Процессы и аппараты

Сипаттама: Пән қарапайым процестер теориясы мен технологиялық үдерістің жеке сатыларының жалпы үлгілерін зерттейді. Пән процестерді қарастырады, бұл процестер пайдаланылатын өндіріс түріне қарамастан. Студенттер механиканың, гидродинамиканың, термодинамиканың және басқа да негізгі техникалық пәндердің заңдарына негізделген процестерді реттейтін жалпы заңдарды кеңінен игереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • 1. Пәннің мақсаты: механикалық, гидромеханикалық, масса айырбасы және жылу үрдістерінің ағу заңдылығын зерттеу және бұл заңдылықтарды құрылыс материалдарын және бұйымдарының өндірісіндегі бөлек технологиялық шекке пайдалану болып табылады.
Міндет
  • 1. Студенттер ҚР гидрометеорологиялық қызмет құрылымын ұйымдастыру туралы; одан ары гидрометеорологиялық қызметтің дамуының негізгі бағыттары туралы, әлемдік тәжірибелер туралы, негізгі нормативтік құжаттар туралы білім алу қажет.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Құрылыс материалдары технологиясының негізгі үрдістерінің ортақ ағу әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Быть подготовленным для производственно-технологической, организационно-управленческой, проектной и исследовательской деятельности в области производства строительных материалов.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Білім алушы еліміздің қоғамдық өмірі мәселелерін және тариха және қазіргі үрдістерді нақты бағалай білу және ондағы өзінің кәсіби қызметінің алатын орны мен рөлі; диалектикалық ойлай алу, қазіргі экономикалық көзқараста болу, өзінің көқарасын дәлелдей білу; ұжымдық кәсіби қызметте тәжірибе алу, адамдармен тәрбиелік және ұйымдастьыру жұмыстарын жүргізе білу; әлеументтік салдарларды және этика талпатарын ескере отырып, кәсіби шешімдер қабылдай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Механикалық үрдістер мен аппараттар, гидромеханикалық үрдістер мен аппараттар саласындағы өндірісік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, жобалау мен зерттеу қызметтері үшін дайын болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Білім алушы ғылымның даму жағдайында және әлеументтік тәжірибенің өзгеруінде жиналған тәжірибенің бағалануына қабілетті болу, өзінің мүмкіндіктерін талдай білу; қазіргі ақпараттық білім беру технологияларын қолдана отырып, жаңа білімдер алу.
Негізгі әдебиет
  • 1. 1. Изучение кинетики процесса сушки влажных материалов : Методические указания по выполнению лабораторной работы / ИХТИ ; Сост. В.Н. Кисельников, А.Г. Архангельский, Т.М. Веренина. – Иваново. – 32 с. 2. Исследование работы ректификационной колонны периодического действия : Методические указания к лабораторной работе / ИГХТА ; Сост. А.Г. Липин, В.Н. Исаев ; Под ред. проф. В.Я. Лебедева. – Иваново, 1994. – 20 с. 3. Исследование процесса абсорбции в насадочной колонне : Метод. указание по выполнению лабораторной работы / ИГХТА ; Сост. Е.П. Барулин, В.Я. Лебедев, Т.М. Веренина. – Иваново, 1997. – 15 с. 4. А.С.Тимонин Основы конструирования и расчета технологического и природоохранного оборудования : Справочник. Т. 1. – Калуга : Издательство Н. Бочкаревой, 2001. – 756 с.