Математические методы в геологии

Сипаттама: Бұл пән геологиялық объектілерді және олардың қасиеттерін, математикалық модельдеу принциптерін қарастырады. Негізгі компоненттердің әдісін, кластерді талдауды, үлгіні тануды, геологиялық мәселелерді шешу үшін осы модельдерді қолдануды қоса алғанда, бір, екі және үш өлшемді статистикалық модельдерді талдайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Курстың мақсаты - студенттерді әдістеменің мазмұнымен және ұсынылған тапсырмаларды қазіргі есептеуші техника арқылы шешуге үйрету
Міндет
 • Геолого-барлау жұмыстарының нәтижесіндегі күрделі міндет босалқы қорды есептеу, пайдалы кеннің сапасының сарапшылығы, кен орынының таулы-техниялық шарттарының және т.б нәтижелерді көрсету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Математикалық әдістер туралы жалпы мағлұмат алу, математикалық әдістерді геологияда оңтайлы қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Студенттер білуге тиіс: - көлденең бірөлшемді және многомерных аумақтың статистикалық мінездемелері және олардың арасындағы арақатынас; - Дерек қордың негізгі қағидалары және әдістері.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • статистикалық мінездеменің есептелімдері; жиынтық және жеке геологиялық мақсаттың тынымдары; компьютерлік жазу-сызумен жұмыстар.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • – Статистикалық зерттеулер жүргізу қабілеті; – Micromine программасы бойынша негізгі геологиялық есептерді шешу; Статистикалық әдіс арқылы шешуге болатын геологиялық нысанның және көріністің математикалық модельдеуіндегі ұғым ,геологияда жаңа технологияларды тиімді пайдалану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геологиялық нысанның статистикалық мінездемесінің есептелімінің дағдысының дамуы және дәрістерде алған қағидалы білімінн бекіту
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША ТАРИХИ МӘЛІМЕТТЕР МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ Геология
 • ГЕОЛОГИЯЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІК ОБЪЕКТІЛЕР МЕН ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ МОДЕЛДЕУ
 • Ықтималдықтар теориясының негіздері
 • Кездейсоқ шамалардың статистикасы белгісіз параметрлердің статистикалық бағалары
 • СТАТИСТИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІ ҚҰРУ
 • АРАСЫНДАҒЫ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРДЫ ЗЕРТТЕУ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ОБЪЕКТІЛЕР.
 • АРАСЫНДАҒЫ КОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІК ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚАСИЕТТЕРІ
 • КӨП ӨЛШЕМДІ СТАТИСТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕР
 • КЕҢІСТІКТІ МОДЕЛЬДЕУ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ӨЗГЕРГІШТІГІ Объектілер. ТРЕНД-ТАЛДАУ.
 • КЕЗДЕЙСОҚ ФУНКЦИЯЛАР Кездейсоқ функциялардың негізгі сипаттамалары
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Оңтайландыру өнеркәсіптік барлау және тыңайған кен орындарын
 • Арасындағы байланыс нысаны мен тығыздығын сандық бағалау мұнай-газ қабатының геологиялық-геофизикалық параметрлерімен
 • Геологиялық белгілердің өзара ықпалдасуын талдау.
Негізгі әдебиет
 • 1. Каждан А.Б., Гуськов О.И., Шиманский А.А., Математическое моделирование в геологии и разведке полезных ископаемых. М. Недра, 2006 2. Поротов Г.С. Математические методы при поисках и разведке МПИ. Л. ЛГИ, 2004 3. Шарапов И.П. Применение математической статистики в геологии. М. Недра,2005 4. Девис Дж. Статистика и анализ геологических данных. М. Мир, 2004 5. Большев Л.Н., Смирнов Н.В., Таблицы математической статистики. М. Наука,2003