Метрологические критерии качества информационно-измерительных систем

Сипаттама: Жүйелерге қойылатын метрологиялық талаптар. Басқару үдерістерін метрологиялық бағалау, математикалық статистика, қателіктер мен белгісіздік, статистикалық бөлулермен, негізгі статистикалық параметрлерді өлшеу: орташа мән, стандартты ауытқу, корреляция коэффициенттері, регрессиялық және корреляциялық талдау әдістері, дисперсиялық, факторлық және кемсітушілік талдау әдістері және оларды қолдану шарттары.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты - өмірде байқалатын нақты сандық заңдылықтарды метрологиялық және статистикалық әдістер мен нормаларды қолдана отырып, анықтау
Міндет
  • Пәнді оқытудың міндеттері: - метрология негіздері - қателіктерді бағалау - ақпаратты өңдеудің статистикалық әдістері - ақпаратты өңдеудің бағдарламалық құралдары - нәтижелерді түсіндіру, болжамды бағалар алу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білуге саласындағы озық тәжірибені әзірлеу, медициналық аспап жасау; Түсіну ұйымдастыруды тиімді пайдалану, материалдарды, компоненттерді, жабдықтарды, алгоритмдер және бағдарламаларды есептеу параметрлерін медициналық жабдықтар; Білуге негізгі принциптері, жедел басқару, персоналды басқару, сапасын білу әдістері инновациялық менеджмент;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Зерттеу есептеуге параметрлері медициналық техниканы құрастыру әдістемесі, зерттеулерді жүргізу және өңдеу алгоритмдерін зерттеу нәтижелерін;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Тұжырымдау мақсаттары мен міндеттері зерттеулер мен тәжірибелер қызмет көрсету медициналық техниканы әзірлеуге және талдау нұсқалары міндеттерді шешу зардаптарын болжау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Меңгеруі ағылшын кәсіби тілді, қабілетті болу, жұмысқа интернационалдық ортада ұйымдастыруға лингвистикалық қолдау халықаралық конференциялар, симпозиумдар, форумдар;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Зерттеп, талдап, ғылыми-техникалық ақпаратты, техникалық көрсеткіштері мен нәтижелерін зерттеу, жалпылау және жүйелеу;
Негізгі әдебиет
  • 1. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования, ВШ, 1977. 2. Воронцов Л. Н., Корндорф С. Ф. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении: Учеб. пособие для вузов. - М.: Машиностроение, 1988.-280 с. 3. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС.- М: Высшая школа, 1991. – 335 с. 4. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IВМ РС: Пер. с англ./Под ред. У. Томпкинса, Дж. Уэбстера. - М.: Мир,1992. – 592 с. 5. Малышев В. М., Механников А. И. Гибкие измерительные системы в метрологии. - М.: Изд-во стандартов, 1988. – 176 с. 6. Методы электрических измерений: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. Э. И. Цветкова.- Л.: Энергоатомиздат, 1990. 7. Основы метрологии и электрические измерения: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Е. М. Душина.-Л.: Энергоиздат, 1987. 8. Левшина Е.С., Новицкий П. В. Измерение физических величин: Измерительные преобразователи.-Л.: Энергоатомиздат, 1983. 9. Лейтман М. Б. Нормирующие измерительные преобразователи электричес- ких сигналов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. 10.Шишкин И. Ф. Теоретическая метрология. – М.: Изд-во стандартов, 1991. 11.Готшальк О.А. Микропроцессорные средства систем управления : Письменные лекции- СПб.,СЗТУ, 2002. 12.Грановский В. А. Системная метрология: метрологические системы и метрология систем.- СПб.: ГНЦ РФ – ЦНИИ «Электроприбор»., 1999