Электронный документооборот

Сипаттама: Курс электронды құжат айналымы және ұйымдардың ақпараттық ресурстарының тұжырымдамасымен таныстырады. Құжат айналымының және электрондық құжат айналымы жүйесінің ерекшеліктері зерттелген

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Қағазсыз құжат айналымының негізгі технологиялары, негізгі ұғымдар, әдістер және практикалық пайдалы құралдар туралы білім электрондық құжат айналымы жүйелері
Міндет
  • Электрондық бизнесті ұйымдастырудағы электрондық құжат айналымының ерекшеліктерінің теориялық негіздерін зерттеу, бұл электронды бизнес экономикасы саласында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, құзыретті және сұранысқа ие түлектерді дайындауға сәйкес келеді
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Әр түрлі мақсаттағы құжаттарды рәсімдей білу; құжаттар жасалатын бизнес-процестер үшін маршруттар құруға; электронды құжат айналымы жүйесі негізінде шешілетін міндеттерге бағыттаңыз
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Электрондық бизнес экономикасындағы ақпарат алмасудың ерекше рөлі туралы түсінік қалыптасуда
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Электрондық бизнесті ұйымдастыруға арналған электрондық құжат айналымы жүйесінде қағазсыз құжат айналымы технологиясының ұғымдарын білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кәсіпорынның электронды құжат айналымы туралы ақпаратты қоғаммен байланыс үшін қолданыңыз, электронды бизнесті басқаруда құзырлы болыңыз
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби білімді жүйелі түрде жетілдіру, ғылыми және тәжірибелік негізде арнайы оқуды жетілдіру қажет
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • Ұйымның ақпараттық ресурстары. Қағазсыз технологияға көшу туралы түсінік. SED түсінігі. Кәсіпорынның жұмыс процесін ұйымдастырудың негіздері. Құжат түсінігі, құжат айналымы. Құжаттарды дайындау ережелері. Бизнес процестер және бизнес-процестердің бағыттары. Ұйымдастырушылық құжаттаманы және құжаттарды басқаруды қолдау үшін ақпараттық технологияларды дамыту. Кәсіпорында ЭСАЖ қолдану. Outlook бағдарламалық ортасын пайдаланып құжаттарды басқару мүмкіндіктері. Directum электрондық құжат айналымы және өзара әрекеттесу жүйесі. Электрондық құжат айналымы жүйесінің функционалдығы және архитектурасы. Құжаттар мен мазмұнды басқаруды қолдау үшін АТ шешімдерін өндірушілердің әлемдік нарықтары. Электрондық бизнесте электронды құжат айналымы жүйесін қолдану тәжірибесі
Негізгі әдебиет
  • Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Электронный ресурс]: учебник / Куняев Н. Н. - Москва: Логос, 2013. 2. Независимый портал о СЭД - http://www.doc-online.ru
Қосымша әдебиеттер
  • Клименко С.В. и др. Электронные документы в корпоративных сетях. М.: Анкей-Экотрендз, 2009.