Общая и историческая геология

Сипаттама: Бұл пән «табиғи ғарыштық дене» ретінде Жер туралы түсінік береді, оның құрамы мен жер қыртысының құрылымын зерттейді; Жердің сыртқы және ішкі динамикасының процестері. Минералдар мен тау жыныстары, геологиялық процестер3 туралы жалпы түсінік береді. Жердің даму тарихын, органикалық әлемнің пайда болуы мен эволюциясын, дамудың негізгі заңдылықтарын зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Шөгінді минералды шикізатты іздеу үшін студенттерді фациалдық талдаудың әдістеріне үйрету. Тірі ағзалардың өмір сүретін ортамен байланысын көрсету, жер бетінің өткен кезеңдерінің және олармен байланысты пайдалы қазбалардың орналасу заңдарын анықтау.
Міндет
 • Көне кезеңдерден қазіргі кеге дейінгі жер қыртысының даму заңдылықтыры мен тарихын оқып – үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Көне кезеңдерден қазіргі кезге дейінгі жер қыртысының даму заңдылықтыры мен тарихын оқып білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Студенттер фациалдық талдаудың әдістерін қолдана білу керек. Тірі ағзалардың өмір сүретін ортамен байланысын көрсету, жер бетінің өткен кезеңдерінің және олармен байланысты пайдалы қазбалардың орналасу заңдарын анықтай білу керек.кезеңдерінің және олармен байланысты пайдалы қазбалардың орналасу заңдарын анықтай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өз бетімен шөгінді минералды шикізатты іздеу үшін студенттерді фациалдық талдаудың әдістеріне қолдана білу. Тірі ағзалардың өмір сүретін ортамен байланысын көрсету, жер бетінің өткен кезеңдерінің және олармен байланысты пайдалы қазбалардың орналасу заңдарын анықтай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Геологиялық тапсырмаларды орындау ушін топта жұмыс істеу білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жер мен Жер қыртысының заттық құрамын, геодинамикалық процесстерді, органикалық әлемнің эволюциясы мен жүйеленуін оқып білу, тау жыныстары жасын және жатыс жағдайын анықтайтын негізгі тәсілдерін білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Геология пәні. Жер туралы жалпы мәліметтер. Жер Күн жүйесінің планетасы ретінде
 • Жер қыртысының заттық құрамы, оның ішкі қабықтарының құрылысы, мантияның, ядроның және жер қыртысының негізгі физикалық параметрлері мен қасиеттері
 • Жер қыртысының жасы, оның қалыптасуының негізгі гипотезасы
 • Экзогенді геологиялық процестер. Желдену және оның геологиялық маңызы
 • Ағымдағы сулардың геологиялық қызметі. Мұздықтардың геологиялық қызметі. Мұздықтар, олардың таралуы және геологиялық рөлі. Жер асты суларының геологиялық қызметі
 • Мұхиттардың, теңіздердің, көлдердің, батпақтардың, су қоймаларының геологиялық қызметі. Теңіздегі шөгінді тау жыныстарының қалыптасуы
 • Эндогенді геологиялық процестер. Жер қыртысының тектоникалық қозғалысы . Қауіпті геологиялық процестер
 • Тау жыныстарының қатпарлы және жыртылған бұзылуы. Қатпарлар түрлері.
 • Магматизм және вулканизм. Жанартаулық өнімдер. Жанартаудың негізгі түрлерінің сипаттамасы. Жанартаулардың таралуы
 • Метаморфизм, метаморфизм типтері, тау жыныстарының метаморфтық өзгеру аймақтары, метаморфтық тау жыныстары
 • Тектоносфера және оның құрылысы
 • Тарихи геология жер дамуының Догеологиялық және геологиялық кезеңдері. Криптоз және фанероз ұғымы. Архей және протерозой. Бөлшектеу әдістері, архей - протерозой түзілімдерінің құрамы мен құрылысының ерекшеліктері. Органикалық өмір формалары. Докембрийдің физика-географиялық жағдайы. Пайдалы қазбалар
 • Палеозой. Палеозой бөлімшесі, органикалық әлем, платформалардың және геосинклинальдардың дамуының жалпы сипаттамасы. Ерекшеліктері геологиялық даму Жер палеозое
 • Мезозойдағы Жердің геологиялық даму ерекшеліктері. Платформалар және геосинклиналдық белдіктер. Мезозойдың пайдалы қазбалары. Кайнозой. Бөлімшелер, органикалық әлем, жалпы сипаттама; кайнозойдың климаты және палеобиогеографиясы
 • Жер қабатының және жер бетінің дамуының негізгі заңдылықтары. Жер қыртысы құрылымының дамуындағы екі негізгі үрдіс. Кайнозойдағы Жердің геологиялық тарихының негізгі ерекшеліктері. Пайдалы қазбалар.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Тау жыныстарының физикалық қасиеттері, негізгі тау-кен түзуші минералдар
 • Таза сом минералдары, сульфидтер, карбонаттар, фосфаттар, сульфаттар, галоидтар, силикаттар және басқалар.
 • Тау жыныстарының құрылымы мен құрылысы
 • Тау жыныстарының негізгі генетикалық типтерін зерттеу интрузивті және атқыланған магмалық жыныстарды зерттеу. Шөгінді сынықты және сазды жыныстарды зерттеу. Шөгінді хемогенді және органогенді жыныстарды зерттеу. Метаморфикалық жыныстарды зерттеу
 • Геологиялық карта және қима, стратиграфиялық шкала, геологиялық карталарға шартты белгілер
 • Тау компасы. Қабаттың жату элементтерін анықтау. Геологиялық картаның мазмұнын зерттеу-практикалық сабақ.
 • Палеогеографиялық карталар және тектоникалық карталар. Палеогеографиялық карталарды талдау. Тектоникалық аудандастыру схемасы
 • Палеонтологиялық қазбалар омыртқасыз беткейлердің негізгі типтерін зерттеу
 • Тарихи-геологиялық талдау әдісі
Негізгі әдебиет
 • 1. Якушева А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. М.: МГУ, 2008. 2.Мильничук В.С., Арабаджи М.С. Общая геология. М.: Недра. 2009. 3.Серпухов В.Н., Билибина Т.В., Шалимов А.Н. Курс общей геологии Л.: Недра. 2009. 4. Горшков Г.П., Якушева А.Ф. Общая геология, М.: МГУ. 2003. 5.Давиташвили Л.Ш. Курс палеонтологии. М.: Госгеолиздат. 2011 6. Давиташвили Л.Ш. Краткий курс палеонтологии. М.: Госгеолиздат. 2008