Аэрокосмические методы съемки

Сипаттама: Пән студенттерге топографиялық және тақырыптық карталарды жасау және жаңарту кезінде кеңінен қолданылатын әуе кеңістігі мен ғарыштан Жерді қашықтықтан зондтаудың түрлі әдістері туралы түсінік беруді мақсат етеді. Жердің табиғи ресурстарын зерттеу, төтенше жағдайлар аймақтарының мониторингі және қоршаған ортаның экологиялық мониторингін жүзеге асыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Жерді қашықтықтан зондтаудың түрлі әдістерімен инженерлік-техникалық құрылымын оқып білу.
Міндет
 • Студенттерге түрлі тәсілдер арқылы ароғарыштық түсіріс жүргізудің теориялық негізін игеру және нақты есептерді шешудегі дистанционды зондтау мәліметтерін талдаудың практикалық әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Геодезиялық өлшеулер үшін қолданылатын ғарыштық геодезияның техникалық құралдарын, геодезиялық, фотограмметриялық және картографиялық аспаптарын, ақпаратты автоматтандырылған өндеу кезінде есептеуіш техникасын және құралдарын білу, олардың нәтижелерін математикалық өңдеуді білу, сонымен қатар карталарды құру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Мониторинг жүргізу мақсатында әртүрлі объектілерді геодезиялық бақылау кезінде түсірістің аэроғарыштық әдістері туралы білімді қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі геодезиялық өлшеулер өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру-басқару функцияларын орындау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • заманауи фотограмметриялық құралмен, ғарыштық түсіріс мәліметтерін өндеу кезінде компьютерлік технологиялармен жұмыс істеу дағдылары.
Негізгі әдебиет
 • Лабутина И.А. Дешифрирование космических снимков. М.: Аспект-Пресс, 2004
 • Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование из космоса. Цифровая обработка изображений. М.: Логос, 2001
 • Книжников Ю.Ф. Аэрокосмическое зондирование. Методология, принципы, проблемы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997
 • Савиных В.П., Кучко А.С., Стеценко А.Ф. Аэрокосмическая фотосъемка. - М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1997
 • Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования. - М.: Издательство А и Б, 1997
 • Журналы: Геодезия и картография, Геопрофи, Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка