Проектирование и разработка систем

Сипаттама: Курсты оқып-үйрену нәтижесінде студент кәсіби бағдарланған ақпараттық жүйелердің компоненттерін жобалауға, өңдеуге, өзгертуге, бейімдеуге және сүйемелдеуге, жүйені құру және өзгерту кезінде қажетті ақпаратты және бағдарламалық жасақтаманы таңдауға, ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерін сүйемелдеу бойынша нұсқаулықтарды әзірлеуге қабілетті болады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Ақпараттық жүйелерді жобалаудың заманауи әдістері мен технологияларын білу, Ақпараттық жүйелерді жобалау және әзірлеу бойынша дағдыларды дамыту, оларды болашақ кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі.
Міндет
 • Күрделі Ақпараттық жүйелерді әзірлеу кезінде жобалау және жобалау алдындағы өңдеу кезеңдерінде білім алушыларда тәжірибені қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ақпараттық жүйелердің типтік компоненттері мен жіктелуін, жүйелерді жобалау технологиясын білу.
 • Кәсіби бағытталған ақпараттық жүйелерді әзірлеу, пайдалану және сүйемелдеу әдістерін, таратылған ақпараттық жүйелерді құру принциптерін білу және түсіну.
 • Ақпараттық жүйелердің, бағдарламалық өнімдердің жұмыс істеу сенімділігі мен тиімділігіне қойылатын талаптарды; қолданыстағы нормативтік құжаттаманың негізгі ережелерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Пәндік салада Кәсіби бағытталған ақпараттық жүйелердің компоненттерін әзірлеуді, түрлендіруді, бейімдеуді және сүйемелдеуді жүзеге асыру.
 • Типтік бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, бейімдеу, сүйемелдеу және пайдалану.
 • Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерін сүйемелдеу бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу.
 • Жүйелерді қалыптастыру және түрлендіру кезінде қажетті ақпараттық-бағдарламалық және аппараттық құралдарды таңдауды жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Әлеуметтік, кәсіби және этикалық ұстанымдарды ескере отырып, өзінің кәсіби қызметінің мәні мен салдары туралы пайымдауларды қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ат жобалары және басқа да қызмет түрлері шеңберінде іскерлік өзара іс-қимыл үшін тұлғааралық және топтық коммуникацияның коммуникативтік қабілеті мен дағдыларын дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жүйелерді қалыптастыру және модификациялау кезінде қазіргі заманғы компьютерлік құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру, сондай-ақ жүйелерді жобалау мен әзірлеудің жаңа әдістері мен технологияларына үйрету қабілеті.
Негізгі әдебиет
 • Р. Т. Фатрелл, Д. Ф. Шафер, Л. И. Шафер Управление программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме затрат — М: Вильямс 2004
 • Г. Н. Смирнова, А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов Проектирование экономических информационных систем — М: Финансы и статистика 2013
 • С. В. Маклаков Создание информационных систем с All Fusion Modeling Suite — М: Диалог-МИФИ 2013
 • А. М. Вендров Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем — М: Финансы и статистика 2014
Қосымша әдебиеттер
 • Л.А. Мацяшек Анализ требований и проектирование систем — М: Вильямс 2002
 • Структурный подход к организации баз данных (перевод с английского) : монография / Ш. Атре - Москва : Финансы и статистика, 1983