Технология производства ДСМ

Сипаттама: Білім алушылар қазіргі жол-құрылыс материалдарының жіктелуін оқиды. Әрбір материал туралы теориялық және практикалық мәліметтер, оның сапалық сипаттамасының ерекшелігі; асфальтты бетондар компоненттерінің ерекшеліктері мен қасиеттері; шикізат, отын-энергетикалық және басқа да материалдық ресурстарды барынша үнемдеу және ұтымды пайдалану кезінде жол-құрылыс материалдарын өндірудің прогрессивті технологиясы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты қазіргі жол композициялық құрылыс материалдары мен бұйымдарын, қасиеттерін, технологиясын, қолдану саласын жақсы білетін жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.
Міндет
  • Курстың негізгі міндеттері: - заманауи жол-құрылыс материалдарын зерттеу; - жол-құрылыс материалдарын өндіру технологиясын зерттеу; - АБҚ және ЩМА алу үшін шикізатты зерттеу; - ЖҚМ қолдану саласын қарау; - ЖҚМ технологиясында өндіріс қалдықтарын пайдалану мүмкіндігін қарастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін оқыту пәнінің терең білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және докторантурада оқуды жалғастыру дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдап, шеше білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Педагогикалық қызмет; ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет тілдерін пайдалану дағдылары болуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ғылыми және педагогикалық қызметтің барлық түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау, өткізу мәселелерінде, құрылыс материалдарын өндіруге қатысты барлық аспектілерде құзыретті болу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Проваторова, Г. В. Дорожно-строительные материалы: курс лекций по дисциплинам «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Строительные материалы». В 2 ч. Ч. 1 / Г. В. Проваторова; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. – 114 с. 2. Тюрин Н.А. Дорожно-строительные материалы и машины. – М.: Академия, 2009 г. 3. Бекбулотов Ш.Х. Дороги ведут в будущее. - Алматы : Қазақстан жолдары, 2003г. 4. Волков В.Г. Методы испытания строительных материалов. –М.: Стройиздат, 1974 г. 5. Грушко И.М. и др. Дорожно-строительные материалы. – М.: Транспорт, 1983 г. 6. Грушко И.М. Испытание дорожно-строительных материалов. – М.: Транспорт, 1986 г. 7. Ладыгин В.И. Прочность и долговечность асфальтобетона. – М.: Транспорт, 1972 г. 8. Баженов Ю.М. Бетонополимеры. – М.: Стройиздат, 1983. 9. Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: АСВ, 2002. 10. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика- М.: Высшая школа, 1998. – 768 с. 11. Волгушев А.Н. и др. Производство и применение серных бетонов. - М.: ЦНИИТЭИМС, 1991. 12. Патуроев В.В. и др. Полимербетоны и конструкции на их основе. – М.: Стройиздат, 1989. 13. Руководство по подбору состава тяжелого бетона. – М.: Стройиздат, 1989. – 148 с.: ил. 14. Сюньи Г.К. Дорожные пластобетоны. - М.: Транспорт, 1972. 15. Чеховский Ю.В. Понижение проницаемости бетона. – М.: Энергия, 1972. – 191 с 16. Научно-технический и производственный журнал «Строительные и дорожные машины» http://new.sdmpress.ru. 17. Строительные и дорожные машины: Научно-технический и производственный журнал. http://window.edu.ru/resource. 18. Журнал современных строительных технологий “Красная линия” https://beton.ru/library/2686/