Проектирование автоматизированных систем и комплексов

Сипаттама: Пән бағдарланатын микропроцессорлі контроллер, автоматтандыру жобасының техникалық құжаттамасын комплектеу және жөндеу ережелері және автоматты басқару және технологиялық бақылаудың техникалық оқу дағдысы негізінде құрылған автоматтандыру жүйесінің негізгі жобалауы бойынша білімді қалыптастырады

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • 1. Пәнді меңгеру мақсаты – автоматты бақылау және басқару технологиялық үдерістерімен өндірістерінің жүйесінің жобалаудағы тәжірибеге ие болу және білім алу.
Міндет
  • 1. - АСУ ТП –ның жалпы методологиялық жобалауымен танысу; - автоматтандыру жүйелерін ПМК және ПЛК арқылы қолдану тәсілдеріндегі білімді жетілдіру, басқару құрылымын таңдау;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. - автоматизация жүйелерінің өңдеу құжаттамасының құрылымын; - заманауи аспаптар, өндірісті контроллер мен автоматизацияның техникалық тәсілдерінің номенклатурасын.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. - техгологиялық үдерістің анализін басқару объектісі ретінде, бақылау - өлшеу аспаптардың, таңдалмалы құрылғылардың, орындаушы механизмдердің, реттеуші органдардың, щитті конструкторлардың және т.б орнатылу орындарын таңдау ; - АСУ ТП жобалауына техникалық тапсырмалар құрастыру және автоматтандыру ауданын анықтау; - басқару құрылымын таңдау; - техника экономикалық критерилер бойынша автоматтандыру құралдарын және аспаптарын таңдау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. - технологиялық үдерістерді автоматты басқару жүйесінің жобалау құжаттамасының комплектация бойынша керекті мөлшерде жұмысты жоспарлай білу;- нормативті құжаттар, аспаптар және автоматтандырудың техникалық тәсілдері, жобаға қажетті өлшеу әдісіні туралы техникалық ақпаратты өңдей білу;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Технико – экономикалық критерийлері бойынша автоматизацияның техникалық тәсілдері мен аспаптарды таңдауды іске асыру;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Алынған білімдер мен практикалық тәжірибелер жобалау ұйымдарында, фирма –дистрибъютерлердегі технологиялық үдерістердегі автоматтандырылған жүйелердің басқару аспаптарына қызмет көрсетуде қажет болуы мүмкін.
Негізгі әдебиет
  • 1. 1 Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. – М.: ВШ, 2000. 2. Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами. Учеб. для вузов / М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин. – М.: Высш. шк., 2005. – 768 с.: ил.