Электронный бизнес

Сипаттама: Пәндерді оқып үйрену кезінде электрондық бизнес саласында тәжірибелік жұмыс дағдылары қалыптастырылады: білім алушылар мен тұтынушыларды іздестіруді үйренеді, келісім жасасады және Интернетте төлейді; өзіңіздің электронды бизнесіңізді құру үшін бизнес-жоспар жасаңыз; Интернет-технологиялар көмегімен дәстүрлі бизнес жағдайын жақсарту.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Курстың мақсаты студенттердің инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық іске асырылуын бағалау, оларды іске асыру салдарын талдау, сондай-ақ инвестициялық жобалау құралдарын әзірлеу үшін теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады.
Міндет
 • Пәнді оқытудың міндеттері: жобалау алдындағы зерттеулерді жүзеге асырудың негізгі әдістері мен тәсілдерін қарастыру, инвестициялық жобаны әзірлеудің негізгі кезеңдерін зерттеу, инвестициялық жобалардың тиімділігін негіздеу және оларға тән тәуекелді талдау, шығынсыздықты талдауды қоса алғанда, жобалық талдау әдістерін игеру, кәсіпорынның ақша қаражатының қозғалысына негізделген бағалау әдістері, инвестициялық жобалардың тәуекелділігін талдау және кәсіпорынның оңтайлы инвестициялық бағдарламасын қалыптастыру мәселелері болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • іскерлік ақпаратпен жұмыс істеудің негізгі түсініктері мен қазіргі заманауи принциптерін білу, сондай-ақ автоматтандырылған ақпараттық жүйелер туралы, ақпараттық өзара іс-қимылдың негізгі тәсілдері мен құралдары, ақпаратты алу, сақтау, өңдеу, интерпретациялау бойынша түсінікке ие болу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • басқарушылық міндеттерін шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдану, ақпаратты қабылдау және әдістемелік жинақтау, оның мақсаты мен жету жолдарын анықтау;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • қаржылық, бухгалтерлік және өзге де экономикалық ақпаратты өңдеу үшін инструменталдық құралдардың мазмұнын меңгеру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • экономикалық зерттеу әдіснамасын, экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу және талдаудың заманауи әдістерін меңгеру, стандартты теориялық модельдердің көмегімен экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • электрондық бизнес үлгісін есептеу үшін білімді пайдалану.
 • қаржылық, бухгалтерлік және өзге экономикалық ақпаратты өңдеу үшін инструменталдық құралдарды таңдау.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Электрондық коммерция жүйесінің түсінігі.
 • Электрондық коммерция жүйесін құру. Электрондық коммерция жүйесін құру принциптері. Электрондық коммерция жүйесінің құралдары
 • Электрондық коммерция жүйесіндегі ұйымдық-экономикалық модельдер. Электрондық коммерция жүйесінің инфрақұрылымы. Электрондық коммерция модельдерін жүзеге асыру ерекшеліктері .
 • Интернет желісіндегі электрондық коммерция жүйесінің орны. Электрондық коммерцияның негізгі түрлерінің жіктелуі. Электрондық коммерцияның мақсаты, оны қолдану аясы.
 • Электрондық коммерцияның сауданың дәстүрлі түрінен айырмашылығы.
 • Электрондық коммерциядағы төлем құралдары. Төлем жүйелері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.
 • Интернет-компанияның құнын бағалау әдістері.
Негізгі әдебиет
 • 1.Pierre, Bijaoui MicrosoftВ® Exchange Server 2003 Scalability with SP1 and SP2 / Pierre Bijaoui. - Москва: ИЛ, 2016. - 600 c.
 • 2. Авдошин С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С.М. Авдошин. - М.: Книга по Требованию, 2016. - 176 c.
 • 3. Балабанов И. Т. Электронная коммерция / И.Т. Балабанов. - М.: Питер, 2015. – 335 с.
 • 4. Бирюков П. И. Интернет-шопинг / П.И. Бирюков. - М.: Феникс, 2017. - 160 c.
 • 5. Голик В. С. Интернет-реклама или как делаются деньги в сети / В.С. Голик, А.И. Толкачев. - М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2017. - 160 c.
 • 6. Карр Николас Великий переход. Революция облачных технологий / Николас Карр. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 272 c.
 • 7. Коэн Дэвид Стартап в Сети. Мастер-классы успешных предпринимателей / Дэвид Коэн , Брэд Фелд. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 344 c.
 • 8.Маекс, Димитри Ключевые цифры. Как заработать больше, используя данные, которые у вас уже есть / Димитри Маекс , Пол Браун. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 631 c.
 • 9. Макгрейн, Карен Контентная стратегия для мобильных устройств / Карен Макгрейн. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 224 c.
 • 10. Пластинина, Н. В. Дистанционные покупки. Порядок приобретения товаров и юридическая защита потребителей / Н.В. Пластинина. - М.: Дашков и Ко, Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 160 c.
Қосымша әдебиеттер
 • 11. Налоговый кодекс РК., - Алматы, 2016
 • 12. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика,2015. – 608с.:
 • 13. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистрантов/О.К. Ойнер. - М.-: Издательство Юрайт, 2018. - 324 с. - Серия: Магистр.