Ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау және жайылымды суару

Сипаттама: Пән ауылдық елді мекендерді сумен қамту және жайылымдарды суландыру саласында базалық білімді қалыптастырады. Ауылдық елді мекендердің, дала орнақтарының, мал шаруашылығы кешендерінің су қажеттілігін; шағын елді мекендерді сумен жабдықтау жүйелері мен схемаларын, олардың ерекшеліктерін зерделеуді көздейді. Аумақты суландыру жүйесін жобалау кезінде негізгі ережелерді және суландыру нысандарын, жайылымдарды суландыру техникасын қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Білімгерлерді сумен қамту, суландыру және лас суларды әкету жүйелерімен, олардағы жеке құрылымдар мен кондырғылардың түрлерімен, су тұтыну және лас суларды ағызу мөлшерлерімен, жүйелерді жобалану есептерімен, судың сапасын жақсарту шараларымен таныстыру.
Міндет
  • -су көздері және олардан су шығару тәсілдері; -елді мекендерді сумен қамту және канализация жүйелері мен сұлбалардын; -су тұтыну және лас су ағызу мөлшерлері мен реттері; -сумен қамту желілерін және құрылымдарын жобалау және төсеу негіздері; -елді мекеннен лас суларды ағызу жүйелерін жобалау негіздері; -табиги сулардың сапасын жақсарту негіздері және құрылымдарды жобалау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • -көшелік құбыр желілерін, сыртқы құбырлар желілерін гидравликалық есептеу; -пьезокарталар мен су құбыры түйіндерін керекті арматурлармен жабдықтау; -су шығаратын құрылымдарды есептеу; -лас суды ағызатын желілерді есептеу; - табиғи сулардың сапасын жақсартудағы құрылымдардың технологиялық есептерін жүргізу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Бұл пән бойынша алған білімдерін ауылдық елді мекендерді және ауыл шаруашылығына қатысты кіші - гірім шаураушылықтарды сумен қамтамасыз етуді жобалауда қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Болашақ маман болғанда ауылдық елді мекендерді және ауыл шаруашылығын сумен қамтудың өзіндік ерекшеліктерін білу. ауыл шаруашылығындағы қазіргі мәселерді дұрыс шешуде дұрыс шешімдер қабылдауды қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Болашақ маманның жан-жақты болып, алған білімдерін жобалау және ауыл шаруашылықты сумен қамтудағы сұрақтарды дұрыс шешуде қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз етудегі қазіргі жағдайларды, олардың еліміздегі даму барысы туралы мағұлматтарды білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. В.С.Оводов Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение. - М.: Колос, 1984, 480 с. 2. В.Н.Смагин, К.А.Небольсина, В.М.Беляков Курсовое и дипломное проектирование по сельхозводоснабжению. - М: Агропромиздат, 1990, ЗЗбс. 3. . СНиП РК 4.01-02-2001. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - Астана: Комитет по делам строительства. Министерства Экономики и торговли РК, 2002, 215 с. 4. Ш.М. Отарбаев Ауыл шаруашылығын сумен қамту жүйелерімен құрылымдары. – Тараз, 2001, 217 б.