Геодезические работы в землеустройстве и кадастре

Сипаттама: Бұл курс жерге орналастыруды және кадастрды жүргізу кезінде инженерлік-геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде қазіргі заманғы әдістер мен құралдарды; тірек аралық желіні құру әдістерін, кадастрлық карталарды (пландарды), берілген ауданы бар жер учаскелерін жобалау әдістерін және осы учаскелердің шекарасын нақтыға шығаруды қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Студенттерге келесі аталған пән бөлімдері туралы түсінік білім беру:
 • - ізденіс жұмыстары, жерге орналастыруды жобалау және жерді кадастрлық бағалау барысында жүргізілетін, топографиялық негіздерді құру барысында орындалатын топографиялық-геодезиялық жұмыстардың құрамы және мазмұны туралы;
 • -жобаны нақтыға көшіру, шығару әдістері туралы;
 • - теодолиттік және нивелирлік жүрістерді салу, топографиялық түсіріс өндірісі, геодезиялық тірек торларын тұрғызу туралы әдістері туралы;
 • - жер телімдерінің ауданын анықтау әдістері туралы;
Міндет
 • - жер бөліктерінің аудандарын есептеудің іс жүзіндік тәжірибесі; - жерге орналастырудың әртүрлі есептеулерін шешу үшін қажетті жергілікті жердің топографиялық картасын қайта түзетуге және құрастыру; - инженерлік –геодезиялық өндірісте пайдаланылатын геодезиялық аспаптармен құралдарды пайдалануды игеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Әртүрлі топографиялық-геодезиялық жұмыстардың мазмұны және құрамы.
 • Жерге орналастыру және кадастр жұмыстарын геодезиялық қамтамасыздандырудың өндірістік әдісі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білімі:
 • -топографиялық картамен план бойынша графикалық және есептік сипаттағы тапсырмаларды шешу;
 • -жер телімінің ауданын жобалау, нақты жер бетінде жер шекарасын шығару және қалпына келтіруді анықтау және тәсілін таңдау;
 • Жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарда межелеу және инвентаризациялауды жүргізу барысындағы топографиялық-геодезиялық жұмыстардың қазіргі заманғы технологияларын пайдалану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпараттарды талдау, негізделген пікір айта білу және жер аудандарын жобалау, нақты жер бетінде жер шекарасын қалпына келтіру, нақтыға көшіру тәсілдері туралы негізделген қортынды жасай алу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - кешенді мәселелерді шешу барысында ұжым мүшесі ретінде және жеке тұлға ретінде жауапкершілікпен құзіреттілікті бөлісумен тиімді жұмыс істей білу;
 • Ұжымда ұйымдастыру-басқару функциясын орындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - жерге орналастыру және кадастр мәселелерін геодезиялық аспаптармен құралдардың көмегімен шешу;
 • - жерге орналастыру және кадастр жобасын нақтыға көшіру барысындағы инженерлік-геодезиялық есептеулер.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Жерге орналастырудың пәні мен міндеттері. Геодезиялық жұмыстарға қысқаша шолу және басқа пәндермен байланысы. Заманауи мәселелер және даму болашағы.
 • Жерге орналастыру түрлері, олардың жіктелуі және міндеттері. Жерге орналастыру жұмыстары, жерге орналастыру процесінің құрамы мен кезеңдері. Жер учаскелеріне құқықты ресімдеу тәртібі.
 • Жер учаскесін таңдау кезеңінде орындалатын жұмыстар. Алдын ала келісу сатысы, орналасқан жері және мөлшерлі өлшемдері.
 • Түсірілімдерді түзету. Жобалық жұмыстар. жобалау-техникалық құжаттама. Жобалау кезеңдері. Жерге орналастыру жұмыстарын орындауға арналған бастапқы геодезиялық негіздер.
 • Жерге орналастырудағы геодезиялық жұмыстар кезінде пайдаланылатын пландық-картографиялық материалдар Далалық жұмыстар. Жер телімдерінің шекарасын нақты жерге шығару тәсілдері, орнын ауыстыру және бағдарлау. Жергілікті жерде шекараны бекіту.
 • Камералдық жұмыстар. Геодезиялық өлшеулерді өңдеу. Техникалық есепті, шекара планын, шекараларды белгілеу актісін, межелік белгілерді сақтауға тапсыру актісін дайындау.
 • Жер учаскелерінің ауданын есептеу. Аналитикалық, графикалық, механикалық және графоаналитикалық тәсілдер. Қазіргі заманғы технологиялардың көмегімен аудандарды анықтау.
 • Жер және қалалық кадастрдағы геодезиялық жұмыстар. Жер ресурстарын есепке алу және ұтымды пайдалану.
 • Геодезиялық, жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды куәландыру.
 • Қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып топографиялық пландар мен карталарды жаңарту.
 • 1:5000, 1:2000, 1:1000 және 1:500 масштабтарындағы топографиялық түсіру
 • Жерге орналастыру жобаларын геодезиялық қамтамасыз ету.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • MapInfo және т.б. бағдарламалық қамтамасыз етуді зерттеу. Жер учаскелерінің карталары мен пландарын тіркеу.
 • Аналитикалық тәсілмен жерді пайдалану ауданын есептеу.
 • Графикалық тәсілмен жерді пайдалану ауданын есептеу.
 • Жер пайдалану алаңын есептеу.
 • Алаңдарды анықтаудың механикалық тәсілі. планиметрді қолдану арқылы ауданды есептеу. Савич Әдісі.
 • Тура және кері геодезиялық есептер. Потенот және Ганзен есебі.
 • Өлшенген бұрыштар бойынша межелік белгі нүктелерінің координаттарын есептеу. Дирекционды бұрыштары бойынша нүктелердің координаттарын есептеу.
 • Трапецияны жобалау. Геодезиялық төрт бұрышты шешу. Синус теоремасы бойынша үшбұрыштың қабырғаларын есептеу.
 • Геодезиялық тірек құрылыстарын зерттеу. Геодезиялық тізбектерді теңестіру.
 • Жер учаскелерінің шекарасын нақты жерге көшіру үшін бастапқы деректерді есептеу.
Негізгі әдебиет
 • Б. Апшикур., Калигожина Ж.К. Жерге орналастырудағы геодезиялық жұмыстар: әдістемелік оқу құралы 5В071100 «Геодезия және картография», 5В090300 «Жерге орналастыру», 5В090700 «Кадастр» мамандықтарындағы (бакалавриат) күндізгі және сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған. / ШҚМТУ баспасы.-Өскемен, 2018.- 160 бет.
 • Основные положения об опорной межевой сети. М.,2002 г.
 • Методические рекомендации при проведении межевания объектов землеустройства. М., 2003 г.
 • Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства. М., 2003г.
 • Маслов А.В., Юнусов А.Г., Горохов Г.И. Геодезические работы при землеустройстве. – М.: Недра, 1990
 • Геодезические работы при землеустройстве: метод. указания к лабораторным работам по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / Е.С. Денисова. – Пенза: ПГУАС, 2016. – 34 с.
 • Волков С.Н. Землеустроительное проектирование Т 2, 3. - М.: Колос, 2001
 • Ю.К.Неумывакин, М.И.Перский. Земельно-кадастровые геодезические работы М., 2005г.
Қосымша әдебиеттер
 • Гладкий В.А., Спиридонов В.А. Городской кадастр и его картографо-геодезическое обеспечение. М.: Недра, 1992.
 • Багратуни Г.В. и др. Инженерная геодезия. М.: Недра, 1984.
 • Батраков Ю.Г. Геодезия. М.: Недра, 1990.
 • Инженерная геодезия в строительстве. М.: Высш. шк., 1984.
 • Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Основы геодезии и картографии: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994.
 • Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. М.: Недра, 1985.