Техногенная сейсмичность

Сипаттама: Бұл пән адамның тау-кен өндіру қызметін сипаттайды, ол техногендік немесе сейсмикалық деп аталатын жасанды дірілдерді қалыптастырады. Пән техногендік сейсмикалық әсерлерді анықтайтын негізгі факторларды қарастырады, соның нәтижесінде табиғи ортаның техногенді өзгеруі болады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • білім алушыларды техногендік сейсмикалық әсерлерді анықтайтын негізгі факторлармен, нәтижесінде табиғи ортаның техногендік өзгеруі болатын техногендік сейсмикалықтың ықтимал салдарларымен таныстыру.
Міндет
  • табиғат және сейсмикалық әсерлердің физикалық мәні туралы, объектілердің осы әсерлерге реакциясы туралы, сейсмикалық әсерлерді төмендету мүмкіндігі туралы белгілі ғылыми деректерді жинақтау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • білім алушылар білуі және түсінуі тиіс: техногендік сейсмикалық әсерлерді анықтайтын негізгі факторларды.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - аймақтық және жергілікті сейсмикалықты сипаттайтын карталар мен тіліктерді, сейсмикалық генерациялайтын аймақтарды бөлу әдістемесін жасай білу; - табиғи және техногендік сейсмикалық қауіпті бағалау үшін сейсмологиялық және сейсмотектоникалық материалдарды талдау дағдыларын меңгеру;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Оқыту нәтижесінде студенттерде техногендік жер сілкіністерінің табиғаты, күшті техногендік жер сілкіністерінің салдарын зерттеу бойынша зерттеулердің маңыздылығы туралы белгілі бір пайымдаулар қалыптасады.;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Білім алушылардың коммуникациялық қабілеті олардың әртүрлі проблемалық мәселелерді ұжымдық талқылау, конференцияларға, ғылыми жарияланымдарға және әр түрлі конкурстарға баяндамаларға бірлесіп қатысу қабілеттілігінен көрінеді.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • оқу кезінде магистранттар жер асты суларын іздеу және барлау бойынша белгілі бір теориялық және практикалық дағдыларды игереді және оқуға қабілеттіліктерін көрсетеді, бұл әртүрлі деңгейдегі аттестаттау комиссияларының білімдерін тексерумен расталады.
Негізгі әдебиет
  • 1. Геология: учеб. пособие/Д.П.Плакс, М.А.Богдасаров. –Минск: Вышэйшая школа, 2016. 2. Кузьмин Ю.О., Жуков В.С.Современная геодинамика и вариации физических свойств горных пород.-2ое изд. стер. –М: Издательство «Горная книга» , 2012. 3. Физика земли, Выпуски 10-12. Российская академия наук. - Наука, 2009. 4. Известия: Физика земли, Выпуски 7-9. Академия наук СССР. -Наука., 2008. 5. Методы и системы сейсмодеформационного мониторинга техногенных землетрясений и горных ударов, Том 1. В.И. Опарин и др. Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние.- Новосибирск, О РАН, 2009.