Гидрология

Сипаттама: Пән жердегі гидрологиялық процестердің жалпы заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастырады. Мұздықтар, жер асты сулары, өзендер, көлдер, су қоймалары, батпақтар, мұхиттар мен теңіздер сияқты су объектілерінің негізгі географиялық-гидрологиялық ерекшеліктерімен таныстырады. Гидроферадағы және түрлі су объектілеріндегі негізгі гидрологиялық процестерді оқытады. Су қоймаларын гидрологиялық зерттеу әдістерімен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Гидрология» пәнін оқытудың мақсаты –студенттерге өзен ағынының факторы және түзілу заңдылықтары; өзен және көл режимдері; суағарлар мен суаттардың негізгі гидрологиялық сипаттамаларын өлшеу мен анықтаудың әдістері мен техникалық құралдары тураплы қажетті білім беру
Міндет
  • Студенттерді гидромелиоративтік жүйелермен гидроқұрылымдарды жобалау мен пайдаануда теориялық негіздері мен инженерлік тәсілдерді пайдалануға, қабылданған нәтижелерді талдау мен бағалауға үйрету болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өзен ағысы, өзен, көл, батпақтың су режимін қалыптастыру заңдылығы туралы меңгеру. Өзен бассейндерінің су теңгерімі, ағысты реттеу әдістері, негізгі гидрологиялық сипаттамасын есептеу әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Су шаруашылығы саласындағы жобалау және зерттеу қызметтері, ұйымдастыру-басқару, өндірістік-технологиялық қызметтері үшін дайын болу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, су шаруашылығы саласындағы жабалау мен зерттеу қызметтері үшін дайын болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Су шаруашылығы саласындағы өндірістік-техникалық, ұйымдастыру-басқару, жобалау және зерттеу қызметтері үшін дайындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Саладағы кәсіпорын өнімдеріндегі өзіндік құны мен бағаның құрылуы туралы түсінігін алу, олардың экономикалық маңызы, қағидасы және өндірістің әртүрлі жағдайында оларды анықтау әдістері мен су шаруашылығы қызметін іске асыру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Нурекенова Р.Т. Регулирование стка. Методические указания для практических занятий, курсовой работы, СРС.: ВКГТУ, 2011г. 2 Нурекенова Р.Т. Регулирование стока. Расчет водохранилищ сезонного регулирования. Курс лекций.: ВКГТУ, 2011г. 3 Нурекенова Р.Т. Регулирование стока. Расчет водохранилищ многолетнего регулирования. Курс лекций.: ВКГТУ, 2011г 3.2 Дополнительная литература 1 Железняков Г.В. Неговская Т.А., Овчаров Е.Е. Гидрология, гидрометрия и регулирование стока. М.: «Колос», 1984.-432с. 2 Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляклв В.В. Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. М.: ВО «Агропромиздат», 1988.-224 с. 3 Руководство по гидрологическим расчетам при проектировании водохранилищ-Л.: Гидрометеоиздат, 1983-283 с. 4 Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока- Л.: Гидрометеоиздат, 1975-560 с.