Основы менеджмента

Сипаттама: «Менеджмент» - өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Менеджмент» пәнін оқытудың мақсаты, болашақ экономикалық бағыттағы мамандықтардың студенттері, осы пәннің құрылымы мен оның мәнін, басқа пәндермен байланысы туралы толық және нақты теориялық білім беру және оны тәжірибеде қолдана білуді үйрету, яғни: тәуекелділік жағдайда шұғыл басқару шешімдерін қабылдай білу; кәсіпорынның (фирманың, ұйымның) кешенді құрылымдарын басқаруды; кәсіпорынның жұмысына әсер ететін сыртқы және ішкі ортаның негізгі факторларын анықтау; өндірістегі және еңбек өнімділігіндегі қайшылықтар мен еңбек қорларын басқару; - басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі басқаруды ұйымдастыру және т.б.
Міндет
  • менеджменттің теориялық негізі мен дамуы; 3 - басқару еңбегі мен басқару қызметінің табиғатын түсіну; 4 - менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары; 5 - басқарудың негізгі әдістерін білу; 6 - ақпараттар мен коммуникацияларды пайдалану; 7 - адам қорлары мен ішкі байланыстарды басқару; 8 - кәсіпорынның нарықтағы бағдарын бағалау мен таңдау; 9 - шешімдерді қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру; 10 - басқару үрдісіндегі бағдарлау, жоспарлау және бақылау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ойлау мәдениеті кең және жоғарғы білімді жеке тұлға болып қалыптасуға маңызы зор жаратылыстану ғылымдары облысындағы (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндер бойынша базалық білімдерге ие болу. Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін жете түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазақстанның заң жүйесі мен заңнамаларының негізін біледі. Қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын меңгерген.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Әлемдік экономикадаңы өзгерістер мен ақпараттар ағымына бейімделуді білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Іскерлік этиканың негіздерін сақтай білу, іс әрекеттің әлеуметтік этикалық нормативтерін білу.Топта жұмыс істей білу, өзінің көзқарасын ұйымда пайымдай білу, әділ баға бере білу, жана басқару шешімдерінт қабылдай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ақпараттық коммуникативтік технологиялармен жұмыс істей білу, қазіргі заманға сай есептуіш құралдармен жұмыс жасау дағдысына ие. Өзінің кәсіптік білімін магистратурада жалғастыру мақсатында толықтыру.
Негізгі әдебиет
  • 1. Антонов В.Г. Корпоративное управление: учебное пособие/под ред. В.Г. Антонова, В.В. Крылова, А.Ю. Кузьмичев и др.-2-е перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.-288 с. 2. Валевич, Р. П. Управление качеством товаров и услуг: учеб. пособие для студ. вузов/Р.П. Валевич, О.Б. Пароля.- Минск : БГЭУ, 2008. - 301 с. 3. Воронина Э.М. Производственный менеджмент. - М.: МЭСИ, 2005. 4. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. Гриф МО РФ. 5. Гончаров В.И. Менеджмент: Учеб. Пособие. – Мн.: Мисанта, 2003. – 624 с. 6. Иванова Е.А., Шишкина Л.В. корпоративное управление: учебное пособие/Е.А. Иванова, Л.В. Шишкина; под ред. проф. В.Ю. Наливайского— Ростов н/д.: «феникс», 2007.—256с.