Строительные материалы

Сипаттама: Курс қазіргі заманғы құрылыс материалдарын, олардың жіктелуі мен таңбалануын, функционалдық, пайдалану қасиеттерін және қолдану салаларын зерттейді. Материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттерінің өзара байланысы туралы маңызды түсінік береді. Құрылыс материалдарының физика-механикалық қасиеттерін анықтау әдістеріне, нәтижелерді бағалауға үйретеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқу мақсаты Құрылыс материалдары мен бұйымдары туралы ғылымды жақсы білетін жоғары білікті бакалаврларды дайындау болып табылады. Әрбір материал туралы теориялық және практикалық мәліметтер, оның сапалық сипаттамасының ерекшелігі; материалдардың ерекшеліктері мен қасиеттері; шикізат, отын-энергетикалық және басқа да материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану кезінде прогрессивті бұйымдардың технологиясы.
Міндет
  • Пәнді оқып, студенттер: -құрылыс материалдарының номенклатурасын; материалдардың құрамын, құрылысын, құрылымын және құрылыс-техникалық қасиеттерін және осы қасиеттерге әсер ететін факторларды; құрылыс процесінде материалдарды қайта өңдеу технологиясының негіздерін, әртүрлі құрылыс кезеңдерінде материалдар мен олардан алынатын бұйымдар мен конструкциялардың сапасын басқару принципін, қауіпсіздік техникасын қамтамасыз етуді және материалдармен жұмыс істеу кезінде экологияны бұзбауды білу.; әр түрлі жағдайларда пайдалану кезінде материалдардың тәртібі мен төзімділігі, сондай-ақ құрылыстың жұмыс істеу мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік беретін материалдардың қасиеттерін сақтау және қалпына келтіру тәсілдері; - әр түрлі құрылыстарға арналған материалды ұтымды таңдай білу, таңдалған материалдың сипаттамасын есептеу және осы материалдан жасалған құрылымдарды жобалау үшін бастапқы ретінде қабылдау; материалдардың негізгі құрылыс-техникалық сипаттамаларын сынау арқылы анықтау; материалдарды дұрыс тасымалдау және сақтауды жүзеге асыру; пайдаланылатын құрылымдар мен құрылыстарда материалдың жағдайын бақылау, бағалау және болжауды жүзеге асыру;; -материалды, оны дайындау үшін шикізатты алу тәсілдері, Технологиялық схемалар мен алу процестері, материалдарды дайындау кезінде өтетін физикалық-химиялық процестер туралы; пайдалану сипаттамаларын төмендетпей, бір материалды екіншісімен ауыстыру мүмкіндігі мен тәртібі туралы; материалды өнеркәсіптік дайындау кезінде немесе құрылыс процесінде технологиялық қайта жасау кезінде жетілдіру және модификациялау перспективалары туралы түсінікке ие болу керек.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жоғары білімді тұлғаның ой-өрісінің кеңдігі мен ойлау мәдениеті бар қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық білімдерді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндірудің барлық кезеңдерінде бастапқы шикізат пен өнімнің сапасын бақылау. Жаңа композициялық материалдарды алу және құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының қолданыстағы технологияларын жетілдіру бойынша ғылым мен тәжірибенің жағдайын білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Нақты өндіріс жағдайында материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың технологиясы мен қасиеттерін оңтайландыру бағыттарын таңдаудың жалпы принциптерін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, Негізгі өндірістік қатынастар мен басқару принциптерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Стандартты және заманауи зерттеу әдістерін қолдана білу, жабдықтар мен құралдарды қолдана білу, аналитикалық құралдарды білу.
Негізгі әдебиет
  • СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Основная литература 1 Микульский В.Г. и др. Строительные материалы ( материаловедение и технология), уч.пос. – М.: ИАСВ, 2004. – 304 с. 2 Попов К.Н., Каддо М.Б., Кульков О.В. Оценка качества строительных материалов: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 2004. – 287 с.: ил. 3 Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: Учеб. пособие для строит. спец. вузов. - М.: Высш.шк., 2003. – 701 с.: ил. 3.2 Дополнительная литература 2 Байболов С.М. и др. Композиционные строительные материалы, - Алматы.: Жетi жаргы, 1996. – 270 с. 3 Грушко И.М. и др. Дорожно-строительные материалы. – М.: Транспорт, 1991. – 357 с. 4 Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. -М.: Высш. Шк., 1983. – 456 с. 5 Салимбаева З.Н, Хайруллина А.А.. Строительные материалы 1. Методические указания к практическим и лабораторным занятиям, СРС, СРСП по дисциплине «Строительные материалы 1» для студентов строительных и других специальностей всех форм обучения / ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2012. - 120 с. 6 Соков В.Н. Лабораторный практикум по технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных материалов. - М.: Стройиздат, 1991. 7 Хрулев В.М. и др. Полимерные отделочные материалы и клеи. – Новосибирск.: НИСИ, 1987. – 86 с. 8 Хрулев В.М. и др. Строительные материалы, изделия и конструкции из полимеров и древесины. – Новосибирск.: НИСИ, 1996. – 68 с. 9 Шейкин А.Е. Строительные материалы. -М.: 1978 г. 432 с. 10 Чернокульский Ю.П., Хайруллина А.А. Салимбаева З.Н. Журнал для лабораторных работ по строительным материалам. – Усть-Каменогорск.: ВКГТУ, 2006. -28 с. 11 Журналы «Строительные материалы». 12 Журналы «Строительные материалы и оборудование ХХ1 века».