Жобалу ісі

Сипаттама: Су құбыры-канализация шаруашылығы жүйелерін салуға жобаларды, жұмыс сызбалары мен кестелерін, жобалау және техникалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қажетті базалық білімді қалыптастырады. Жобалар, оларды жіктелуі, құрылыста қолданылатын нормативтік құжаттама жүйесі туралы негізгі мәліметтерді зерделеуді көздейді, сондай-ақ инженерлік іздестірулерді жүргізу ретімен, жобалық құжаттаманы әзірлеу және бекіту тәртібіне байланысты мәселелерді қарайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Жобалау ісі» пәнін игерудің мақсаты – су шаруашылығы кешені ғимараттарын жобалау, техникалық және жобалық құжаттарды МЕСТ талаптарына сәйкес жасауға студенттердің қажетті кәсіби білімі мен дағдыларын қалыптастыру
Міндет
  • Пәнді оқу нәтижесінде студенттер жоба жұмыс мағынасын, жобалау – іздеу (зерттеу) ұйымы жүйесін, құрылыс үшін жобалау жұмыстардың түрлері мен жоспарлануын, жобалау сатысын, жобаның құрамы мен мазмұнын, жобалардың техника-экономикалық негіздерін білулері керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өзен ағысы, өзен, көл, батпақтың су режимін қалыптастыру заңдылығы, су энергиясы туралы меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Су шаруашылығы және гидротехникалық нысандары, кешенді гидро түйіндері, сорғыш бекеттерін жобалау және пайдалану бойынша дағдыларын меңгеру; олардың экономикалық тиімділігі мен экологиялық қауыпсіздігін бағалау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, су шаруашылығы саласындағы жабалау мен зерттеу қызметтері үшін дайын болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Су шаруашылығы саласындағы өндірістік-техникалық, ұйымдастыру-басқару, жобалау және зерттеу қызметтері үшін дайындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Саладағы кәсіпорын өнімдеріндегі өзіндік құны мен бағаның құрылуы туралы түсінігін алу, олардың экономикалық маңызы, қағидасы және өндірістің әртүрлі жағдайында оларды анықтау әдістері мен су шаруашылығы қызметін іске асыру.
Негізгі әдебиет
  • 1 СНиП РК-А.2.2-1-2007. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Алматы, 1996 2 ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских документов. –М.¬: 1983. 3 ГОСТ 2.103-68. Стадии разработки. М.: 1983. 4 ГОСТ 2. 104-68. Основные надписи. М.:1983. 5 ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.– Минск, 1996. 6 ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы. М.:1996. 7 ГОСТ 2.305-68 Изображения-виды, разрезы, сечения. М.:1984. 8 ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации.-М.:1998. 9 ГОСТ 21.205-93. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.-Минск,1994. 10 ГОСТ 21.206-93. Условные обозначения трубопроводов. –Минск,1994. 11 Щербаков А.С. Основы строительного дела. М;Высшая школа, 1980 12 Мазурин Л.И. Проектно-сметное дело .-М.: Финансы,1980. 13 Зворыкин Д.Н. Развитие проектного дело в СССР.-М.: Стройиздат, 1989. 14 Юзбашев С.Г., Панков В.С. Совершенствование организации и технологии строительного проектирования. –М.: Стройиздат, 1978. 15 Белецкий Б.Ф., Зотов Н.И., Ярославский Л.В. Конструкции водопроводно-канализационных сооружений. Справочное пособие. –М.: Стройиздат, 1989. 16 «Оформление курсовых и дипломных проектов». Методические указания по оформлению курсовых и дипломных проектов для студентов специальностей 4305, 4306. Уст-Каменогорск, 1998. 1 Боржов А.В. Управление проектным производством. –М.: Экономика, 1977 2 Пугач Е.И. Научная организация труда и управления в проектных институтах.-М.:Экономика,1981. 3 Егоров В.А. Комплексная система обеспечения качества проектирования.-Л.: Лениздат,1979. 4 Гировский Б.Ф., Разу М.Л., Алавердов В.А. Экономика, организация и планирование проектных работ.-М.: Стойиздат,1972. 5 ГОСТ 2.301-68*. Форматы.-М.: Издательство стандартов, 1984. 6 ГОСТ 2.302-68*. Масштабы.-М.: Издательство стандартов, 1983. 7 ГОСТ 2.303-68*. Линии.-М.: Издательство стандартов, 1984. 8 ГОСТ 2.304-81*. .Шрифты чертежные.-М.:1984. 9 ГОСТ 2.306-68*. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах.-М.: Издательство стандартов, 1984. 10 ГОСТ 2.307-68. Нанесение размеров и предельных отклонений.-М.;Издательство стандартов, 1984.