Современные претенциозные методы исследований

Сипаттама: Бұл пән қазіргі электронды-микроскопиялық зерттеулерге қатысты сұрақтар спектрін қамтиды және оларды геология саласы үшін қолдану. Курс электронды жарық беретін, сканерлейтін микроскоптардың құрылысын, индуктивті байланысқан плазмамен ICP-MS , теориялық және қолданбалы наноминералогия мәселелерін зерттеуді қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Электрондық микроскоптардың құрылысы мен жұмыс принциптерін, электрондық-микроскопиялық зерттеулердің негізгі әдістемелерін, сонымен бірге сынамаларды дайындаудың әдістемесін қамтитын электрондық микроскопияның негіздерімен магистранттарды таныстыру бұл пәннің мақсаты болып табылады
Міндет
 • Пәннің міндеттері мынадай: электрондық микроскоптардың жұмыс істеудің принциптерін зерттеу; - растрлық және т. б. электрондық микроскоптардың кұрылысын зерттеу; - электрондық-микроскопиялық зерттеулер үшін минералдық шикізаттың сынамаларын дайындауының әдістемелерін меңгеру; - электрондық микроскоптарды пайдаланып және нәтижелерін пайымдап минералдық шикізатты зерттеу әдістемелерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білім алушылар білуге және түсінуге тиісті: электрондық микроскопияның негіздерін, электрондық микроскопта жұмыс істеу тәртібін және минералдарды зерттеудің жанама әдістерін
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білім алушылар дағдыларды меңгеруі тиісті: пайдалы қазбалар кен орындардың кендер мен тау жыныстарының электрондық-микроскопиялық зерттеулерін қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жобалық-конструкторлық жұмыстарды орындау, жобалау, ұйымдастыру және геологиялық зерттеулерді өз бетінше жүргізу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ақпараттың мәні мен маңызын түсінуін көрсете алу, ақпаратты алудың, сақтаудың, қайта өндеудің негізгі әдістерін және құралдарын меңгеру; қазіргі заманғы техникалық құралдарды коммуникативтік мәселелерді шешу үшін пайдалану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Қазіргі әдістерді жетілдіру және геологиялық-барлау жұмыстарға зерттеулердің озық әдістерін енгізу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Природа электронных лучей
 • Принципиальное устройство электронного микроскопа
 • Типы электронных микроскопов
 • Разрешающая способность электронного микроскопа. Формирование изображения в электронном микроскопе
 • Явление дифракции электронов. Дифракционный контраст в электронной микроскопии
 • Современная просвечивающая электронная микроскопия Устройство просвечивающего электронного микроскопа
 • Растровые электронные микроскопы и рентгеновские микроанализаторы. Устройство растрового электронного микроскопа.
 • Приставки к электронным микроскопам и приборы для препарирования образцов
 • Порядок работы на электронном микроскопе. Косвенные методы исследования минералов
 • Особенности интерпретации электронных микрофотографий
 • Принципы расшифровки микродифракционных картин
 • Возможности и ограничения применения электронной микроскопии в минералогических исследованиях
 • Результаты электронно-микроскопического изучения некоторых минералов
 • Особенности интерпретации электронных микрофотографий
 • Принципы расшифровки микродифракционных картин
Негізгі әдебиет
 • 1 Электронная микроскопия : учеб. пособие / А. И. Власов, К. А. Елсуков, И. А. Косолапов. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – 168 с. 2 Синдо Д., Оикава Т. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия. – М. : Техносфера, 2006. 3 Утевский Л. М. Дифракционная электронная микроскопия. – М. : Металлургия, 1973. 4 Основы аналитической электронной микроскопии. / Под ред. Дж. Гренг [и др.]. – М. : Металлургия, 1990. – 584 с. 5 Спенс Дж. Экспериментальная электронная микроскопия высокого разрешения. – М. : Наука, 1986. – 320 с. 6 Хейденрайх Р. Основы просвечивающей электронной микроскопии. Москва, "Мир", 1966. 7 .Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия / Я. С. Уманский [и др.]. – М.: Металлургия, 1982. – 632 с. 8 Шиммель Г. Методика электронной микроскопии / Пер. с нем. – М., 1972. 9 Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микро-анализ / Пер. с англ. Т. 1–2. – М., 1984. 10 Шаскольская М.П. Кристаллография. — М.: Высшая школа, 1976. — 391 с