Конструирование металлических конструкций

Сипаттама: Пән оқытылып жатқан материалды логикалық реттілікпен біртіндеп күрделендіруді, студенттерді құрылыстық жобалау мәселелерін шешуде кешенді тәсілдемені үйретуді, металл конструкциялардың беріктігін есептеу кезінде қолданылатын сұлбаларды құруды, әртүрлі қолданбалы бағдарламалар көмегімен металл конструкциялардың жобалауын және автоматтандырылған есептеу әдістерімен танысуды береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Студенттерде ғимараттар мен имараттардың қазіргі заманғы көтергіш және қоршайтын металл құрылымдарын жобалау және құрастыру ерекшеліктерін білу.
Міндет
  • Студенттерді құрылыстық жобалау мәселелерін шешуде кешенді тәсіл дағдыларға үйрету, нақты машиналардың металл конструкцияларының беріктігін есептеу кезінде қолданылатын схемаларды құрастыру, әртүрлі қолданбалы бағдарламалардың көмегімен металл конструкциялардың жобалаудың және автоматтандырылған есептеу әдістерімен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Шекті жағдайлар бойынша металл құрылымдарды есептеу әдістемесін; конструкция элементтері мен олардың қосылыстары үшін материалды таңдау әдістемесін; құрылыс металл құрылымдарын жобалау принциптерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Ғимараттар мен имараттардың конструкцияларына арналған материалды, элементтердің қимасының типтерін таңдай білу; конструкцияларға жүктемені анықтау және олардың есептік сызбаларын құру; арқалықтық алаңдарды, бағаналарды, ілмектеу фермаларын жобалау; КМ және КМД сатыларындағы металл конструкцияларының сызбаларын орындау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Стандартты қолданбалы есептік және графикалық бағдарламалық пакеттерді пайдалана отырып, техникалық тапсырмаға сәйкес бөлшектер мен конструкцияларды жобалау технологиясын, инженерлік іздестірулерді жүргізу әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жобалық есептеулердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу, жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеу, аяқталған жобалау-конструкторлық жұмыстарды ресімдеу, әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың ғимаратқа, стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қолданыстағы нормативтік құжаттар мен қолданбалы компьютерлік бағдарламалар көмегімен металл құрылымдарды жобалау әдістемесін меңгеру.