Технологические процессы и аппараты

Сипаттама: Металлургия саласында күрделі жобалау есептеулерінен тұрады, олар негізінен гидромеханика, массаалмасу және жылуалмасу заңдылықтарына жүгінеді. Нәтижесінде оқушы гидромеханика, массаалмасу және жылуалмасу заңдылықтарын технологиялық аппараттарды жобалағанда және металлургиялық процестерді зерттегенде кеңінен қолдана біледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнді оқыту мақсаты гидромеханика, массаалмасу және жылуалмасудың заманауи заңдылықтарын игерген мамандарды дайындау бағытында модульдік білім бағдарламасының Ц1, Ц2 және Ц3 мақсаттарына сәйкес келеді
Міндет
 • Гидромеханика, массаалмасу және жылуалмасудың заңдылықтарын металлургиялық процестер мен жабдықтарды жобалау кезінде паудалануды игеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Технологиялық процестерде гидромеханика, массаалмасу және жылуалмасу есептерін есептеу алгоритмін игеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Технологиялық процестерде гидромеханика, массаалмасу және жылуалмасу есептерін есептеу алгоритмін қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Келешектік мамандардың есептеулерді жүргізу саласында бейімділігін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Металлургияда және ғылымның қосалқы салаларында заманауи жобалау және зерттеу әдістерін қолдану мүмкіндігін қалвптастыру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Оқылатын пәндер боәынша өздігінен біліктілігін көтеру мүмкіндгі
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Түсті металдарды өндіруге арналған шикізат. Түсті металдардың екіншілік шикізаты
 • Шикізатты металлургиялық өңдеуге дайындау. Шихтаны дайындау, шихтаны сусыздандыру. Жентектеу, брикеттеу, агломерация
 • Пісіру, кальцинация, механоактивация. Сынықтар мен қалдықтарды бастапқы өңдеу
 • Тотықтырғыш күйдіру
 • Хлорлаушы күйдіру. Возгонкалық күйдіру
 • Хлоридтік возгонка. Тотықсыздандыра күйдіру
 • Қайнау қабатында күйдіру
 • Металлургиялық балқымалар. Шахталық балқыту
 • Кендік шикізатты шарпымалы балқыту
 • Электрбалқыту
 • Электрохимиялық тазарту
 • Гдрометаллургия. Ерітінділеу. Пульпа және шөгінділерді өңдеу
 • Түсті металлургияның жартылай өнімдерін кәдеге асыру. Қождарды қайта өңдеу
 • Түсті металдар өндірісінің заманауи технологиялары. Уран өнімін өндірудегі технологиялық процестер мен аппараттар
 • Бериллий және тантал өнімдерін өндірудегі технологиялық процестер мен аппараттар
Негізгі әдебиет
 • Тихонов Б.С. Тяжелые цветные металлы и сплавы. Справочник Т.1. /Под общей ред. Подвишенского С.Н. –М.: ЦНИИЭИцветмет, 1999. –452с.
 • Дорохина Л.Н., Таужнянская З.А., Никерова Л.Ф., Кручер Г.Н. Легкие цветные металлы и сплавы. Справочник Т.2. /Под общей ред. Подвишенского С.Н., Теслицкой М.В. –М.: ЦНИИЭИцветмет, 1999. –412c.
 • Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1973. –714с.
 • Еремин Н.И., Наумчик А.Н.. Казаков В.Г. Процессы и аппараты глиноземного производства. –М.: Металлургия, 1980. –359с.
 • Beskov S.D. Technological calculations. –M .: Higher school, 1966. –494с.
 • Набойченко Н.Н., Агеев Н.Г., Дорошкевич А.П.. Процессы и аппараты цветной металлургии, Екатеринбург, 1997.
 • Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии – Л.: Химия, 1991
Қосымша әдебиеттер
 • Tikhonov BS Heavy non-ferrous metals and alloys. Reference T.1. / Under the general ed. Podvishensky S.N. –M.: TsNIIEItsvetmet, 1999. –452s.
 • Dorokhina L.N., Tauzhnyanskaya Z.A., Nikerova L.F., Krucher G.N. Light non-ferrous metals and alloys. Reference T.2. / Under the general ed. Podvishensky S.N., Teslitskaya M.V. –M.: TsNIIEItsvetmet, 1999. –412c.
 • Руководство к практическим занятиям в лаборатории процессов и аппаратов химической технологии /под ред. Романкова П.Г. – Л.: Химия, 1990
 • Витков Г.А. и др. Гидродинамика и теплообмен в химической технологии – Тверь:ТПИ, 1992.
 • Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии - М.: Альянс, 2004
 • Eremin N.I., Naumchik A.N. Kazakov V.G. Processes and apparatuses of alumina production. –M.: Metallurgy, 1980. –359 p.
 • Beskov S.D. Technological calculations. –M.: Higher school, 1966. – 494р.