Case-технологии проектирования программного обеспечения

Сипаттама: Курста CASE бағдарламалық инженериясы мен бағдарламаларды жобалау құралдарының жіктелуі мен тағайындалуы, қазіргі CASE - құралдарының даму бағыттары қарастырылған, жобалаудың қазіргі заманғы құралдарының әдіснамалық және технологиялық негізі оқытылады. Білім алушылар кәсіпорындарды басқарудың ақпараттық жүйелерін құру және әзірлеу кезінде CASE-құралдарын қолдану дағдыларын алады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Білім алушыларды бағдарламалық жүйелердің өмірлік циклін қамтамасыз ету және жобалау технологиялары саласындағы теориялық біліммен таныстыру, сонымен қатар CASE-технологиялар құралдарымен бағдарламалық жүйелерді жобалау және бизнес-процестерді үлгілеуге бағытталған қазіргі заманғы технологияларды қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру.
Міндет
 • Білім алушыларда бағдарламалық инженерия және бағдарламалау саласында білім жүйесін қалыптастыру.
 • Білім алушыларды бизнес-үдерістерді модельдеудің теориялық негіздерімен, бағдарламалық өнімдерді жобалау және әзірлеу әдістемелерімен және олардың өмірлік циклін қамтамасыз ететін аспаптық құралдар жиынтығымен таныстыру.
 • Құрылымдық және объектілі-бағытталған модельдеу және бағдарламалық құралдарды жобалау CASE-құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің модельдері және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау әдістемесінің теориялық негіздері.
 • Бағдарламалық өнімдерді әзірлеудің заманауи аспаптық құралдарын жіктеу принциптері.
 • Бизнес-процестер мен жүйелерді моделдеу және қайта құрылымдау тәсілдері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Case-құралдарын тәжірибеде қолдана білу.: IDEF0 функционалдық моделдеудің методологиясы; IDEF3 оқиғалы моделдеудің методологиясы; DFD деректер ағындарын моделдеудің методологиясы; IDEF1X деректерді семантикалық моделдеудің методологиясы; бағдарламалық қамтамасыз етудің объектілі-бағытталған моделдеудің және UML метамоделінің методологиясы.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Нақты жоба үшін өмірлік цикл моделін таңдау және жобаның Тәуекелдерін басқару туралы; корпоративтік ақпараттық жүйелер мен ірі мемлекеттік жобалар (AS-IS моделінен TO-BE моделіне) шеңберінде бағдарламалық қамтамасыз етуді жетілдіру мәселелері бойынша; әлеуметтік, кәсіби және этикалық ұстанымдарды ескере отырып, өзінің кәсіби қызметінің мәні мен салдары туралы пайымдауларды қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Коммуникативтік қабілеттерін дамыту, оның ішінде интернет ашық ресурстарымен, CASE халықаралық стандарттары мен техникалық құжаттамаларымен жұмыс істеу үшін кемінде бір шет тілін білу және АТ жобалары мен басқа да қызмет түрлері шеңберінде іскерлік өзара іс-қимыл үшін тұлғааралық және топтық коммуникация дағдыларын дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Бағдарламалық инженерияның халықаралық стандарттары саласында кәсіби және жеке дамуына, біліктілігін арттыруға және практикалық қызметте аспаптық CASE-құралдарымен, оның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысты емес жаңа білім салаларында жаңа білім мен іскерлікті өз бетінше иемденуге және пайдалануға ықпал ететін оқыту дағдыларын дамыту.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • "Пәнге кіріспе". Негізгі ұғымдар. Бағдарламалық өнімдерді әзірлеудің заманауи аспаптық құралдарының жіктелуі. Бағдарламаны әзірлеудің аспаптық құралдарының мақсаты мен міндеттері. Аспаптық құралдардың даму тарихы.
 • "Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау әдістері". Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау әдістемесі мен технологиясына қойылатын жалпы талаптар. SWEBOK бағдарламалық инженерия бойынша білім жинағына басшылық ету. Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау әдістеріне шолу. Бағдарламалық жасақтаманы жобалау құралдарын шолу.
 • "Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау әдіснамасы негіздері". Күрделі жүйе ретінде бағдарламаларды жобалау. Бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклі. Бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің негізгі , көмекші, ұйымдастырушылық процестері.
 • "Бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің модельдері". Бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік цикл моделі түсінігі. Бағдарламаларды әзірлеу процесінің классикалық моделі. Прототиптеу. Инкрементальды Даму стратегиясы. Процестің спиральды моделі. RAD қосымшаларын жылдам әзірлеу моделі.
 • "Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу әдіснамасы". XP-процесс немесе экстремалды бағдарламалау. Rational Unified Process (RUP) әдіснамасы. Икемді методологиялар. Нақты жоба үшін өмірлік цикл моделін таңдау. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу тәртібі.
 • "Заманауи CASE-технологиялар". CASE-технологиялар және оларды пайдалану. Қазіргі CASE-құралдардың жалпы сипаттамасы және жіктелуі. CASE-құралдарын енгізу және игеру технологиялары. CASE-құралдарын бағалау.
 • "Бизнес-үдерістерді модельдеу". Бизнес-процесс түсінігі. Бизнес-процестерді қайта құрылымдау. Бизнес-процестерді модельдеу. Бизнес үдерістерді модельдеу әдістері.
 • "Бағдарламалық құралдарды жобалау және құрылымдық талдау CASE-технологиялары". Құрылымдық талдау және жобалау әдістемесі. IDEF0 функционалдық моделдеудің әдістемесі. IDEF3 оқиғалы модельдеудің әдістемесі. DFD деректер ағындарын модельдеу. IDEF1X деректерді семантикалық модельдеу әдістемесі.
 • "UML метамодельдері және бағдарламалық қамтамасыз етуді объектілі-бағытталған моделдеудің негіздері". Бағдарламалық қамтамасыз етуді визуалды моделдеуде қолданылатын метаотасулардың иерархиясы. UML моделдерінің тағайындалуы және деңгейлері. UML көріністері.
 • "UML модельдеудің біріздендірілген тілі. UML моделі". UML-модельдеудің біріздендірілген тілі. UML мәні. UML қатынасы.
 • "UML модельдеудің біріздендірілген тілі. UML диаграммалары". UML диаграммаларының түрлері. UML жалпы диаграммалары. UML арнайы диаграммалары.
 • "UML модельдеудің біріздендірілген тілі. UML жалпы механизмдері". UML ортақ механизмдерін пайдалану. Модельдің жалпы қасиеттері. Семантиканың вариация нүктелері.
 • "UML ұсыну тұрғысынан жүйенің жалпы сипаттамасы". Сипаттамаларды жалпылау тұрғысынан UML көрінісі. UML жалпы механизмдері. Модельдің жалпы қасиеттері.
 • "Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу функционалдығын сипаттау". Жобаның Тәуекелдерін басқару. Әзірлеу тәртібі бағдарламалық қамтамасыз ету. Бағдарламалық құралдарды құжаттау. Талаптарды басқару.
 • "Ғылыми-технологиялық трендтер және әлемдік ат нарығындағы ең жылдам өсуші сегменттер". Ат нарығының эволюциясындағы үш платформа. Жаңа it трендтері: Gartner компаниясының болжамы. Алдағы 3-5 жылда ат дамуының әлемдік Top трендтері.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • IDEF0 функционалдық моделін әзірлеу.
 • DFD деректер ағындары мен IDEF3 ақпараттық үдерістерінің модельдерін әзірлеу.
 • IDEF1X деректерді семантикалық модельдеу әдістемесі.
 • UML-диаграммалар кластары мен пайдалану нұсқаларын құру.
 • UML мінез-құлық диаграммаларын құру.
 • Жүйенің физикалық көрінісінің UML-диаграммасын құру.
Негізгі әдебиет
 • Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения / А.Якобсон, Г.Буч, Дж.Рамбо - СПб.: Питер, 2002.-496 с.:ил.
 • Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем / А.М. Вендров - М.: Финансы и статистика, 2008.- 176 с.
 • Бахтизин, В. В. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / В. В. Бахтизин, Л. А. Глухова. - Минск : БГУИР, 2010. - 267 с. : ил.
 • Алгазинов Э. К., Сирота А. А. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем / Э. К. Алгазинов, А. А. Сирота.- Диалог-МИФИ, 2009. - 416 стр. 5 ISO/IEC 12207:2008. Systems and software engineering -Software life cycle processes [Электронный ресурс]. - URL : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43447, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.01.2019)
 • ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – М. Изд-во стандартов, 2011., 115с.
 • ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-2-2012 Информационная технология. Регистры метаданных (РМД). Часть 2. Классификация [Электронный ресурс]. - URL : http://vsegost.com/Catalog/64/6430.shtml, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.01.2019)
 • ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182 – 2002. Информационная технология. Классификация программных средств. – Введ. 2002 – 06 – 11. – М. Изд-во стандартов, 2002
 • IEEE Computer Society. SWEBOK [Электронный ресурс]. - URL : http://www.computer.org/web/swebok, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.01.2019)
 • Файзрахманов Р.А., Селезнёв К.А. Учебное пособие к практическим занятиям «Структурно-функциональный подход к проектированию информационных технологий и автоматизированных систем с использованием CASE-средств» / Перм.гос.тещн.ун.-т. – Пермь, 2015.- 245 с.
 • Марка Дэвид А., МакГоуэн Клемент Л. Методология структурного анализа и проектирования SADT [Пер. с англ.] / Дэвид А.Марка, Клемент Л. МакГоуэн - М.: МетаТехнология, 2003. -240 с.
 • РД 50.1.028-2001. Методология функционального моделирования IDEF0, Руководящий документ. Издание официальное. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. - 75 с.
 • Черемных С., Семенов И., Ручкин В. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: практикум/С. Черемных, И. Семенов, В. Ручкин.- М.: Финансы и статистика, 2006. -192 с.
 • Черемных С.В., Семенов И.О., Ручкин В.С. Структурный анализ систем. IDEF - технологии/С.Черемных, И.Семенов, В.Ручкин.- М.: Финансы и статистика,2001. – 208 с.
 • Калашян А., Калянов Г. Структурные модели бизнеса: DFD-технологии/ А.Калашян, Г.Калянов.- М.: Прикладные информационные технологии, 2009.- 256 с
Қосымша әдебиеттер
 • Дубейковский В. Эффективное моделирование с AllFusion Process Modeler/ В.Дубейковский.- М.: Диалог-МИФИ, -2007.- 384 с.
 • Маклаков С. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler/ С.Маклаков.- М.: Диалог-МИФИ, -2014.- 240 с.
 • Маклаков С. BPwin и Erwin. CASE-средства для разработки информационных систем / С.Маклаков. - Диалог-МИФИ, 2010. - 320 с.
 • Бахтизин В.В., Глухова Л.А. Методология функционального проектирования IDEF0. Учебное пособие по курсу «Технология разработки программного обеспечения» для студ. спец. 40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий дневной формы обучения. – Минск: БГУИР, 2003. – 24 с.: ил.
 • Новиков Ф.А, Иванов Д.Ю. Моделирование на UML. Теория, практика, видеокурс. - СПб, Профессиональная литература, Наука и Техника, 2010, 640 с.
 • Буч Г., Рамбо Д., Якобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. Второе издание. - ДМК, 2006, 496 с.
 • Дж. Рамбо, М. Блаха, UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка.- Питер, 2007г., 544 с.
 • Мартин Фаулер. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования. Символ-Плюс, 2011., 192с.
 • The Unified Modeling Language (UML) [Электронный ресурс]. - URL : http://www.uml.org/, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.01.2019)
 • Бабич А. Введение в UML: [Электронный ресурс] - Открытые курсы Интернет-университета информационных технологий (ИНТУИТ). - Режим доступа http://www.intuit.ru/studies/courses/1007/229/info (дата обращения: 08.01.2019)
 • Леоненков А. Визуальное моделирование в среде IBM Rational Rose 2003: [Электронный ресурс] - Открытые курсы Интернет-университета информационных технологий (ИНТУИТ). - Режим доступа http://www.intuit.ru/studies/courses/14/14/info (дата обращения: 08.01.2019)
 • The Gartner Symposium/ITxpo [Электронный ресурс]. - URL : http://www.gartner.com/technology/symposium/japan/exhibitor-directory.jsp, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.01.2019)