Теория и организация налогов

Сипаттама: Курс салық түсінігін, оның белгілерін, элементтері мен функцияларын, салық салу мазмұнын, салық қызметі мен мемлекеттің салық саясатын меңгеруде қаржы-экономикалық жүйе үшін мамандарды теориялық дайындауды қамтамасыз етеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • - салық салудың экономикалық және құқықтық негіздерін білу; - салық салу мазмұнын, салық қызметі мен мемлекеттің салық саясатын ашу.
Міндет
  • -салық ұғымдарын, оның белгілерін,элементтері мен функцияларын қарастыру; - салық салуды ашу; - салықты бекітуді талдау; - салық ғылымының даму көзі
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. 1.Салық салу теориясының негіздерін, Қазақстан Республикасы салық жүйесінің даму этаптарын, салықтық саясаты және салықтық механизм ерекшеліктерін, салық салудың құқықтық негіздерін, салық элементтерін анықтауды біледі 2. ҚР бюджетінің салықтық түсімдерінің динамикасын және құрылымын талдай білу; 3. Салықтық тұсімдерді жоспарлау әдістері және қағидаларын оқудағы базалық білімді көрсету және салықтық және салықтық емес түсімдерді жоспарлаудың тиімді жүйесін құруды меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • категорияларға және салық салудың түбегейлі мәселелеріне теориялық бағалау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • - таным нәтижелерін жинақтай алады және оларды жаңа білім алу құралы ретінде қолдана білу; - алынған ақпаратқа баға бере білу, материалды жинау, ақпаратты жинақтауға қабілеттілігі, алынған ақпаратқа баға бере білу, нақты материалды талдай білуі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • - кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация дағдыларыды игеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - кәсіби қызметпен байланысты, түрлі жағдайлар мен жағдайаттарда кәсіби ортаға оңай бейімделу қабілеті, икемділік және мобильділік; - күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті жаңа арнайы білім алу дағдыларын меңгеру; - кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылу
Негізгі әдебиет
  • 1. 1. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008г. № 99-IV « О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2014 г), http://online.zakon.kz 2. Бурамбаева А. К. Налоги и налогообложение. Учебное пособие., Астана, 2010 г. 3. Нурумов А.А., Бекболсынова А.С. Налоги и налогообложение. Учебник., Астана 2009 г. 4. Сигарев М.И. Налоги и налогообложение в Казахстане. Учебное пособие., Алматы, 2008 г. 5. Худяков А. И., Бродский Г. М. Теория налогообложения: Учебное пособие.-Алматы:ТОО «Издательство «НОРМА-К».-2012, 392 с.