Жобалу ісі

Сипаттама: Су құбыры-канализация шаруашылығы жүйелерін салуға жобаларды, жұмыс сызбалары мен кестелерін, жобалау және техникалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қажетті базалық білімді қалыптастырады. Жобалар, оларды жіктелуі, құрылыста қолданылатын нормативтік құжаттама жүйесі туралы негізгі мәліметтерді зерделеуді көздейді, сондай-ақ инженерлік іздестірулерді жүргізу ретімен, жобалық құжаттаманы әзірлеу және бекіту тәртібіне байланысты мәселелерді қарайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Жобалау ісі» пәнін игерудің мақсаты – су шаруашылығы кешені ғимараттарын жобалау, техникалық және жобалық құжаттарды МЕСТ талаптарына сәйкес жасауға студенттердің қажетті кәсіби білімі мен дағдыларын қалыптастыру
Міндет
  • Пәнді оқу нәтижесінде студенттер жоба жұмыс мағынасын, жобалау – іздеу (зерттеу) ұйымы жүйесін, құрылыс үшін жобалау жұмыстардың түрлері мен жоспарлануын, жобалау сатысын, жобаның құрамы мен мазмұнын, жобалардың техника-экономикалық негіздерін білулері керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өзен ағысы, өзен, көл, батпақтың су режимін қалыптастыру заңдылығы, су энергиясы туралы меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Су шаруашылығы және гидротехникалық нысандары, кешенді гидро түйіндері, сорғыш бекеттерін жобалау және пайдалану бойынша дағдыларын меңгеру; олардың экономикалық тиімділігі мен экологиялық қауыпсіздігін бағалау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, су шаруашылығы саласындағы жабалау мен зерттеу қызметтері үшін дайын болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Су шаруашылығы саласындағы өндірістік-техникалық, ұйымдастыру-басқару, жобалау және зерттеу қызметтері үшін дайындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Саладағы кәсіпорын өнімдеріндегі өзіндік құны мен бағаның құрылуы туралы түсінігін алу, олардың экономикалық маңызы, қағидасы және өндірістің әртүрлі жағдайында оларды анықтау әдістері мен су шаруашылығы қызметін іске асыру.
Негізгі әдебиет
  • 1. СНиП РК 1.02-01-2007* Инструкция о составе, порядки разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений 2. ГОСТ 2.102-68 (с изм. 2007 г) Виды и комплектность конструкторских документов МНД РФ 3.ГОСТ 2-103-68 (с изм. 2011) Стадии разработки.