Сертификация строительной продукции на безопасность и экологическую чистоту

Сипаттама: Құрылыс өнімдерін сертификаттауды дамытудың жай-күйі мен негізгі үрдістері; құрылыс өнімдерін сертификаттау саласындағы ҚР заңнамасының құрылымы мен негізгі ережелері; құрылыс өнімдерін сертификаттауды нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету; құрылыс өнімдерін сертификаттаудың ерекшеліктері; өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде Қазақстан Республикасында құрылыс өнімдерінің сәйкестігін растау принциптері мен ережелері бойынша, сертификаттауды қолдану облыстарында, құрылыс өнімдерінің сәйкестігін растау жүйелері мен сызбаларында құрылыс өнімдерінің сәйкестігін растауды жүргізуреті және ережелері бойынша, құрылыс өнімдерінің қауіпсізідіг талаптарына сәйкес білім қалыптасуы қажет.
Міндет
  • қажетті құзыреттіліктерді алу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім алушылар білуі қажет: - стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау мен жүргізуде компьютерлік технологияларды қолдана білуі, практикада стандарттарды қолдану ережелерін, стандарттарға өзгерістер енгізу және оларды жоюды, стандарттау бойынша ақпараттар базасын қолдана білуі қажет; - стандарттау бойынша нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, әрекеттегі стандарттарды қайта қарау, стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды жүйелік тексеруді жүзеге асыру, стандарттау облысында отандық және шетелдік тәжірибиелерді жүйелендіру және үйрену дағдыларарын білуі қажет;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Дағдылар: - стандарттау бойынша нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, әрекеттегі стандарттарды қайта қарау, стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды жүйелік тексеруді жүзеге асыру, стандарттау облысында отандық және шетелдік тәжірибиелерді жүйелендіру және үйрену дағдыларын білуі қажет
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ойлау мәдениетін игеру, ақпарттарды қабылдау, жалпылау және талдау қабілеттілігі, мақсатты қоя білу және оған жету жолдарын білу; ақпараттарды қабылдау, сақтау және өңдеу құралдар мен әдістерін, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өз кәсіби қызметінің әсерін бағалау кезінде, әлеуметтік маңызды жобаларды өңдеу және жүзеге асыру кезінде құқықтық және әдеп номаларының терең білімін қолдану. Ғылыми ұжымда жұмыс дағдыларын жариялау, жаңа идеяларды туындату, өз ойын ұжым ойымен ұштастыра білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Негізгі құзыреттіліктер болып табылады: - құрылыс өнімдерінің сәйкестігін растауды ұйымдастыру және жүргізу тәсілдері; - сертификаттау облысында терминологияны және нормативті, нормативті-техникалық құжаттарды; сертификаттау облысында ұлттық және халықаралық стандарттарды қолдану; сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды жүргізуде өнімдер мен үрдістердің сапасын бақылау әдістерін қолдану қабілеттілігі; - стандарттау бойынша нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, әрекеттегі стандарттарды қайта қарау дағдыларын білу қабілеттілігі.
Негізгі әдебиет
  • 1 Закон РК "О техническом регулировании". Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603. 2 Закон РК «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года № 274-IV. 3 Технические регламенты, нормативные документы. 4 Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. Учебное пособие /Под общей редакцией Тазабекова К.А. – Алматы, 2003. - 564 с. Дополнительная литература 5 Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации. – Ростов-на-Дону. Изд-во «Центр и Март», 2002.