САПР приборов

Сипаттама: Пән келесі бөлімдерден тұрады. Рөлі мен өзара іс-қимыл түрі САПР тіршілік циклінің кезеңдерінде бұйымдарды аспап жасау. Жіктеу АЖЖ. Деңгейлерінің саны техникалық қамтамасыз ету. АЖЖ қамтамасыз ету түрлері. Ұйымдастырушылық және нормативтік құқықтық негіздері бірлігін қамтамасыз ету жобалау. Негізгі терминдер.. Функциялары мен қамтамасыз ету АЖЖ. Техникалық қамтамасыз ету АЖЖ. Математикалық қамтамасыз ету. Бағдарламалық қамтамасыз ету.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Приборларды есептеу және қолданбалы бағдарламаларды моделдуді қолдана білу. Заманауи приборлардың техникалық құжаттарын және заманауи компьютерлік жүйелерді құрастыру дағдыларын қолдана білу
Міндет
 • Приборларды есептеу және қолданбалы бағдарламаларды моделдуді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Инженерлiк жобалаудың ұғымы. Реальдың тәсiлдерi - жобалаудың негізін түсіну.
 • цифрлық және өлшеу аспаптарын математикалық, лингвистикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің әдістері мен құралдары;
 • техникалық құжаттаманы дайындау ережелері, әдістері мен құралдары;
 • аспаптар мен жүйелерді жобалау кезінде пайдаланылатын есептеуіш техниканың қазіргі заманғы құралдары;
 • Автоматтандыру және басқару жүйелерінің бағдарламалық-техникалық кешендерінің отандық және шетелдік үлгілерінің техникалық сипаттамалары мен экономикалық көрсеткіштері;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • САПРдың негiзiнде жобалаудың әдiстемесi. Бұйым жобалауға қатысты есептердiң шешiм жұмаршағы үшiн аспаптардың қазiргi сапрлары және олардыңның қолдануының облысы жiктеу.
 • аспаптарды және автоматтандырылған жүйелерді басқарудың бағдарламалық құралдарын пайдалану кезінде;
 • техникалық жүйелерді, технологиялық процестерді және өндірістерді жүйелі талдауды жүзеге асыру кезінде;
 • бағдарламалық-техникалық құралдар мен Автоматтандыру және басқару жүйелерін құру және жетілдіру кезінде математикалық модельдеу және автоматтандырылған жобалау жүйесі;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Сипаттама функция қамтым сапр, өңдеуі САПРдың ақшалай iшкi жүйелерi. Имитациялық үлгілеу.
 • технологиялық процестерді автоматтандыру, ақпараттандыру және басқару саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді қалыптастыру
 • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, технологиялық процестерді автоматтандыру, ақпараттандыру және басқару саласындағы ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Заманауи приборлардың техникалық құжаттарын және заманауи компьютерлік жүйелерді құрастыру дағдыларын қолдана білу.
 • орындаушылар ұжымдарында Автоматтандыру және басқару құралдары мен жүйелерін әзірлеу мен өндіруді ұйымдастыру;
 • командада жұмыс істеу үшін қажетті коммуникациялық қабілеттерін дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Приборларды есептеу және қолданбалы бағдарламаларды моделдуді қолдана білу.
 • жаңа аспаптар мен автоматтандырылған басқару жүйелерінің конструкторлық және техникалық құжаттамасын әзірлеу үшін қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерді пайдалану;
 • жобалаудың қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарымен жұмыс істеу;
 • стандарттар, ГОСТ және ЕСҚД қолдану.
Негізгі әдебиет
 • Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. — 430 с.
 • Головицына М.В. Основы САПР. М.: Интернет – Университет Информационных технологий, 2011.
 • Головицына М.В. Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования с применением САПР.– М.: Изд-во ВЗПИ, 2005. – 214с.
 • Коваленко В., Кулавина Н. Проектирование РЭС: CAD/CAM/CAE/PDM: Информация. М.: Интернет – Университет Информационных технологий, 2008.
 • Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в Matlab, Sim Power Systems и Simulink.– М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 288с.
 • Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. Информационные технологии в проектировании радиоэлектронных средств: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 384 с.
 • Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.:Питер, 2004.-560с.:ил.