Микропроцессорная техника в системах управления

Сипаттама: Арнайы пәндер қатарын табысты игеру үшін қажетті әртүрлі салаларда микропроцессорлық (МП) техниканың теориясын, құрылу принциптерін, әзірлеу және қолдану әдістерін, сонымен қатар мамандандыру бойынша жұмыс істеу үшін қажетті, Микропроцессорлық техниканың қазіргі заманғы құралдарын құру, қызмет ету және пайдалану негізгі принциптері бойынша білім алу, Ғылым мен өнеркәсіпте қолдану үшін микропроцессорлық жүйелерді әзірлеу дағдыларын қалыптастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Басқару және басқару сұлбаларындағы микроконтроллерді қолдану аясын көрсету, микроанотроллердің даму этаптарын көрсету;
Міндет
  • Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесі пунктерді білуі тиіс: - микроконтроллерлердің құрылымын және құрастыру принципін, олардың параметрлерін, эксплуатацияның жағдайы мен ерекшеліктерін, микроконтроллерлердің жұмыс істеу принципі, микроконтроллерлердің базасында электронды құрылғылардың әдістері мен автоматты басқаруының жүйесін, программалардың тузету еңгізу әдістерін білуге;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - микроконтроллерлердің құрылымын және құрастыру принципін, олардың параметрлерін, эксплуатацияның жағдайы мен ерекшеліктерін, микроконтроллерлердің жұмыс істеу принципі, микроконтроллерлердің базасында электронды құрылғылардың әдістері мен автоматты басқаруының жүйесін, программалардың тузету еңгізу әдістерін білуге; - микроконтроллерлер үшін программаларды құруды және түзету еңгізуді білу , эксплуатация үрдісі кезінде микроконтроллерлер базасында электронды құрылғылардың және автаматты басқару жүйесіне түзетуді еңгізуді қамтамасыз ету, қойылған талапты шешу үшін микроконтроллердің кажетті типін тандау жүргізуді білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. микроконтроллерлердің құрылымын және құрастыру принципін, олардың параметрлерін, эксплуатацияның жағдайы мен ерекшеліктерін, мик-роконтроллерлердің жұмыс істеу принципі, микроконтроллерлердің базасында электронды құрылғылардың әдістері мен автоматты басқаруының жүйесін, программалардың тузету еңгізу әдістерін білуге;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. микроконтроллерлер үшін программаларды құруды және түзету еңгізуді білу , эксплуатация үрдісі кезінде микроконтроллерлер базасында электронды құрылғылардың және автаматты басқару жүйесіне түзетуді еңгізуді қамтамасыз ету, қойылған талапты шешу үшін микроконтроллердің кажетті типін тандау жүргізуді білу;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. микроконтроллер базасындағы автаматты басқару құрылғыларын және электронды сұлбаларын құрастыру кезінде, микроконтроллерлер үшін бағдарлама құруды және түзету еңгізуде практикалық тәсілдерді алу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. микроконтроллердің бағдарлама жасау ортасын және бағдарламаны түзету еңгізуді оқу;
Негізгі әдебиет
  • 1. 1.Новиков В.Ю. Скоробогатов П.К. Основы микропро- цессорной техники. –М.: Интернет-университет, 2003 2. Баранов Н В. Применение микроконтроллеров AVR. – М.: Додэка ХХI, 2004.