Технические средства информационно-измерительных систем

Сипаттама: Бұл пәнде автоматтандыру жүйелері және автоматтандыру жүйесінің құрылымдық элементтері, автоматтандыру принциптері беріледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Бұл пәнді оқытудың мақсаты: автоматика әдістерінің жұмыс істеу принциптері мен қондырғыны оқыту, әрбір ұстанымдағы логикалық кезектілік жиынтығын басқару принциптеріне салыстырмалы сараптама жасау.
Міндет
  • Бұл пәнді оқыту үрдісінде студенттердің білуге керек: - өндірісті автоматтандыруының облысындағы ең жаңа табыстарды;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Кешенді инженерлік қызметтегі және аспаптар жасаудағы жаратылыстану-ғылыми пәнінің негізгі заңының білімі, теориялық және экспериментті зерттеу негіздер білімі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Бағдарламалық және аппараттық құралдар негізіндегі ақпаратты сақтау және көрсету құралдарын жасауды орындау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық шешімдердің алдын-ала техникалық экономикалық негізін өткізу, өндірістік учаскелерді жасау және қайта ұйымдастыру бойынша ұйымдық-жоспарлық есептерді орындау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Микропроцессордың негізгі түрлерін таңдауды, жобалаудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін, компьютерлік техникаларды қолданумен осы параметрлерді және жұмыс істеу режимдерін оңтайландыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жаңа енгізулерді меңгеру қабілеті,
Негізгі әдебиет
  • 1. . Вагина Ж.В. Автоматика и автоматизация. Электронный учебник. Алматы, КазГАСА, 2003 2. Нечаев Г.К, Пух А.П., Ружичка В.А. Автоматизация технологических процессов на предприятиях строительной индустрии. Киев.: Вища школа, 2009, 280 с.