Экономика информационного общества

Сипаттама: Бұл курс ақпараттық факторларды қазіргі заманғы жағдайларда өте маңызды экономикалық жүйенің құрамдас бөлігі ретінде қолданудың үлгілерін зерттейді. Сыртқы ортадағы экономикалық энергияны алу және оны жұмыс түрінде трансформациялау және жұмыс орындарын құруға бағытталған бизнесті басқару алгоритмдері кәсіпкерлік субъектілерін құруды қарастырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Заманауи нарықты зерттеу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын, оның ішінде Интернетте кәсіпкерлікті жүзеге асыру үшін виртуалды қолдануға, қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық жүйенің дамуының жаңа үлгілерін түсінуге, инновацияны экономикалық өсудің негізі ретінде пайдалануға, сонымен қатар өзгеруге мүмкіндік беретін адам рөлі құзыреттері жиынтығын қалыптастыру.
Міндет
  • Ақпараттық өнімдердің басым өндірісі бар экономиканың жаңа түрін және өндіріс құралдары ретінде ақпараттық технологиялар мен компьютерлік желілерді пайдалану туралы білім алу, сонымен қатар сатып алу әлеуметтік-экономикалық салада тәжірибелік ақпараттық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзыреттерді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ақпараттық экономиканың әлеуметтік-экономикалық жүйе ретіндегі негізгі сипаттамаларын білу; Интернет желісінің компьютерлік желісінде жұмыс істеу қағидалараны түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Интернеттің виртуалды кеңістігінде ақпараттық экономика нарықтарын зерттей білу; қазіргі заманғы экономиканың инфрақұрылымы ретінде Интернеттің жұмысын талдау дағдыларына ие болу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ақпараттық экономиканың негізгі ұғымдарының терминологиясы мен анықтамаларын қолдану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Интернеттің қазіргі экономика инфрақұрылымының жұмысын талдау, білім экономикасының тұжырымдамалық аппараты ретінде жұмыс істеу дағдыларын игеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби білімді жүйелі түрде жетілдіру, ғылыми және тәжірибелік негізде арнайы оқуды жетілдіру қажет
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • Экономикалық даму жүйесіндегі ақпараттық қоғам. Жоғары технологиялар түсінігі және оларды ақпараттық қоғамда қолдану қарқындары. Экономика және өнеркәсіп дамуының жаңа қарқыны. Ақпарат қазіргі өндірістің негізгі ресурсы болып табылады. Символдық, қоғамдық, мәдени қор түсінігі. Ақпараттық қоғамдағы еңбекті жаңа ұйымдастыру және жұмыспен қамту нысандары. Ақпараттық-коммуникациялық инновациялар. Ақпараттық қоғамдағы жаңа экономика құбылысы. Ақпараттық қоғамның экономикасы мен индустриясының жаңа тенденциялары. Экономикадағы ақпараттық сектор. Электрондық бизнесті дамыту. Бизнесті ұйымдастырудың желілік формалары. Қазіргі корпорациялардың материалдық және материалдық емес активтері. Зияткерлік капитал. Ақпараттық экономикадағы шығындар құрылымы. Экономикалық қауіпсіздік. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы.
Негізгі әдебиет
  • Информационно-экономические процессы: ретроспектива, современность, тенденции: коллективная монография \ под общ. Ред. И.В.Пеньковой. – Симферополь: ЧП «Феникс», 2014. – 321 с. 2. Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. Электронный ресурс. http://www.mtas.ru/uploads/mon2.pdf 3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/120155. 4. Информационная экономика / Под ред. Э.С. Спиридонова, М.С. Клыкова. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 5. Паринов С.И., Яковлева Т.И. Экономика 21 века на базе Интернет-технологий. - http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/economy21.htm.