Экономика отраслевых рынков

Сипаттама: Әр түрлі нарықтық жағдайларда өндірістік қызмет нарықтық механизм арқылы тауарлар мен қызметтерге деген сұранысқа сәйкес келтірілетіндігі және нарықтық механизмнің жетілмегендігі мен ондағы өзгерістер экономикалық қажеттіліктерді қанағаттандыруда қол жеткізілген прогреске әсер ететіні туралы пән.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Оңтайлы шығындар кезінде жұмыс істеудің ең жақсы нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін объективті экономикалық заңдардың, жағдайлар мен факторлардың өндірістік сектор салаларында іс-әрекеті мен көрінуін зерделеу
Міндет
 • өндірістік сектор салаларының функцияларын, орны мен рөлін, сондай-ақ тұтастай алғанда ұлттық экономиканы дамытуды зерделеу;
 • - салалық мамандануды ескере отырып, нарық жағдайында ұлттық экономиканың нақты секторында экономикалық қызметті ұйымдастыру процестерін зерделеу;
 • - сала деңгейінде де, микро деңгейде де өндірістік кешеннің түрлі салаларын реттеу мен басқарудың нысандары мен әдістерін зерттеу;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Салалық экономиканың негізгі ұғымдары мен санаттарын білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Пәнді оқу барысында алынған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды нақты есептерді шешуде қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өндірісті ұйымдастыру нысандарын пайдалану тиімділігін бағалауды жүргізе білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Нақты өндірістік міндеттерді шешу кезінде пәнді оқу процесінде алынған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қолданудағы қабілеттілік
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Экономикалық қызметтің негізгі жіктеуішін пайдалану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Өнеркәсіп экономиканың жетекші саласы ретінде. Ұлттық экономикадағы өнеркәсіптің экономикалық рөлі. Қоғамдық өндіріс құрылымындағы өнеркәсіп орны.
 • Қазақстан Республикасы өнеркәсібінің даму сипаттамасы. ҚР өнеркәсібінің даму жағдайын талдау. Экономиканың нақты секторын дамыту.
 • Өнеркәсіптің салалық құрылымы. Өнеркәсіптің салалық құрылымы мен саласы түсінігі. Өнеркәсіп саласының негізгі белгілері. Салалық құрылымның көрсеткіштері .
 • Өнеркәсіпті ұйымдастыру формалары. Өнеркәсіптік өндірістің шоғырлануы және мамандануы
 • Өнеркәсіпті ұйымдастыру формалары. Өнеркәсіпте кооперациялау және комбинациялау. Маманданудың мәні мен бағыттары.
 • Өнеркәсіпті орналастыру. Өнеркәсіптік өндіріс ресурстары.
 • Қазақстан Республикасының өнеркәсібіндегі қаржы-бюджет саясаты.
 • Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптегі инвестициялық саясат.
Негізгі әдебиет
 • 1. Алшанов Р.А. «Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке: проблемы и их решения. – Алматы, Издание третье, дополненное, 2014
 • 2. Куатова Д.Я. «Экономика предприятия». Учебное пособие. – Алматы: «Экономика».2014 – 352 с
 • 3. Клочкова Е.Н. Экономика предприятия/Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова. – М.: Юрайт, 2014. – 448 с
 • 4. Кузьмина М.С. Управление затратами предприятия (организаций): Учебное пособие/ М.С. Кузьмина, Б.Ж. Акимова. – М.: КНОРУС,2015. – 320 с. – (Бакалавриат)
 • 5. Логинова Н.А. Экономическая синергетика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 128 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
 • 6. Мамыров Н.К., Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория, опыт, практика): Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2014
 • 7. Сейтказиева А.М. и др. Инвестиционная деятельность предприятий: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2014
 • 8. Сейтказиева А.М. Инвестиционная активность предприятий РК: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2014.
 • 9. http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana
Қосымша әдебиеттер
 • 10. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика,2015. – 608с.:
 • 11. Бабук И.М. Экономика промышленного предприятия/ И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 439 с
 • 12. Канатчинова А.К., Оспанов Х.А. Модернизация структуры производства промышленности РК. – Алматы: Гылым, 2014
 • 13. http://stat.gov.kz/