Қазақ (орыс) тілі

Сипаттама: Курс көлемінде студенттер қазақ (орыс) тілінің грамматикасын толық меңгеріп, тілдік дағдыларды байытады. Мамандық бойынша лексикалық және терминологиялық минимумды меңгеру. Жеке шағын стильдерге тән коммуникативтік құралдарды дамыту; оқу және тыңдау дағдысы мен іскерлігін дамыту, түрлі ғылыми мәтіндерді, сөзжасам үлгілерін жасауға баулу.

Кредиттер саны: 10

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Жалпы білімдік пәндер

Мақсат
 • орыс тілін A2 деңгейінде оқитын студенттер үшін коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде орыс тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету.
Міндет
 • рухани жаңғырудың ұлттық идеясы аясында студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру;
 • ұлттық сана мен мәдени код негізінде болашақ маманның әлем туралы түсінігін қалыптастыру арқылы әлемдік деңгейдегі білімді игеру процесінде тілдің рөлінің маңыздылығын негіздеу;
 • орыс тілін A2 деңгейінде үйренетін болашақ мамандардың білімдерін жетілдіру;
 • елдің рухани модернизациясының дамуын қамтамасыз етуге қабілетті мамандар арасында орыс тілін қолдану көлемінің артуы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Лексиканы, грамматикалық білім жүйесін, интенцияны (ниеттерін) білдірудің прагматикалық құрамын жеткілікті кӛлемде білу негізінде тілдік және сӛйлеу құралдарын дұрыс таңдауға және пайдалануға; мәтіннің нақты мазмұнын беруге, олардың тұжырымдамалық ақпаратын қалыптастыруға, бүкіл мәтіннің және оның жеке құрылымдық элементтерінің қорытынды бӛлімдерін сипаттауға; мәтіндегі ақпаратты түсіну, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтікмәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби салалардағы қарым-қатынас мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін түсінуге;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпарат сұрауға және хабарлауға, қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беруге, таным мен қарым-қатынас жағдайында әңгімелескен адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты пайдалануға; тілдің, мәдениеттің, қарым-қатынас саласы ерекшеліктеріне сәйкес жеке тұлғалық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жағдайларында құзыреттілік танытуға.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Пікірталастарда этикалық, мәдени, әлеуметтік маңызы бар мәселелерді талқылауға, өз көзқарасын білдіруге, оны дәлелді түрде қорғауға, әңгімелесушілердің пікірін сыни бағалауға; өзінің жеке ниеттері мен қажеттіліктерін (тұрмыстық, оқу, әлеуметтік, мәдени, кәсіби бағдарлы) жүзеге асыру, оларды этикалық жағынан дұрыс, мағыналы толық, лексика-грамматикалық және прагматикалық тұрғыда жеткілікті дәрежеде жариялау мақсатында әртүрлі қарым-қатынас салаларындағы жағдаяттарға қатыса алуға қабілетті бола алады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Кәсіби саладағы ресми-іскери, мамандық пен қызметке қатысты тілдік оралымдар (жылдық жоспар, есеп беру түрлері, ақпараттық-талдау анықтамалары, ұсыныстар, нақты мәселеге қатысты ұсыныстар); ғылымикӛпшілік мазмұндағы мақалалар мен хабарламалардың стилі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Оқу-ғылыми коммуникацияның мәтіндерін түсіну. Оқу-ғылыми коммуникация: жазбаша және ауызша ғылыми сөйлеу. Оқу-ғылыми мәтінде ақпаратты баяндау тәсілдері.Оқу-ғылыми дискуссиядағы сөйлеу стратегиялары. Ғылыми және іскерлік риторика негіздерін білу.
Негізгі әдебиет
 • 1. Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. – Москва – Санкт-Петербург: Златоуст, 2001.
 • 2. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений университета (бакалавриат) / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой. - Алматы: Казак университетi, 2008. - 226 с.
 • 3. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. Русский язык для студентов-нефилологов: Учебное пособие. - М.: Флинта, 1997.
 • 4. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка: Учебник. - Алматы: PRINT-S, 2005.
 • 5. Практикум по русскому языку: Учебное пособие / А.Ж. Абдукаликова, Б.Т Шегебаева. - Астана: Фолиант, 2007. -116 с.
 • 6. Сурова Д.С. «Практический курс русского языка». Учебно-методическое пособие. - 2-е изд. дораб. и дополн. - Усть-Каменогорск, РИО, 2017. – 134 с.
 • 7. Альбекова А.Ш. Русский язык: Учебное пособие по научному стилю речи для студентов технических вузов. - 2-е изд. испр. - Алматы: Триумф "Т", 2007. - 104 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 1. Бузело А.С. «Русский язык: Учебное пособие для студентов-математиков казахского отделения». – Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 182 с.
 • 2. Журавлева Е.А., Асмагамбетова Б.М., Ташимханова Д.С., Яворская Э.Э., Те М.В., Ешекенева А.К. «Профессиональный русский язык»: учебно-методическое пособие / Под общей редакцией Е.А. Журавлевой. – Алматы: Издательство «Эверо», 2014. – 242 с.
 • 3. Мухамадиев Х.С. «Пособие по научному стилю речи. Русский язык». – Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 181 с.
 • 4. «Основы научной речи»: Учебное пособие для студентов нефилологических высших учебных заведений / Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и другие; Под редакцией В.В. Химика, Л.Б. Волковой. – Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургский государственный университет; М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.
 • 5.«Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов (бакалавриат)»./ Под редакцией Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева Х.С. – Алматы: Қазақ университеті, 2012.
 • 6. Абаева Ж.С. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений факультета международных отношений. – Алматы: Казак университетi, 2014.
 • 7. Чекина Е.Б., Сансызбаева С.К., Абаева Ж.С. «Профессионально ориентированный русский язык». Учебное пособие для студентов-филологов. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 271 с.