Гидрометрия негіздері

Сипаттама: Пән гидротехникалық құрылыстарды жобалау мәселелерін шешу үшін қажетті гидрологиялық сипаттамаларды өлшеу мен есептеудің жалпы мәліметтерін береді. Гидрометриялық сипаттамаларды аспаптық анықтау туралы ақпарат береді : ағынның тереңдігі, ағынның жылдамдығы, су шығыны, шөгінділердің шығыны. Өлшенген сипаттамаларды камералық өңдеу дағдыларын қалыптастырады. Пән студенттерді жер асты қатпарындағы гидрометриялық бақылауларды анықтау әдістерімен таныстырады

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • жасанды су қоймаларын жасау көптеген гидротехникалық ғимараттарды және оларды жобалай білу
Міндет
  • Аталмыш курсы гидрометрия саласындағы теориялық деректерден құралады
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Су шаруашылық негіздері, гидрология, гидравлика, гидрогеологиялық тәжрибе.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Осы пәнді оқу үрдісінде білімгерлер су қорларын, сумен қамтамасыз ету мен гидромелиорация жүйелерін тиімді пайдалану, ағаш ағызу, балық, су тораптары, сумен жабдықтау шаруашылықтары, гидротехникалық құрлыстар мен су қоймаларын, көпір, автомобиль және темір жолдарды салу гидрометрияның дамуына зор әсер ететіндігін біле отырып, жобалап құрастыруды үйрену керек
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ағаш ағызу, балық, су тораптары, сумен жабдықтау шаруашылықтары, гидротехникалық құрлыстар мен су қоймаларын, көпір,
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • автомобиль және темір жолдарды салу гидрометрияның дамуына зор әсер ететіндігін біле отырып, жобалап құрастыруды үйрену керек
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • автомобиль және темір жолдарды салу гидрометрияның дамуына зор әсер ететіндігін біле отырып, жобалап құрастыруды үйрену керек
Негізгі әдебиет
  • 1 Нурекенова Р.Т. «Гидрометрия». Курс лекций.- ВКГТУ, 2010 2 Нурекенова Р.Т. «Гидрологическая практика». Методические указания.- ВКГТУ, 2010