Средства проектирования программного обеспечения

Сипаттама: Бағдарламаларды әзірлеудің қазіргі заманғы аспаптық құралдарын дамыту бағыттары, олардың бизнес-процестерді сипаттауда қолданылуы зерттеледі, сондай-ақ объектілік және функционалдық модельдер әзірленеді. Бағдарламалық инженерияның қазіргі заманғы құралдары CASE (Computer Aided Software Engineering) қолданылады (автоматтандырылған бағдарламалау жүйесі).

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Курстың мақсаты - бағдарламалық қамтамасыздандыру жобасын құруға арналған құралдармен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын игеру.
Міндет
 • Білім алушыларда бағдарламалық инженерия және бағдарламалау саласында білім жүйесін қалыптастыру.
 • Білім алушыларды бизнес-үдерістерді модельдеудің теориялық негіздерімен, бағдарламалық өнімдерді жобалау және әзірлеу әдістемелерімен және олардың өмірлік циклін қамтамасыз ететін аспаптық құралдар жиынтығымен таныстыру.
 • Құрылымдық және объектілі-бағытталған модельдеу және бағдарламалық құралдарды жобалау CASE-құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің модельдері және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау әдістемесінің теориялық негіздері.
 • Бағдарламалық өнімдерді әзірлеудің заманауи аспаптық құралдарын жіктеу принциптері.
 • Бизнес-процестер мен жүйелерді моделдеу және қайта құрылымдау тәсілдері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Case-құралдарын тәжірибеде қолдана білу.: IDEF0 функционалдық моделдеудің методологиясы; IDEF3 оқиғалы моделдеудің методологиясы; DFD деректер ағындарын моделдеудің методологиясы; IDEF1X деректерді семантикалық моделдеудің методологиясы; бағдарламалық қамтамасыз етудің объектілі-бағытталған моделдеудің және UML метамоделінің методологиясы.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Нақты жоба үшін өмірлік цикл моделін таңдау және жобаның Тәуекелдерін басқару туралы; корпоративтік ақпараттық жүйелер мен ірі мемлекеттік жобалар (AS-IS моделінен TO-BE моделіне) шеңберінде бағдарламалық қамтамасыз етуді жетілдіру мәселелері бойынша; әлеуметтік, кәсіби және этикалық ұстанымдарды ескере отырып, өзінің кәсіби қызметінің мәні мен салдары туралы пайымдауларды қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Коммуникативтік қабілеттерін дамыту, оның ішінде интернет ашық ресурстарымен, CASE халықаралық стандарттары мен техникалық құжаттамаларымен жұмыс істеу үшін кемінде бір шет тілін білу және АТ жобалары мен басқа да қызмет түрлері шеңберінде іскерлік өзара іс-қимыл үшін тұлғааралық және топтық коммуникация дағдыларын дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Бағдарламалық инженерияның халықаралық стандарттары саласында кәсіби және жеке дамуына, біліктілігін арттыруға және практикалық қызметте аспаптық CASE-құралдарымен, оның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысты емес жаңа білім салаларында жаңа білім мен іскерлікті өз бетінше иемденуге және пайдалануға ықпал ететін оқыту дағдыларын дамыту.
Негізгі әдебиет
 • Алгазинов Э. К., Сирота А. А. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем / Э. К. Алгазинов, А. А. Сирота.- Диалог-МИФИ, 2009. - 416 стр. 5 ISO/IEC 12207:2008. Systems and software engineering -Software life cycle processes [Электронный ресурс]. - URL : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43447, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.01.2019)
 • Файзрахманов Р.А., Селезнёв К.А. Учебное пособие к практическим занятиям «Структурно-функциональный подход к проектированию информационных технологий и автоматизированных систем с использованием CASE-средств» / Перм.гос.тещн.ун.-т. – Пермь, 2015.- 245 с.
 • Бахтизин, В. В. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / В. В. Бахтизин, Л. А. Глухова. - Минск : БГУИР, 2010. - 267 с. : ил.
 • Алгазинов Э. К., Сирота А. А. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем / Э. К. Алгазинов, А. А. Сирота.- Диалог-МИФИ, 2009. - 416 стр. 5 ISO/IEC 12207:2008. Systems and software engineering -Software life cycle processes [Электронный ресурс]. - URL : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43447, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.01.2019)
 • ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – М. Изд-во стандартов, 2011., 115с.
 • Калашян А., Калянов Г. Структурные модели бизнеса: DFD-технологии/ А.Калашян, Г.Калянов.- М.: Прикладные информационные технологии, 2009.- 256 с
Қосымша әдебиеттер
 • Маклаков С. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler/ С.Маклаков.- М.: Диалог-МИФИ, -2014.- 240 с.
 • The Unified Modeling Language (UML) [Электронный ресурс]. - URL : http://www.uml.org/, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.01.2019)
 • Бабич А. Введение в UML: [Электронный ресурс] - Открытые курсы Интернет-университета информационных технологий (ИНТУИТ). - Режим доступа http://www.intuit.ru/studies/courses/1007/229/info (дата обращения: 08.01.2019)
 • The Gartner Symposium/ITxpo [Электронный ресурс]. - URL : http://www.gartner.com/technology/symposium/japan/exhibitor-directory.jsp, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.01.2019)