Методы математической физики

Сипаттама: Математикалық физика әдістері ұғымына физикалық құбылыстардың үлкен кластарын сипаттайтын математикалық модельдерді құру және зерттеу үшін қолданылатын математикалық әдістер кіреді. Олар: Шеттік есептерді қою. Гиперболалық және параболалық теңдеулер үшін Коши есептері. Айнымалыларды бөлу әдісі. Штурм Міндеті – Лиувилль. Грин функциясының әдісі. Толқын тербелістері мен жылу өткізгіштігін математикалық модельдеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер