Финансовый и управленческий анализ

Сипаттама: Пән қаржылық және басқарушылық талдау түрлерін, олардың ақпараттық базасын және жүргізу әдістерін оқытады. Қаржылық және басқарушылық есептілікті талдау бойынша практикалық есептерді орындау дағдыларын әзірлеуге және қаржылық жағдайды жақсарту және басқарушылық шешімдерді негіздеу бойынша іс-шараларды әзірлеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • қаржылық және басқарушылық талдаудың теориялық негіздерін, қаржылық және басқарушылық талдаудың мақсаттары мен әдістерін зерттеу, кәсіпорынның экономикалық қызметін талдауды ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз ету, оның қаржылық тұрақтылығын, өтімділігін, төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін, іскерлік және нарықтық белсенділікті бағалау және талдау әдістерімен танысу
Міндет
 • жалпы менеджмент жүйесіндегі қаржылық және басқарушылық талдаудың орны туралы нақты түсінік алу
 • қаржылық және басқарушылық талдаудың тақырыбын, әдістері мен түрлерін білу
 • қаржылық және басқарушылық талдаумен байланысты есептеулерді орындай білу
 • талдау барысында алынған нәтижелерге экономикалық түсінік бере алады және оларды материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды әзірлеу үшін қолдана алады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • жалпы менеджмент жүйесіндегі қаржылық және басқарушылық есепті талдаудың орны мен рөлі туралы нақты түсінікке ие болу
 • қаржылық және басқарушылық талдаудың тақырыбын, әдістері мен түрлерін білу
 • кәсіпорынның қаржылық және басқарушылық талдауын ұйымдастырудың және өткізудің нақты принциптерін, әдістері мен тәсілдерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • кәсіпорындардың мақсаттарына жету үшін оңтайлы нәтижелерге сүйене отырып, оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау, қаржылық және басқарушылық талдаумен байланысты есеп айырысулар саласында практикалық дағдыларға ие болу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Алынған білімді бақылау мен талдау үшін, жұмыс (қызмет) көлемін ұлғайту үшін қаржы ресурстарын табу, олардың құнын төмендету және пайдалылықты арттыру үшін резервтерді анықтау үшін іс жүзінде қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • коммуникативтік міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану, сондай-ақ нақты экономикалық жобаны аналитикалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін құрылған кіші топтың қызметін ұйымдастыра білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • күнделікті кәсіби қызметке немесе магистратурада білімін жалғастыруға қажетті жаңа арнайы білім алу дағдыларын меңгеру
Негізгі әдебиет
 • Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1995. – 192 с
 • Хелферт Э. Техника финансового анализа. – СПб.: Питер, 2015. - 640 с.
 • Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Инфра-М, 2014. - 336 с.
 • Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 768 с.
 • Аудит и анализ финансовой отчетности: Учебное пособие/ К.Ш.Дюсембаев, С.К.Егембердиева. – Алматы: Каржи-Каражат, 2009.– 512 с.
 • Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций: учебное пособие / Н.В.Парушина, И.В.Бутенко, В.Е.Губин; под ред. Н.В.Парушиной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. - 432 с.