Технологическая минералогия

Сипаттама: Параметрлер зерттеледі: минералды, химиялық, гранулометриялық және текстуралық-құрылымдық сипаттамалары; - рудалардың физикалық-химиялық және физико-механикалық қасиеттері, кенді және олардың құрамдастырылған минералдарының мінез-құлқын анықтайтын әртүрлі байыту әдістерінің табиғи кен орындарындағы физико-химиялық процестерді анықтайды; - руда рудасының табиғи түрлерін және материалдық және физико-химиялық сипаттамалардың түрлерін байытуды бағалау.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәннің мақсаты – студенттерде заттық құрамның өзгерісі, бітім-құрылым мінездемелер, өңдеу процесстер кезінде кендердің анықтайтын физика-механикалық қасиеттері және де металлургиялық қайта өңдеу мен байыту әдістері туралы көзқарастың қалыптасуы.
Міндет
 • Геология-технологиялық карталаудың негізгі тапсырмалары кендерді қайта өңдеу процесстердің өтуі туралы мәліметтік базамен қамтамасыз ету болып келеді.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • «Геология-технологиялық карталау» пәні студенттерге кендердің сапасын анықтау білуге, өңдеу және қайта өңдеу мүмкіндіктерді пайдалана білуге көмектеседі, кендерді байыту бойынша білімдерді қалыптасады.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Берілген пән студенттерге, болашақ мамандарға, іздеу және барлауды ғана емес, сонымен қатар шикізаттың ары қарай қорыту мен байыту туралы білімдерді алуға мүмкіндік береді
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Бұл пән студентке пайдалы қазбаларды қайта өңдеудегі негізгі ұғымдарды береді.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Пән студентке болашақта ұқсас мамандықтарды, байытушыларды, металлургтерді түсінуге көмектеседі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Зерттеулерді жүргізу әдістерді еңгізу, бар болған әдістерді ұлғайту және геология барлау жұмыстарын өткізу. Мобильді болу және геология облысындағы ғылыми-техникалық прогресске қатысу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Минералогия мен кристаллографияның негізгі кезеңдері. Минералогия, кристаллография және геология ғылымымен байланысты басқа бөлімдер туралы жалпы мәліметтер.
 • Минералдардың кристалды құрылымы. Кристалды және кристалды зат туралы түсінік.
 • Минералдардың физикалық және химиялық қасиеттері. Кристаллдардағы симметрия, симметрия түрлері, синангия, кристалдардың қарапайым түрлері.
 • Минералдар генезисі және генетикалық минералогия туралы түсінік
 • Пайдалы қазбалардың жіктелуі туралы жалпы мәліметтер. Сыныптың туған элементтері
 • Сульфидтер классы. Осы класстың минералдарына қысқаша сипаттама.
 • Оксидтер классы және гидроксидтері. Осы класстың минералдарына қысқаша сипаттама. физикалық қасиеттері, практикалық маңызы, кен орындары.
 • «Оксидтер мен гидроксидттер» класы Олардың қысқаша сипаттамасы.
 • Карбонаттар классы. Олардың қысқаша сипаттамасы.
 • «Сульфаттар» класы. Олардың қысқаша сипаттамасы
 • «Фосфаттар мен молибдаттар» класы олардың қысқаша сипаттамасы.
 • «Силикаттар» класы Зерттелетін сыныптағы минералдарға сипаттама.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Үлгілер бойынша пайдалы қазбалардың физикалық қасиеттерін зерттеу. Минералдардың физикалық қасиеттері (түсі, жылтырлығы, мөлдірлігі, қаттылығы, бөлінуі, тығыздығы, магниттілігі) және морфологиялық белгілері бойынша анықтау.
 • Пайдалы қазбаларды сынып бойынша зерттеу. Оттегі тұздары. Нитраттар, карбонаттар класы «Карбонаттар, шөгінділер және практикалық маңызы». Пайдалы қазбалар жиынтығын зерттеу. Арнайы диагностикалық қасиеттері, генезисі, парагенетикалық бірлестіктер және олардың практикалық басталуы.
 • Пайдалы қазбаларды сынып бойынша зерттеу. Оттегі тұздары. Сульфаттар класы. «Сульфаттар, кен орындары және практикалық маңызы». Пайдалы қазбалар жиынтығын зерттеу. Арнайы диагностикалық қасиеттері, генезисі, парагенетикалық бірлестіктер және олардың практикалық маңызы.
 • Оттегі тұздары. Пайдалы қазбаларды сынып бойынша зерттеу. «Вольфрамдар, молибдаттар» класы. Депозиттер және практикалық құндылық »Пайдалы қазбалар жиынтығын зерттеу. Арнайы диагностикалық қасиеттері, генезисі, парагенетикалық бірлестіктер және олардың практикалық маңызы.
 • «Силикаттар және олардың аналогтары. Практикалық құндылығы және пайдалану. Пайдалы қазбалар жиынтығын зерттеу. Шығыс Қазақстанның минералдары. Арнайы диагностикалық қасиеттері, генезисі, парагенетикалық бірлестіктер және олардың практикалық маңызы.
Негізгі әдебиет
 • Геофизика: учебник/Под редакцией В.К.Хмелевского. – 2-е издание. – М.: КДУ, 2009.-320 с. 2. Ларичкин Ф.Л. Методические особенности оценки экономической эффективности комплексного использования минерального сырья//Совр и рынок. 2000г., №2 с.92-99 3. Машковец Г.А. (отв.ред.). Новые минерально-сырьевые металлургические комплексы России М.: ВИМС, 2007. 44 с 4. Современные методы оценки технологических свойств труднообогатимого и нетрадиционного минерального сырья благородных металлов и алмазов и прогрессивные технологии их переработки// Плаксинские чтения (Иркутск).М.:Альтекс, 2004 г., 232 с. 5. Тропман Э.П. Физико-химические свойства новых реагентов собирателей/Э.П.Тропман, Н.К.Тусупаев//Инновационные разработки для гоно-металлургической промышленности: сб.науч.тр./ВНИИцветмет.-Усть-Каменогорск, 2008 г. с67-72 6. Медведев А.С. варианты переработки сульфидного медного концентрата комбинированным способом/ А.С.Медведев//Цветные металлы.-2010 г.№1.– с.33-36