Ағысты реттеу

Сипаттама: Пән реттеу түрлерінің жіктелуі туралы ақпарат береді. Су қоймаларының мақсаты мен жіктелуі оқытылады. Нормативтік деңгейлер мен су қоймаларының көлемін анықтау әдістерімен таныстырады. Су тасқыны мен су тасқынын , су ағынын реттеуді есептеу әдістері келтіріледі. Су қоймасының тасқын және су ағынының өзгеруі зерттеледі. Су қоймасын пайдалану қызметі, оның міндеттері туралы түсінік береді. Су қоймасының су ресурстарын пайдаланудың негізгі ережелері оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Ағынды реттеу» пәнін оқытудың мақсаты су шаруашылығы нысандарын жобалау мен пайдалану кезінде студенттерге су шаруашылығы есептерінің теориялық және тәжірибеде білім беру болады
Міндет
  • «Ағынды реттеу» пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегідей білім, іскерлік және дағды минимумын игеру қажет: -ағынды реттеу бойынша есептерді орындау, жалпы әдістемені игеру мен білу; -пайдаланудың негізгі тәртібі мен міндетін білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өзен ағысы, өзен, көл, батпақтың су режимін қалыптастыру заңдылығы туралы меңгеру. Өзен бассейндерінің су теңгерімі, ағысты реттеу әдістері, негізгі гидрологиялық сипаттамасын есептеу әдістерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Су шаруашылығы саласындағы жобалау және зерттеу қызметтері, ұйымдастыру-басқару, өндірістік-технологиялық қызметтері үшін дайын болу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, су шаруашылығы саласындағы жабалау мен зерттеу қызметтері үшін дайын болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Су шаруашылығы саласындағы өндірістік-техникалық, ұйымдастыру-басқару, жобалау және зерттеу қызметтері үшін дайындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Саладағы кәсіпорын өнімдеріндегі өзіндік құны мен бағаның құрылуы туралы түсінігін алу, олардың экономикалық маңызы, қағидасы және өндірістің әртүрлі жағдайында оларды анықтау әдістері мен су шаруашылығы қызметін іске асыру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Нурекенова Р.Т. Регулирование стка. Методические указания для практических занятий, курсовой работы, СРС.: ВКГТУ, 2011г. 2 Нурекенова Р.Т. Регулирование стока. Расчет водохранилищ сезонного регулирования. Курс лекций.: ВКГТУ, 2011г. 3 Нурекенова Р.Т. Регулирование стока. Расчет водохранилищ многолетнего регулирования. Курс лекций.: ВКГТУ, 2011г 1 Железняков Г.В. Неговская Т.А., Овчаров Е.Е. Гидрология, гидрометрия и регулирование стока. М.: «Колос», 1984.-432с. 2 Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляклв В.В. Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. М.: ВО «Агропромиздат», 1988.-224 с. 3 Руководство по гидрологическим расчетам при проектировании водохранилищ-Л.: Гидрометеоиздат, 1983-283 с. 4 Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока- Л.: Гидрометеоиздат, 1975-560 с.