б. Пайдалы қазбалар: оқулық. Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. - 439 б
 • Геология негіздері. (Геологиялық пәндер): оқулық.-Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы,2015. – 560 б.
Қосымша әдебиеттер
 • Абдуллин А.А., Шлыгин А.Е. Металлогения и минеральные ресурсы Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1983. - 312 с
 • Большой Алтай: (геология и металлогения). В 3 кн. Кн.2. Металлогения /Щерба Г.Н., Беспаев Х.А., Дьячков Б.А. и др. Алматы: РИО ВАК РК, 2000. 400 с
 • Большой Алтай: (геология и металлогения). В 3-х кн. Кн.3 Нерудные ископаемые /Сапаргалиев Е.М., Кравченко М.М., Дьячков Б.А. и др. Алматы: НИЦ «Ғылым». 2003. 304 с
 • Вольфсон Ф.И., Дружинин А.В. Главнейшие типы рудных месторождений. 2-е изд. М.: Недра, 1986. - 358 с
 • Курс рудных месторождений: Учебник для вузов // Ред. акад. В. И. Смирнов. 2-е изд. М.: Недра, 1986. - 360 с.
 • Полезные ископаемые Казахстана: Объяснительная записка к карте полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1000 000/ Никитченко И.И. – Кокшетау, 2002. 188 с.
 • Waler L.P. Economic geology: principles and practice: metals, minerals, coal and hydrocarbons introduction to formation ahd sustainable exploitation of mineral deposits / Wiley-Blackwell, 2011. Pp 663.