Бизнес-планирование

Сипаттама: Пәннің мәні бизнес-жоспар-жоспарды, оны жылжыту және іске асыру әдістерін, өңдеу кезеңдерін және құрылымын, технологиясын, бірізділігін оқып үйрену болып табылады. Студенттердің бизнес-жоспар инвестицияны экономикалық негіздеу және кәсіпорынның даму стратегиясы үшін негізгі және қажетті құжат екенін түсінуі қалыптасады. Экономиканың түрлі салаларында бизнес-жоспарларды әзірлеу ерекшеліктері қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәндерді оқып-үйрену мақсаты - студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыру және іскерлік жоспарларды жасауда оларды іске асыру, осы салада ақпараттық технологияларды пайдалану.
Міндет
  • Пәндерді оқудың міндеттері:1) қызметті жоспарлау бизнесті дамытудың негізі екендігін студенттергеге ойлауды қалыптастыру;2) бизнес-жоспарды құрудың негізгі мақсаты тұрақты пайданы алу болып табылатындығын студенттердің түсінуін қалыптастыру;3) бизнес-жоспарды жүзеге асыру үшін инвесторлармен өзара іс-қимыл механизмін түсінуді қалыптастыру;4) бизнестегі күтілмеген жағдайларды және бизнесті жоспарлаудағы типтік қателерді түсіну.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1) инвестициялық қызметті бизнес жоспарлаудың мәнін түсіну; 2) негізгі терминологияны түсіну; 3) Қазақстан Республикасында және басқа елдерде инвестициялық қызметті жоспарлаудың құқықтық және экономикалық негіздері туралы түсінік беру; 4) кәсіпорын құру және дамыту үшін бизнес-жоспарлардың түрлері мен түрлерін білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1) негізгі терминологияны қолдануға; 2) Қазақстан Республикасында және ЕАЭО елдерінде инновациялық қызметті бизнес-жоспарлаудың құқықтық және экономикалық негіздерін қолданады; 3) бизнесті жоспарлаудың заманауи әдістері мен технологияларын қолданады; 4) инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлауда IT-технологияларды қолданады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Сараптамалық бизнес-жобада экономикалық тиімді инвестициялардың қаншалықты тиімді екендігі туралы пікір қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1) бизнес-жобаларды әзірлеу және талдау кезінде командада жұмыс істеу мүмкіндігі; 2) бизнес-жобаны жүзеге асыру үшін инвесторлармен байланысу мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1) бизнесті жоспарлау үшін бағдарламалық өнімдерді дербес түсіну дағдылары; 2) бизнес-жоспарды әзірлеу және талдау үшін тәуелсіз ақпаратты іздеу дағдылары.
Негізгі әдебиет
  • 1. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов. Научно-практическое пособие. – М.: РИОР, 2017. 2. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert. – М.: Инфра-М, 2017. 3. Степанов А.А. Бизнес-планирование. Учебник и практикум для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2017. 4. Чистов Д.В. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс). Учебное пособие. Гриф УМО МО РФ. – М.: Инфра-М, 2016. 5. Пападюк Т.Г. Бизнес-планирование. Учебник. – М.: Вузовский учебник, 2016. 6. http:// www.pro-invest.com 7. http://www.cfin.ru 8. http://www.risk-management.ru