Бурение скважин

Сипаттама: "Ұңғымаларды бұрғылау" пәні бұрғылау жабдықтары мен технологиялық құралдар туралы мәліметтерден тұрады. Пайдалы қазбалардың әртүрлі түрлерін іздеу және барлау кезінде нақты міндеттерді шешу үшін ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері туралы, әр түрлі аралықтарды бұрғылау режимінің параметрлерін есептеу, ұңғыма құрылымын құру туралы негіздер берілді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • "Ұңғыманы бұрғылау" пәнінің негізгі мақсаты студенттердің барлау және пайдалану технологияларының қазіргі жағдайы, оның ішінде өндірістік және ғылыми ақпараттарды сақтау және қайта өңдеу, алу әдістері
Міндет
 • Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер технологиялық және ғылыми дайындық алады, геологиялық түсіру және инженерлік -геологиялық зерттеу, барланған кенорындарының жағдайы жайлы объективті ақпарат алу үшін ғылыми -зерттеу қызметін жүргізу және өндірісті ұйымдастыра білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер қойнауының пайдаланудың құқықтық негіздері және геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру, экономика, іздестіру және барлау жұмыстарының барлық түрлерін методологиялық негізінде жүргізуді білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Геологиялық карталардың бірнеше түрлерін, қазіргі заманғы геологиялық құрал- жабдықтарды қолдану, іздестіру және барлау жұмыстарының барлық түрлерін сауатты түрде жүргізе білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Тау- кен геологиялық іздестірулерді жүргізу және өз бетімен жобалау, ұйымдастыру, сонымен қатар жобалау- құрылымдық жұмыстарды орындау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жұмыстардың нәтижесін жауапты түрде көрсету, ұжым жетекшісі немесе мүшесі ретінде тиімді жұмыс жасау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу және іздестіру жұмыстарының озық әдістерін енгізу және жетілдіру
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Пәнге кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеттері
 • Бұрғылау тәсілдері туралы жалпы түсініктер
 • Колонкалық бұрғылау
 • Колонкалы бұрғылаудың бұрғылау қондырғылары
 • БҚ тораптарының мақсаты және жұмыс принципі
 • Ұңғымаларды жуу
 • Бұрғылау ерітінділерін химиялық өңдеу
 • Колонкалы бұрғылау технологиясы
 • Соққы-айналмалы бұрғылау
 • Керн шығымын арттыру тәсілдері
 • Ұңғымалардың қисаюы
 • Бұрғылау ұңғымаларды неглубоких
 • Шнектік бұрғылау
 • Соққы-механикалық бұрғылау
 • Терең айналмалы бұрғылау
Негізгі әдебиет
 • А.К. Касенов. Технология бурения скважин на твердые полезные ископаемые. Учебное пособие, КазНТУ, 2003 г 86 стр.
 • Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. Учебник. 3-е изд., М.:Альянс, 2011 .— 454 с.
 • Бурение разведочных скважин. Учеб. для вузов/ Соловьев Н. В., Брылин В. И., Храменков В. Г. и др.; Под общ. ред. Н. В. Соловьева. - М.: Высш. шк., 2007. - 904 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Храменков В.Г., Брылин В.И. Бурение геологоразведочных скважин: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 244 с.
 • Воздвиженский Б.И., Волков С.А., Волков А.С. Колонковое бурение. - М.: Недра, 1987- 470с.