Компьютерлік графика

Сипаттама: AutoCad және Compass бағдарламаларын меңгеруге бағытталған оқу пәні, студент әр түрлі сызбаларды жасай алады, бағдарламалық пакеттің құралдарын қолданып, ілеспе құжаттарды ұйымдастырады, сондай-ақ әр түрлі жобаларды жасау процесін автоматтандыру мүмкіндігін меңгереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • AutoCAD жүйесінде конструкторлық құжаттардың графикалық бөлігін автоматты дайындау негізінде үйрену; Конструкторлық сызбаны дайындауды автоматтандыруға дағдылану және үш өлшемді модельдер құру
Міндет
 • AutoCAD, KOMPAS жобалау жүйесіндегі мүмкіндіктері зерттеп, үш өлшемді бөлшектер, жинақтарды құру мүмкіндігін үйрену, үшөлшемді модельдер бойынша ассоциативті сызбалар жасау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білім алушылар білуге тиіс: - Графиктік жүйе режимінде сызба-конструкторлық құжаттар жасау тәсілдерін білуі тиіс; AutoCAD графикалық жүйесінде материалдарды өңдеудің және даярлаудың тәсілдерін. Дағдылары: - екіөлшемді кескіндер және суреттер жасау бойынша жұмыстар орындау, - сызбаның қатты көшірмелерін алу, - алынған кескіндерді редакциялау, - көлемдік пішіндер жасап, оларды өңдеу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Құзыреттері: – кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті; – компьютерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті; – өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Графиктік жүйе режимінде сызба-конструкторлық құжаттар жасау тәсілдерін білуі тиіс; AutoCAD графикалық жүйесінде материалдарды өңдеудің және даярлаудың тәсілдерін.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Құзыреттері: – кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті; – компьютерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті; – өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Дағдылары: - екіөлшемді кескіндер және суреттер жасау бойынша жұмыстар орындау, - сызбаның қатты көшірмелерін алу, - алынған кескіндерді редакциялау, - көлемдік пішіндер жасап, оларды өңдеу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тақырып 1 Сызбаларды орындауға арналған техника және құралдар. Стандарттар мен стандарттау жүйелері туралы негізгі ұғымдар. Сызбадағы материалдардаң пішімдері, масштабтары, сызықтары, қаріптері, негізгі жазбалары, графикалық кескіні, өлшемдердерді салу негіздері.
 • Тақырып 2 Сызуды автоматтандыру жұмыстарымен таныстыру. АВТОКАД жүйесі туралы жалпы түсінік. АВТОКАД-тың жұмыстарын басқарудың негізгі бұйрықтары.
 • Тақырып 3 АВТОКАД жүйесінің интерфейсімен танысу. Экранды басқару бұйрықтары. Суреттерді салу немесе ашу. Сурет шекаралары.
 • Тақырып 4 Штрихтау. Өлшемдерді қою. Объектілерді тандау. Объектілерді тандау және жою.
 • Тақырып 5 Сызуларды қарапайым бұйрықтарымен өзгерту. Симметрия бұйрығы. Қию және біркелкі келтіру бұйрықтары.
 • Тақырып 6 Объектілерді бұру. Деформация бұйрығы.
 • Тақырып 7 Аксонометриялық проекциялар.
 • Тақырып 8 Күрделі өзгертудің бұйрықтары. Көшіру. Масшабтау. Бұру деформациясы. Эквидистанта. Белгіленген аймақтарды тазарту.
 • Тақырып 1 Қисық сызықтарды бөліктерге бөлу. Сыртқы қонтурды жинау.
 • Тақырып 2 АВТОКАД жүйесін құрастыру. Жаңа құжатардың мәліметтерін өзгерту
 • Тақырып 3 Көріністерді құрастыру. Көріністерді өзгерту. Құжаттардың көріністері. Көріністерді қозғау.
 • Тақырып 4 Кестерлерді құрастыру. Кестерлермен жұмыс істеу.
 • Тақырып 5 Кестелердің бөліктерін қосу, бөлу, өзгерту. Кестелерді сақтау.
 • Тақырып 6 Компьютерлік графиканың әдістері және құралдары.
 • Тақырып 7 Үш өлшемді модельдеу. Қатты денелер.
Негізгі әдебиет
 • 1 Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная графика. – 2-е изд., перераб. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 592 с. 2 3 ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей,М.,1988г.,268с. 4 ЕСКД. Основные положения, М., 1984г., 341с.
Қосымша әдебиеттер
 • 4.Каменских Л.В. Конспект лекций по компьютерной графике. ВКГТУ, 2010. 5.ЭУ " Компьютерная графика .AutoCAD", 2014 6.Ю.И. Кароев, «Черчение для строителей» М. Высшая школа, 1987г. 7.А.Ф. Кириллов, «Черчение и рисование» М. Высшая школа, 1987г. 8.С.А. Соловьев, Г.В. Буланже, А.К. Шульга, «Черчение и перспектива» М. Высшая школа, 1982г