Сети и сетевые технологии

Сипаттама: Бұл курста ашық жүйелердің өзара әрекеттесуінің модельдері, жергілікті компьютерлік желілердің құрылу және жұмыс істеу принциптері, желілік технологиялар, жаһандық компьютерлік желілердің ұйымдастырылуы және технологиялары, корпоративтік желілер, компьютерлік желілердің желілік бағдарламалық және аппараттық ресурстарын әкімшілік басқару оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Ғаламдық және корпоративтік компьютерлік желілердің архитектуралық және функционалдық ерекшеліктері туралы, компьютерлік желілердің қазіргі және перспективалық технологиялары туралы (ISDN интеграцияланған қызмет технологиялары, Frame Relay және АТМ коммуникациялық технологиялары), желілік маршруттау принциптері туралы кәсіби білімді қалыптастыру; виртуалды жергілікті желілер (VLAN) және Виртуалды жеке желілер (VPN), IP-телефония құру және жұмыс істеу принциптерін іске асыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру.
Міндет
 • Әлеуметтік және жеке желілер абоненттерінің желілік қызмет көрсету принциптерін зерттеу.
 • Желілік ресурстарды басқару дағдыларын меңгеру.
 • Жергілікті желілерді әкімшілік басқару тетігін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Виртуалды жергілікті және жеке желілерді құру және олардың жалпы пайдалану желілерінің құрамында жұмыс істеу принциптерін қалыптастыру.
 • IP-телефонияны пайдалану мүмкіндіктері мен перспективаларын атау.
 • Сымсыз технологиялардың мүмкіндіктері мен қолданылу аясын және олардың дамуының негізгі бағыттарын; интеграцияланған қызметтер технологиясының ерекшеліктерін түсіндіру.
 • Компьютерлік желілер мен телекоммуникациялық жүйелердің даму перспективаларын түсіндіру; компьютерлік желілер мен телекоммуникациялық жүйелерді қолдану аясын жетілдіру, жобалау және кеңейту үрдістерін түсіндіру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Желілік абоненттерге қызмет көрсету бойынша оператордың міндеттерін шешу.
 • Желіге қызмет көрсету жөніндегі топтың құрамында шағын және орта деңгейдегі корпоративтік желілерді әкімшілендіруді жүзеге асыру.
 • Желілік жабдықтарды орналастыру, ақпараттық жүйелерді пайдаланушылардың автоматтандырылған жұмыс орындарын жабдықтау бойынша ұйымдастыру механизмдерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпараттық технологиялар саласында, қоғамды цифрландыру проблемаларын шешу кезінде.
 • Инновациялық менеджмент және стратегиялық жоспарлау саласында.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Инновациялық міндеттерді жоспарлау, оларды іске асыру үшін стандартты емес тәсілдерді қолдану.
 • Кәсіпорын және ұйым қызметкерлерінің желілік пайдаланушыларының дағдыларына топтық оқыту процесін ұйымдастыру бойынша коммуникациялық қабілеттерін дамыту.
 • Корпоративтік компьютерлік желіге, телекоммуникациялық жүйеге қызмет көрсету және әкімшілендіру бойынша топтағы қызметті жоспарлау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ғылыми-техникалық ақпараттың жүйелендірілген жинағын практикаға алу, Интернет желісіндегі зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені, ғылыми және мерзімдік әдебиеттерді талдау.
 • Инновациялық жобаларды орындау үшін бағдарламалық шешімдерді талдау және пайдалану.
 • Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету деңгейін талдау және корпоративтік желі пайдаланушыларының жеке деректеріне рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды ұйымдастыру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1 ОБОБЩЁННАЯ СТРУКТУРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ (ТС). Обобщённая структура телекоммуникационной сети. Характеристика сети доступа. Характеристика магистральной сети. Характеристика информационных центров. Сети операторов связи и их типы. Состав услуг сетей операторов связи. Категории клиентов сетей операторов связи. Инфраструктура сетей операторов связи. Классификация сетей операторов связи по территории покрытия и их взаимоотношения.
 • 2 КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ. Характеристика сетей отделов и рабочих групп. Сети зданий и кампусов. Сети масштаба предприятия.
 • 3 ИНТЕРНЕТ. Уникальность Интернета как составной сети. Структура Интернета: поставщики услуг, точки присутствия, местные операторы связи. Характеристика центров обмена NAP/IX.
 • 4 СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Субъективные характеристики пользователя. Типы сетевых характеристик: качество транспортных услуг, временная шкала, соглашение об уровне обслуживания. Производительность КС. Передача пакетов идеальной сетью. Передача пакетов реальной сетью. Характеристики задержки пакетов. Характеристики скорости передачи данных.
 • 5 СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – НАДЁЖНОСТЬ. Характеристики потерь пакетов. Доступность и отказоустойчивость. Альтернативные маршруты. Повторная передача и скользящее окно.
 • 6 СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – БЕЗОПАСНОСТЬ. Компьютерная и сетевая безопасность. Конфиденциальность, целостность и доступность дан-ных. Сервисы сетевой безопасности. Характеристики сети поставщика услуг.
 • 7 МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ. Приложения и качество обслуживания. Требования к качеству обслуживания приложений разных типов. Предсказуемость скорости передачи данных. Чувствительность трафика к задержкам пакетов. Чувствительность трафика к потерям и искажениям пакетов. Классы приложений.
 • 8 МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ – АНАЛИЗ ОЧЕРЕДЕЙ. Модель М/М/1. М/М/1 как модель обработки пакетов.
 • 9 МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ – ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ. Обратная связь: назначение обрат-ной связи; участники обратной связи; информация обратной связи. Резервирование ресурсов.
 • 10 МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ – ИНЖИНИРИНГ ТРАФИКА. Недостатки традиционных методов маршрутизации. Методы инжиниринга трафика. Инжиниринг трафика различных классов.
 • 11 ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ Х.25. ЦИФРОВАЯ СЕТЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УСЛУГ ISDN. Глобальная сеть Х.25. Цифровая сеть интегрированных услуг ISDN.
 • 12 ТЕХНОЛОГИИ xDSL.
 • 13 СЕТИ FRAME RELAY. Стек протоколов Frame Relay. Поддержка параметров QoS.
 • 14 ПРОТОКОЛЫ СЕМЕЙСТВА HDLS и PPP. Протоколы семейства HDLS. Протоколы семейства PPP.
 • 15 ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ. Понятие виртуальной локальной компьютерной сети. Назначение виртуальных сетей. Создание виртуальных LAN на базе одного компьютера. Создание виртуальных LAN на базе нескольких компьютеров. Качество обслуживания в вир-туальных локальных сетях.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Изучение механизма коммутации в GAN.
 • Исследование способов коммутации пакетов и каналов.
 • Исследование методов обеспечения качества обслуживания.
 • IP-маршрутизация в составных сетях.
Негізгі әдебиет
 • 1 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006.
 • 2 Компьютерные системы и сети: Учеб. Пособие / Косарев В.П. и др. / Под ред. В.П. Косарева, Л.В. Ерёмина. – М.: Финансы и статистика, 1999.
 • 3 Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование / Кулаков Ю.А., Омельянский С.В. – К.: Юниор, 1999.
Қосымша әдебиеттер
 • 5 Спортак Марк. Компьютерные сети и сетевые технологии; Пер. с англ. / Марк Спортак, Френк Паппас и др. – СПб.: ООО «Диа-СофтЮП», 2005.
 • 6 Майкл Дж. Мартин. Введение в сетевые технологии: Практическое руководство по организации сетей. – М.: Издательство «ЛОРИ», 2002.
 • 7 Джонс А. Руководство системного администратора Windows для профессионалов. – СПб.: Питер, 2000.
 • 8 Столлингс В. Современные компьютерные сети. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003.
 • 9 Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%. – Издательство Питер, 2010. – Электронный формат PDF.
 • 10 Крэйг Хант. TCP/IP. Сетевое администрирование. 3-е издание. – Издательство – Символ-Плюс, 2008. – Электронный формат DJVU, PDF.
 • 11 Гепко И. и др. Современные беспроводные сети. Состояние и перспективы развития / Гепко И., Олейник В., Чайка Ю., Бондаренко А. – Издательство – Екмо, 2009