ГИС- исследования

Сипаттама: Бұл пән кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді, талдауды және бейнелеуді қамтамасыз ететін қазіргі геоақпараттық жүйелерді қолдануға қатысты мәселелердің үлкен спектрін қамтиды. Географиялық ақпараттық жүйелердің (ГАЖ) жұмыс істеу принциптерін, ғылыми зерттеулерде геоақпараттық технологияларды қолданудың ықтимал тәсілдерін және тау-кен өндіру өндірісінің кең ауқымды міндеттерін шешу үшін қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Берілген ғылыми-практикалық пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге компьютерлік технология облысы тұрғысынан геология мәселелеріне қатысты теориялық және практикалық білім беру
Міндет
 • 1 студенттерге компьютерлік технология облысы тұрғысынан геология мәселелеріне қатысты теориялық және практикалық білім беру. 2 геологиялық карта, қима, стратиграфиялық бағана компьютерге енгізудегі негізгі концепциялары туралы білім беру; 3 геоақпараттық технологиялар облысында технологиялық білімді тереңдету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • - графикалық мәліметерді компьютерге енгізудегі негізгі концепцияларын білу; - заманауй компьютерлік технологияларды білу керек - әртүрлі ақпараттық жүйелерді жасау үшін ГАТ таңдау білу -берілген ГАТ үшін қажетті деректердің базаны жасау
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Студенттердің түсінігі болу керек: 1- бағдардармалық және инструменталдық ГАТ мүмкүншіліктер туралы; 2- ақпараты алу мен өндеудың заманауй құралдарды қолданып жаңа жобаларды істеу. ГАТ басқаруда, бизнесте, геологияда ғылымда және техникада қолдану мүмкіншіліктері орасан
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • эксперименталдық деректерді және алынған шешулер мен нәтижелерді салыстыру негізінде модельді таңдауын дәлілдеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • әртүрлі жобаларды атқару кезінде, белгілі инженерлік мәселелерді шешу үшін ғылыми-техникалық ақпараты іздеу мен талдауға икемді болу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - геология саласында компьютерді, геоақпараттық технологияны қолдана білу; - қазіргі заманға сай жұмыс жасау үшін практикалық дағдылану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Общие сведения о географических информационных системах.
 • Задачи ГИС.
 • Возможности ГИС.
 • Классификация ГИС
 • Основные компоненты ГИС
 • Структура и модели данных
 • Технология ввода данных
 • Анализ постранственных данных
 • Моделирование поверхностей
 • Методы и средства визуализации
 • Этапы и правила проектирования ГИС
 • Краткий обзор программных средств, используемых в Казахстане
Негізгі әдебиет
 • 1. GIS Research Methods: Incorporating Spatial Perspectives. Sheila L. Steinberg, Steven J. Steinberg Esri Press, 2015 – p. 500 2. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. — 272 с. — ISBN 978-5-91136-065-8 3. Клюшниченко В.Н., Тимофеева Н. В.Геоинформационные системы: (назначение, функции, классификация) : монография, СГГА, 2008 4. Блиновская Я.Ю. Введение в геоинформационные системы: учебное пособие. Форум, 2013 5. Основные принципы геоинформационных систем: учебн. пособие / Шипулин В. Д.; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. –Х.: ХНАГХ, 2010. –337 с. 6. Ковин Р.В., Марков Н.Г. Геоинформационные системы: учебное пособие. – Томск, 2008. ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА Ф1 И ВКГТУ 701.01 Система менеджмента качества Рабочая модульная учебная программа и силлабус Стр. 7 из 9 7. Wu Faguan. Global View of Engineering Geology and the Environment : учебник / Wu Faguan, Qi Shengwen. - London : CRC Press, 2013. - 899 p. 8 Mining of Mineral Deposits : учебник / Genadiy Pivnyak [et al.]. - Лондон : CRC Press, 2013. - 372 p.