Проектирование территориальных комплексных схем охраны окруж. среды

Сипаттама: Қоршаған ортаны қорғаудың аумақтық кешенді схемаларын жобалау-әр түрлі деңгейдегі аймақтық бағдарламаларды дайындаудың әдіснамалық негіздерін зерттейтін пән; қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылын реттеу және стратегиялық жоспарлау; қоршаған ортаның жай-күйін болжау; зерттелетін аумақта экологиялық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау әдістері қолданылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • студенттерге территорияның тұрақты дамуын басқару, жобалау, табиғат нысандарының құрлысы мен қолданыста болу мәселелерін шешу үшін геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) жобалау туралы түсінік беру.
Міндет
  • ГАЖ идеологиясы мен оқытылатын басқа да пәндердің арасындағы орнын түсіну; ГАЖ құрлымы және оның құрамбөліктері туралы, ГАЖ-дің негізгі қыземт ету принциптері туралы, қазіргі заман ГАЖ-нің аналитикалық мүмкіндігі туралы теориялық білім алу; - өндірістік күштердің орналасуы мен дамуы немесе қоршаған ортаға кері әсер келтіретін интенсивті басқарма, шаруашылық, инвестициялық және басқа да қызметтер жүргізілуі жоспарланатын территорияларға қолданысты қошаған ортаның кешенді сұлбасын әзірлеу бойынша дағдыландыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ГАЖ құрлымы және оның құрамбөліктері туралы, ГАЖ-дің негізгі қыземт ету принциптері туралы, қазіргі заман ГАЖ-нің аналитикалық мүмкіндігі туралы теориялық білім алу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ГАЖ идеологиясын және оның басқа да оқытылатын пәндер арасындағы орнын түсіну
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ГАЖ идеологиясын және оның басқа да оқытылатын пәндер арасындағы орнын түсіну
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзінің өндірістік және қоғамдық қызметі мен тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардың алдын алу салаларындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеу мен қолдануды кәсіптік жүзеге асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • қолдану, қоршаған ортаға антропогенді әсер ету қауіпінің дәрежесін талдау және бағалау, тіршілік ету ортасындағы жағымсыз жағдайдың өрбуін болжау, территория қоршаған ортасына жағымсыз әсерді азайту бойынша шаралар әзірлеу, ГАЖ-технологиясын қолданып арнаулы мазмұндағы сандық карталарды құру дағдысы
Негізгі әдебиет
  • 1 Тикунов В.Н. Геоинформатика. В 2 книгах. Книга 1,2. – М.: Академия, 2010. – 416с. 2 Заварзин А.В., Капралов Е.Г., Тикунов В.С.Сборник задач и упражнений по геоинформатике. - М.: Академия, 2011. – 512 с. 3 Курбатова А. С., Баранникова Ю. А., Комедчиков Н. Н. Экологическое картографирование в градостроительном проектировании. - М.:Маджента, НИиПИЭГ, 2006. – 192 с. 4 Кочуров Б. И., Шишкина Д. Ю., Антипова А. В., Костовска С. К. Геоэкологическое картографирование. – М.: Академия, 2012. - 224 с. 5 Щербаков В.М. Экспертно-оценочное ГИС-картографирование. – М.: Проспект Науки, 2011. – 192 с.