Метрология и стандартизация и сертификация

Сипаттама: Метрологияның объектісі мен пәні. Метрологияның негізгі ұғымдары мен анықтамалары жіктелуі. Физикалық шамалар бірліктерінің эталондары. Физикалық шамаларды өлшеу. Өлшеу классификациясы. Физикалық шамаларды өлшеу әдістері. Өлшеу құралы туралы түсінік. Өлшеу және бақылау құралдарының метрологиялық сипаттамалары. Метрологияның құқықтық негіздері. Өлшем бірлігін қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер. Физикалық шамалар бірліктерінің өлшемдерін беру. Өлшеу құралдарын мемлекеттік метрологиялық бақылау және қадағалау. Сертификаттау. Сертификаттаудың негізгі ұғымдары. Сертификаттаудың негізгі функциялары. Сертификаттаудың құқықтық негіздері

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Мақсаты - медициналық техниканы әзірлеу, жобалау, өндіру, пайдалану, жөндеу, техникалық қызмет көрсету, медициналық техниканы сараптау және аттестаттау саласында маман даярлау.
Міндет
  • - метрология объектісі мен пәні. - Метрологияның негізгі түсініктері мен анықтамалары. - физикалық шамалар бірліктерінің эталондары. - физикалық шамаларды өлшеу. - өлшеу классификациясы. - физикалық шамаларды өлшеу әдістері - өлшеу құралы туралы түсінік. - өлшеу және бақылау құралдарының метрологиялық сипаттамалары. - Метрологияның құқықтық негіздері, метрологиялық қызметтер.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білуге саласындағы озық тәжірибені әзірлеу, медициналық аспап жасау; Түсіну ұйымдастыруды тиімді пайдалану, материалдарды, компоненттерді, жабдықтарды, алгоритмдер және бағдарламаларды есептеу параметрлерін медициналық жабдықтар; Білуге негізгі принциптері, жедел басқару, персоналды басқару, сапасын білу әдістері инновациялық менеджмент;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Зерттеу есептеуге параметрлері медициналық техниканы құрастыру әдістемесі, зерттеулерді жүргізу және өңдеу алгоритмдерін зерттеу нәтижелерін;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Меңгеруі ағылшын кәсіби тілді, қабілетті болу, жұмысқа интернационалдық ортада ұйымдастыруға лингвистикалық қолдау халықаралық конференциялар, симпозиумдар, форумдар;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Зерттеп, талдап, ғылыми-техникалық ақпаратты, техникалық көрсеткіштері мен нәтижелерін зерттеу, жалпылау және жүйелеу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Зерттеп, талдап, ғылыми-техникалық ақпаратты, техникалық көрсеткіштері мен нәтижелерін зерттеу, жалпылау және жүйелеу;
Негізгі әдебиет
  • 1. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования, ВШ, 1977. 2. Воронцов Л. Н., Корндорф С. Ф. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении: Учеб. пособие для вузов. - М.: Машиностроение, 1988.-280 с. 3. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС.- М: Высшая школа, 1991. – 335 с. 4. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IВМ РС: Пер. с англ./Под ред. У. Томпкинса, Дж. Уэбстера. - М.: Мир,1992. – 592 с. 5. Малышев В. М., Механников А. И. Гибкие измерительные системы в метрологии. - М.: Изд-во стандартов, 1988. – 176 с. 6. Методы электрических измерений: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. Э. И. Цветкова.- Л.: Энергоатомиздат, 1990. 7. Основы метрологии и электрические измерения: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Е. М. Душина.-Л.: Энергоиздат, 1987. 8. Левшина Е.С., Новицкий П. В. Измерение физических величин