Основы топографии

Сипаттама: Топография негіздері баяндалған, геодезиялық топографиялық карталар мен жоспарлар жасау мақсатында далалық геодезиялық өлшеулерді өңдеу тәсілдері келтірілген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Студенттерге түсінік беру.
 • - топографиялық пландар мен карталар және олардың ерекшеліктері туралы;
 • - топографиялық түсініктер туралы;
 • - топографиялық негіздер құру кезінде орындалатын топографиялық-геодезиялық жұмыстардың құрамы мен мазмұны туралы.
Міндет
 • Студент топографиялық-геодезиялық жұмыстардың құрамы мен технологиясын білуі қажет.
 • Студент істей білуі қажет:
 • - топографиялық картаны еркін оқи және ондағы есептерді графикалық және есептеу сипатында шығара білу;
 • - топографиялық карталар мен пландардың мазмұнын талдау және сипаттау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Картаға және планға қойылатын талаптар, топографияның теориялық негіздерін түсіну және білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Карта және план бойынша шығарылатын түрлі инженерлік есептерді шешуді білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты талдау қабілеттілігі, астрономиялық анықтамалардың өндірісінің тәсілдері және оларды қолдану жағдайлары туралы қорытынды жасай және дәлелді ойды айта білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Кешенді мәселелерді шешу кезінде жеке және жауапкершілікті бөле отырып командамен жұмыс істеу қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Карта және план бойынша шығарылатын түрлі инженерлік есептерді шешу қабілеттілігі.
 • Геодезиялық аспаптар және инструменттермен жұмыс істеу дағдылары.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Геодезия және топография негіздері туралы жалпы мәліметтер. Топография ғылыми бағыт ретінде.
 • Жердің пішіні мен көлемі. Деңгейлік беті. Геоид. Ф.Н. Красовский Референц-эллипсоиді
 • Координаталар жүйесі және Гаусс-Крюгер проекциясы.
 • Сызықтарды жергілікті жерге бағдарлау. Жергілікті жерге бағдарлауға арналған аспаптар. Шынайы және магнитті азимуттар. Магниттік ауытқу. Меридиандардың жақындасуы. Румбтар және дирекциондық бұрыштар, олардың арасындағы байданысы.
 • Топографиялық пландар мен карталар. Топографиялық карталардың мақсаты. Кескін. Масштабтар түрлері. Масштаб дәлдігі. Шартты белгілер.
 • Пландар мен карталардың номенклатурасы
 • Рельефтің негізгі түрлері. Рельефтің тән формалары. Рельефті бейнелеу тәсілдері. Рельефтің қимасының биіктігі. Салу, салу кестесі. Горизонтальдар арқылы карталар мен пландар бойынша есептерді шешу.
 • Теодолит түрлері, олардың жіктелуі. Теодолит құрылғысы. Теодолиттерді тексеру және түзету.
 • Көлденең бұрыштарды өлшеу тәсілдері. Нөл орны. Тік бұрыштарды өлшеу. Эккер, эклиметр.
 • Теодолиттік жүрістер. Теодолиттік жүріс нүктелерін бекіту. Тура және кері геодезиялық есептер.
 • Тұйықталған теодолиттік жүрістің координаталар ведомосын есептеу. Теодолитті түсірістің планын құру.
 • Тахеометриялық түсіріс. Түсіру негіздемесі. Тахеометриялық түсіру станциясындағы жұмыс. Сызықтық және бұрыштық өлшеулер. Абрис (крокки). Жер бетінің жағдайын түсіру тәсілдері. Тахеометриялық түсіру журналын өңдеу. Топографиялық планды құру.
Негізгі әдебиет
 • Бурым Ю.В. Топография: учебное пособие. - Ставрополь: Издательство СКФУ, 2014. - 116 с
 • Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топографии местности: учебное пособие. - Оренбург: Типография "Экспресс-печать", 2014. - 289 с
 • Колмогоров В.Г. Основы геодезии и топографии. – Новосибирск: НГУ, 2004.
 • Курошев Г.Д. Топография. - М.: Издательский центр "Академия", 2011